spot_img
4.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính ra sao?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng không thể bỏ qua đối với doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ giúp các chủ doanh nghiệp tương lai hiểu rõ hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhâp doanh nghiệp ( TNDN ) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi những khoản ngân sách hài hòa và hợp lý, hợp pháp tương quan đến thu nhập của đối tượng người tiêu dùng nộp thuế .

Mục đích áp dụng chính sách TNDN

– Tạo cho nhà nước một khoản thu gắn với hiệu suất cao kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ;

– Bao quát và điều tiết được các khoản thu nhập đã, đang và sẽ phát sinh của cơ sở kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế thị trường;

– Thông qua tặng thêm về thuế suất, về miễn thuế, giảm thuế, khuyến khích những nhà đầu tư trong và ngoài nước góp vốn đầu tư vào Nước Ta ;
– Tạo sự công minh giữa những doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thương mại. Phù hợp với chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính nhiều thành phần và trong tiến trình hội nhập ở nước ta lúc bấy giờ .

Xem thêm: Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật NTV tổng hợp, update không thiếu những văn bản pháp lý, nghị định, thông tư về TNDN, tra cứu những văn bản pháp lý về TNDN .

STT Loại văn bản

Tên văn bản

1 Luật Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.
2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013.
3 Luật sửa đổi các Luật về thuế năm 2014.
4

Nghị Định

Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng.
5 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
6 Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
7 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
8 Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP.
9

Thông tư

Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
10 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
11 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
12 4. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
13 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC.
14 Thông tư 25/2018/TT-BTC  ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC.
15

Văn bản hợp nhất

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
16 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

17

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
18 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
19 Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2017 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.
20 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Các tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

TNDN tạm tính quý là khoản thuế phát sinh trong quý mà doanh nghiệp phải tạm nộp. Theo pháp luật mới nhất hiện hành, doanh nghiệp phải thực thi tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế, và không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý .

Xem thêm: Dịch vụ báo cáo thuế tháng/ quý

Cách tính Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý Theo thông tư 78/2014/TT-BTC:

Tính Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế gồm có thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác .
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác lập như sau :
Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – giá thành được trừ + Các khoản thu nhập khác
Chú ý : Doanh nghiệp có nhiều hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại vận dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động giải trí nhân với thuế suất tương ứng

Trong đó:

+ Doanh thu : là hàng loạt tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền phân phối dịch vụ gồm có cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền .

  • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
  • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

+ Ngân sách chi tiêu được trừ : là những Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ; khoản chi thực thi trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh của doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý. Có đủ hoá đơn, chứng từ theo lao lý của pháp lý. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, trừ những trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt theo lao lý của pháp lý .
+ Mặc dù vậy nhưng có có rất nhiều những khoản chi thực tiễn và có chứng từ nhưng cũng không được trừ khi tính TNDN .

Xác định phần thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác lập bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và những khoản lỗ được kết chuyển từ những năm trước theo pháp luật .
Thu nhập tính thuế được xác lập theo công thức sau :
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – ( Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo pháp luật )

Xem thêm: Dịch vụ báo cáo tài chính năm

Tính số thuế TNDN phải nộp

TNDN phải nộp được xác lập theo công thức sau :
Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất thuế TNDN
+ Trường hợp doanh nghiệp nếu có trích quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến thì TNDN phải nộp được xác lập như sau :
Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN ( nếu có ) ) X Thuế suất thuế TNDN
Phần trích lập quỹ KH&CN ( nếu có ) : được trích tối đa 10 % thu nhập tính thuế hàng năm .

Cách tính thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2022

Thuế suất TNDN mới nhất theo điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC của bộ Tài Chính.

Thuế suất 20 % vận dụng cho tổng thể những doanh nghiệp
Thuế suất 32 % – 50 % vận dụng cho doanh nghiệp có hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí
Thuế suất 50 % sẽ vận dụng với những mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm. Căn cứ vào vị trí, điều kiện kèm theo khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính Phủ quyết định hành động mức thuế suất tương thích với từng dự án Bất Động Sản ; từng cơ sở kinh doanh thương mại theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài Chính .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU