spot_img
17.6 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022
spot_img
spot_img

trách nhiệm pháp lý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

5. Luật về trách nhiệm pháp lý

5. Liability Laws

EVBNews

Họ không có trách nhiệm pháp lý.

They’re not legally liable .

QED

Tránh hậu quả của chế độ trách nhiệm pháp lý này là rất hạn chế.

Avoiding the consequences of this liability regime is very limited.

WikiMatrix

Tôi có trách nhiệm pháp lý à?

I’m a liability?

OpenSubtitles2018. v3

Ochoa-Brillembourg từng là giám đốc đầu tư và cố vấn tài sản và trách nhiệm pháp lý tại Ngân hàng Thế giới.

Ochoa-Brillembourg served as both chief investment officer and asset and liability advisor at the World Bank.

WikiMatrix

Luật An ninh mạng cũng đưa ra các quy định và định nghĩa chi tiết về trách nhiệm pháp lý hợp pháp (legal liability).

The Cybersecurity Law also provides elaborate regulations and definitions on legal liability.

WikiMatrix

Ý của anh là, bên cạnh việc làm cho Chase cảm thấy mình ăn hại còn là trách nhiệm pháp lý của bệnh viện nữa hả.

Your point, beyond just trying to make Chase wet himself, seems to be that the hospital faces liability here.

OpenSubtitles2018. v3

Tháng 10 năm 1496, hoàng gia ra lệnh rằng Chiefs Clan trong khu vực phải chịu trách nhiệm pháp lý trước mặt nhà vua cho tội ác trên đảo.

In October 1496 the Royal Council ordered that the clan chiefs in the region would be held responsible by the king for crimes of the islanders.

WikiMatrix

Vào tháng 12 năm 2003, Tòa án quận Nagoya đã yêu cầu China Airlines trả tổng cộng 5 tỷ yên cho 232 người, nhưng đã xóa trách nhiệm pháp lý của Airbus.

In December 2003, the Nagoya District Court ordered China Airlines to pay a combined 5 billion yen to 232 people, but cleared Airbus of liability.

WikiMatrix

Lưu ý: YouTube không thể cung cấp cho bạn thông tin về trách nhiệm pháp lý hoặc các vấn đề khác có thể xảy ra bên ngoài YouTube.

Note: YouTube cannot give you information about legal liability or other issues that can occur off the platform.

support.google

Tài khoản điều chỉnh giảm được sử dụng trong sổ sách kế toán để ghi lại các thay đổi định giá tài sản và trách nhiệm pháp lý.

Contra accounts are used in bookkeeping to record asset and liability valuation changes.

WikiMatrix

Đúng, Harvey, tôi đã nhìn thấy bằng chứng không thể chối cãi này trong một yêu cầu trách nhiệm pháp lý hàng triệu đô, và tôi đã giấu nó khỏi anh.

Yes, Harvey, I saw the smoking gun in a multimillion-dollar liability claim, and I hid it from you.

OpenSubtitles2018. v3

Mong muốn trả thù cho Shelly, Geki bị bắt bởi Giám đốc Sophie, người tuyên bố rằng trong tình trạng hiện tại của mình, anh ta là một trách nhiệm pháp lý.

Eager to avenge Shelly, Geki is taken off the case by Director Sophie, who claims that in his current state, he is a liability.

WikiMatrix

Không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện do các trường hợp nằm ngoài phạm vi kiểm soát hợp lý của bên đó.

No party will be liable for failure or delay in performance to the extent caused by circumstances beyond its reasonable control .

support.google

Sau khi Tây Ban Nha rời khỏi Cuba, Hoa Kỳ sẽ chiếm đảo này, đồng thời đảm trách mọi trách nhiệm pháp lý theo luật pháp quốc tế liên quan đến hành động chiếm đảo.

Upon Spain’s departure from Cuba, it was to be occupied by the United States, and the United States would assume and discharge any obligations that under international law could result from the fact of its occupation.

WikiMatrix

Nhiều trường đại học đã chặn việc sử dụng nó vì lý do này, ngay cả trước những lo ngại về trách nhiệm pháp lý đối với việc vi phạm bản quyền trong khuôn viên trường.

Many colleges blocked its use for this reason, even before concerns about liability for facilitating copyright violations on campus.

WikiMatrix

Vì vậy các siêu thị, lò mổ, và vân vân, mà mua các sản phẩm từ khu vực bị phá bất hợp pháp. họ cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý vì việc phá rừng.

So supermarkets, the slaughterhouses, and so on that buy products from illegal clear-cut areas, they also can be liable for the deforestation.

ted2019

Hồ sơ thanh toán (trước đây là “khách hàng thanh toán”) lưu trữ thông tin về cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm pháp lý đối với các chi phí do tài khoản Google Ads tạo ra.

The payments profile (formerly “billing customer”) stores information about the individual or organisation that is legally responsible for costs generated by a Google Ads account.

support.google

Nhân viên y tế không cần phải lo về trách nhiệm pháp lý, vì các Nhân Chứng sẽ có các biện pháp thích đáng để giải trừ trách nhiệm liên quan đến việc họ từ chối dùng máu.

Medical personnel need not be concerned about liability, for Witnesses will take adequate legal steps to relieve liability as to their informed refusal of blood.

jw2019

Nếu có văn bản cần xuất hiện trong mọi quảng cáo (như tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý) thì bạn phải bao gồm thông tin đó trong trường tiêu đề 1, dòng tiêu đề 2 hoặc mô tả 1.

If you have text that should appear in every ad ( such as a legal disclaimer ), then you must include that information in either headline 1, headline 2, or description 1 fields .

support.google

Tại Hoa Kỳ, một số trong những mối quan tâm lớn nhất của chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ là chi phí bảo hiểm (chẳng hạn như bảo hiểm trách nhiệm pháp lý và sức khỏe), thuế và việc đóng thuế.

In the United States, some of the largest concerns of small business owners are insurance costs (such as liability and health), rising energy costs, taxes, and tax compliance.

WikiMatrix

Tổ chức cũng tiến hành chiến dịch chất dứt lao động thiếu nhi, tăng quyền của phụ nữ tại nơi làm việc, và khiến chủ tàu phải có trách nhiệm pháp lý với những tai nạn liên quan đến thủy thủ.

It also campaigned to end child labour, increase the rights of women in the workplace, and make shipowners liable for accidents involving seamen.

WikiMatrix

Nó có thể được in nhiều màu như một tấm séc để đảm bảo rằng phần còn lại của bao bì (mà công ty dược phẩm phải in để bảo vệ bản thân khỏi trách nhiệm pháp lý) được in chính xác.

It can be printed in multiple colors as a check to ensure that the remainder of the packaging (which the pharmaceutical company must print to protect itself from legal liability) is correctly printed.

WikiMatrix

Hơn nữa, vì là bên đặt hàng đặt trách nhiệm pháp lý của mình, họ được hưởng lợi từ lãi suất chiết khấu thương mại tốt hơn so với bên nhận được bằng cách trực tiếp đến một công ty bao thanh toán.

Moreover, as it is the ordering party that puts its liability at stake, it benefits from a better interest rate on the trade discount than the one that would have been obtained by going directly to a factoring company.

WikiMatrix

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU