spot_img
13.9 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

chữ tượng hình trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chữ tượng hình chắc chắn là của thời ” New Kingdom “.

The hieroglyphs are definitely New Kingdom.

OpenSubtitles2018. v3

Chữ tượng hình giống như một bức tranh được sơn vẽ, một bức tranh sơn vẽ kiểu Nhật .

An ideograph is like a brush painting, a Japanese brush painting.

ted2019

Chữ tượng hình.

Pictographs.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi bắt đầu với khái niệm của chữ tượng hình.

I start with the notion of the ideograph.

QED

Còn chữ tượng hình?

How about hieroglyphics?

OpenSubtitles2018. v3

Chữ tượng hình của em đã hơi lỗi thời rồi.

Yeah, well, my hieroglyphic is a little rusty.

OpenSubtitles2018. v3

chữ tượng hình và tro tàn.

Beeswax candle, hieroglyphics and residual ash.

OpenSubtitles2018. v3

Những chữ tượng hình ở phía bên phải nói rằng “đòn trừng phạt đầu tiên ở phía Đông”.

The hieroglyphs at the right side say “first smiting of the east”.

WikiMatrix

Chữ tượng hình giống như một bức tranh được sơn vẽ, một bức tranh sơn vẽ kiểu Nhật.

An ideograph is like a brush painting, a Japanese brush painting.

QED

Một số học giả không nghĩ rằng những chữ tượng hình này ám chỉ Shasu “là những người thờ thần Yahweh”.

Some scholars question whether this hieroglyph implies that the Shasu “were followers of the god Yahweh.”

jw2019

Trong nhiều thế kỷ người Triều Tiên vẫn chỉ viết ngôn ngữ của mình theo các chữ tượng hình của Trung Hoa.

For centuries the Koreans had written their language only in Chinese ideographic characters.

Literature

Người Ai cập cổ đại đã phát triển những bản thảo chữ tượng hìnhchữ thầy tu cùng lúc, vào năm 3500 TCN.

Ancient Egyptians developed their hieroglyphic and hieratic scripts at about the same time, 3500 B. C.

QED

Vào giai đoạn cuối Vương triều thứ 3, nó đã phát triển thành hơn 200 biểu tượng, ở cả ngữ âm và chữ tượng hình.

By the end of the 3rd dynasty it had been expanded to include more than 200 symbols, both phonograms and ideograms.

WikiMatrix

Vòm đá 30 là một phần của chuỗi lintel được khắc bằng văn bản chữ tượng hình liên tục được đặt thành Cấu trúc 10.

Lintel 30 is part of the lintel series carved with a continuous hieroglyphic text set into Structure 10.

WikiMatrix

Một cách thể hiện khác của chữ tượng hình là được minh họa bởi hai từ Ai Cập được đánh vần pr (thường được đọc như per).

Another way in which hieroglyphs work is illustrated by the two Egyptian words pronounced pr (usually vocalised as per).

WikiMatrix

Theo các quy ước màu sắc và hình dạng tiêu chuẩn làm tăng khả năng chữ tượng hình và biển hiệu sẽ được hiểu một cách phổ biến.

Following standard color and shape conventions increases the likelihood that the pictogram and sign will be universally understood.

WikiMatrix

Để một chữ tượng hình thành công, nó phải được nhận biết qua các nền văn hóa và ngôn ngữ, ngay cả khi không có văn bản nào.

For a pictogram to be successful it must be recognizable across cultures and languages, even if there is no text present.

WikiMatrix

Chữ tượng hình Ai Cập ngay từ năm 2600 TCN đã miêu tả vàng, mà vua Tushratta của Mitanni tuyên bố là “nhiều hơn cát bụi” tại Ai Cập.

Egyptian hieroglyphs from as early as 2600 BC describe gold, which King Tushratta of the Mitanni claimed was “more plentiful than dirt” in Egypt.

WikiMatrix

Đột phá thực sự trong việc giải nghĩa chữ tượng hình bắt đầu với sự phát hiện Phiến đá Rosetta của quân đội Napoleon năm 1799 (trong thời Napoleon xâm lược Ai Cập).

The breakthrough in decipherment came only with the discovery of the Rosetta Stone by Napoleon’s troops in 1799 ( during Napoleon’s Egyptian invasion ) .

WikiMatrix

Hôm nay, chúng ta có thể viết một từ như TED trong chữ tượng hình Ai Cập và trong chữ hình nêm, vì cả hai đã được giải mã trong thế kỷ 19.

Today, we can write a word such as TED in Egyptian hieroglyphics and in cuneiform script, because both of these were deciphered in the 19th century.

ted2019

Tên viết bằng hiragana và katakana chỉ mang ý nghĩa thông dịch về mặt ngữ âm, và vì vậy thiếu ý nghĩa trực quan của tên thể hiện trong chữ tượng hình kanji.

Names written in hiragana or katakana are phonetic renderings, and so lack the visual meaning of names expressed in the logographic kanji.

WikiMatrix

Năm 1824, ông xuất bản một Précis trong đó ông chi tiết giải mã của chữ viết chữ tượng hình thể hiện các giá trị của các dấu hiệu ngữ âm và ý nghĩa.

In 1824, he published a Précis in which he detailed a decipherment of the hieroglyphic script demonstrating the values of its phonetic and ideographic signs.

WikiMatrix

Các chữ tượng hình sau được dùng để mô tả các lũy thừa của 10: Bội số các giá trị này được thể hiện bằng cách lặp lại biểu tượng nhiều lần nếu cần.

The following hieroglyphs were used to denote powers of ten: Multiples of these values were expressed by repeating the symbol as many times as needed.

WikiMatrix

Nó là một phần của một loạt ba lintels mang một văn bản chữ tượng hình liên tục mô tả chi tiết về sự ra đời và gia nhập của vua Bird Jaguar IV.

It is part of a series of three lintels bearing a continuous hieroglyphic text detailing the birth and accession of king Bird Jaguar IV.

WikiMatrix

Và ông ta đã chắc chắn rằng câu chuyện của mình được ghi chép lại bằng chữ tượng hình Ai Cập khắc lên những tấm bằng vàng, rồi ông chôn chúng gần Palmyra, New York.

And he made sure this whole story was written down in reformed Egyptian hieroglyphics chiseled onto gold plates, which he then buried near Palmyra, New York.

QED

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU