spot_img
17.5 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

chức năng của triết học marxist (mác-xít) là gì?

Ngày 5/5/2021, giai cấp công nhân, nhân dân lao động Nước Ta và quả đât văn minh trên toàn quốc tế tưởng niệm tới Karl Heinrich Marx ( Các Mác ), một trong những nhà tư tưởng vĩ đại của quốc tế nhân kỷ niệm 203 năm Ngày sinh của ông ( 5/5/1818 – 5/5/2021 ) .

Các Mác và những cống hiến tiêu biểu

Sinh ngày 5/5/1818, trong một mái ấm gia đình trung lưu ở thành phố Rhineland, Trier Đức, ở tuổi 17, Các Mác tiếp thu nền giáo dục cổ xưa và ông học tập một năm tại Khoa Luật thuộc Đại học Bonn. Năm 18 tuổi ông và bà Jenny von Westphalen ( 1814 – 1881 ) đính hôn. Ông khởi đầu chịu ảnh hưởng tác động bởi triết lý của G.W.F Hegel mà sau đó chi phối trào lưu Chủ nghĩa duy tâm Đức .

Karl Heinrich Marx

Sau khi hoàn thành luận án tiến sỹ, ông chuyển sang báo chí và bắt đầu cộng tác với tờ Rheinische Zeitung. Các Mác nhanh chóng trở thành chủ bút, nhưng sau đó bị các nhà chức trách cho đóng cửa tờ báo vào tháng 5/1843 và chuyển về lại Paris.

Từ tháng Tư tháng Tám năm 1844. Mác viết Bản thảo kinh tế tài chính – triết học năm 1844, thực ra là những phôi thai của những tư tưởng rất là quan trọng mà sau này Mác tăng trưởng một cách khoa học trong bộ Tư bản .
Tháng Hai năm 1845, cuốn sách Gia đình thần thánh của Mác và Ăngghen viết chung sinh ra đã phê phán can đảm và mạnh mẽ chủ nghĩa duy tâm chủ quan của phái Hêghen trẻ, thực ra là phê phán hàng loạt chủ nghĩa duy tâm, đồng thời nêu ra vai trò quyết định hành động của quần chúng nhân dân trong lịch sử dân tộc .
Mác cùng với Ăngghen hợp sức viết Hệ tư tưởng Đức ( 1845 1846 ) liên tục phê phán chủ nghĩa duy tâm của Hêghen và phái Hêghen trẻ đồng thời phê phán chủ nghĩa duy vật không đồng nhất của Luivich Phoiơbach ( Ludwig Feuerbach ). Trong cuốn Sự nghèo nàn của triết học ( 1847 ) Mác đã chống lại triết học tiểu tư sản của Pruđông ( Proudhon ) và trình diễn những cơ sở của chủ nghĩa duy vật lịch sử dân tộc và chính trị kinh tế tài chính học vô sản .
Năm 1848 được sự uỷ nhiệm của Đại hội II Liên đoàn những người cộng sản, Mác và Ăngghen viết Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – một văn kiện mang đặc thù cương lĩnh của chủ nghĩa Mác và đảng vô sản, nó soi sáng cho giai cấp công nhân toàn quốc tế con đường đấu tranh để thoát khỏi chính sách nô lệ tư bản chủ nghĩa và đưa cách mạng vô sản đến thắng lợi. Đây cũng chính là tác nhân chính trong việc vận dụng những hình thức của Chủ nghĩa Cộng sản bởi Liên Xô và tiếp theo là những cơ quan chính phủ Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua và những vương quốc khác .
Tháng Sáu năm 1859, khu công trình thiên tài của Các Mác Góp phần phê phán môn chính trị kinh tế tài chính học sinh ra viết về tiền tệ và lưu thông tiền tệ ; nhưng điều đặc biệt quan trọng quan trọng là lần tiên phong tác phẩm đã trình diễn học thuyết Mác xít về giá trị, cơ sở của học thuyết kinh tế tài chính của Các Mác .
Các Mác là người tổ chức triển khai và là lãnh tụ của Quốc tế cộng sản I xây dựng ngày 28 Tháng 9 năm 1864 ở London. Mác dốc hàng loạt tâm sức của mình để thống nhất trào lưu công nhân những nước phối hợp lại .
Năm 1867, Bộ Tư bản ( tập I ) tác phẩm hầu hết của Mác sinh ra. Tập II và III Mác không kịp hoàn tất, Ăngghen đảm nhiệm việc xuất bản hai tập này. Trong Bộ Tư bản của mình Các Mác đã vạch rõ quy luật giá trị thặng dư dưới hình thái giá trị thặng dư tuyệt đối và giá trị thặng dư tương đối ; và quy luật giá trị với tư cách là quy luật chung của nền sản xuất hàng hoá được tăng trưởng trong quy luật cung và cầu, trong những quy luật của lưu thông tiền tệ, v.v Trong Kết luận của bộ Tư bản, Mác nêu lên sự tất yếu phải thủ tiêu nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và sửa chữa thay thế nó bằng một hình thái tổ chức triển khai cao hơn của xã hội cộng sản chủ nghĩa .
Trong tác phẩm những năm cuối đời Mác nêu lên hình thức hài hòa và hợp lý nhất của chuyên chính vô sản là kiểu tổ chức triển khai chính trị như công xã Pari ( Cuộc nội chiến ở Pháp 1881 ) .
Trong cuốn Phê phán cương lĩnh Gôta ( 1875 ), Mác đã kịch liệt phê phán những sai lầm đáng tiếc cơ hội chủ nghĩa của những người chỉ huy đảng xã hội dân chủ Đức, đề ra một yếu tố rất là quan trọng về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản và hai quy trình tiến độ của chủ nghĩa cộng sản, nghĩa là bản thân xã hội cộng sản phải tăng trưởng qua hai quy trình tiến độ : quá trình thấp – chủ nghĩa xã hội và quy trình tiến độ cao – chủ nghĩa cộng sản. Năm 1876, sau khi Quốc tế I giải tán, Mác nêu lên quan điểm xây dựng những đảng vô sản ở những nước là trách nhiệm chính trị số 1 trong trào lưu công nhân .
Như vậy, Mác đã đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội khoa học, học thuyết về sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột và tha hóa .

Giá trị tư tưởng của Chủ nghĩa Mác

Triết học duy vật biện chứng của Mác đã đập tan mọi thứ triết học duy tâm, siêu hình, coi quốc tế là do thần linh phát minh sáng tạo ra. ; vạch rõ quốc tế gồm có vô số sự vật và hiện tượng kỳ lạ muôn hình muôn vẻ, vốn có một cách khách quan. Mác cũng đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử dân tộc, vạch ra quy luật tăng trưởng của xã hội loài người. Ông khẳng định chắc chắn, lịch sử dân tộc loài người trước hết là lịch sử dân tộc tăng trưởng của nền sản xuất xã hội, phương pháp sản xuất đời sống vật chất quyết định hành động hoạt động và sinh hoạt chính trị, niềm tin của xã hội nói chung. Quần chúng nhân dân là động lực tăng trưởng của lịch sử dân tộc, là đội quân nòng cốt của những cuộc cách mạng xã hội thay thế sửa chữa chính sách xã hội cũ, lỗi thời bằng chính sách xã hội mới, văn minh hơn. Đảng Cộng sản, chính đảng của giai cấp công nhân, có lý luận tiền phong soi đường, là lực lượng chỉ huy quần chúng nhân dân làm cách mạng để phá bỏ chính sách áp bức, bóc lột cũ, thiết kế xây dựng chính sách mới, chính sách cộng sản chủ nghĩa .

Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển của cách mạng thế giới .

Các Mác đã tìm ra quy luật hoạt động của phương pháp sản xuất tư bản chủ nghĩa của xã hội tư bản và ông cũng chứng tỏ về mặt lý luận rằng, giai cấp vô sản nhất thiết phải đấu tranh chống giai cấp tư sản và nhất định giai cấp vô sản sẽ thắng lợi, chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ thay thế sửa chữa chủ nghĩa tư bản .
Lê-nin cho rằng điểm cốt yếu của học thuyết Mác là nó đã soi sáng vai trò lịch sử dân tộc quốc tế của giai cấp công nhân là người kiến thiết xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa sửa chữa thay thế xã hội tư bản .
Chủ nghĩa Mác đã tìm ra quy luật tăng trưởng của xã hội và lực lượng xã hội hoàn toàn có thể tàn phá chính sách tư bản và phát minh sáng tạo xã hội mới, đó là giai cấp vô sản. Mác và Ăng-ghen chỉ ra cho giai cấp vô sản là trước hết phải tự mình vùng lên đánh đổ chính sách tư bản chủ nghĩa. Và trong cuộc đấu tranh đó, giai cấp vô sản phải đoàn kết chung quanh mình toàn bộ những người lao động. Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản phải đi tới lập nên nhà nước chuyên chính vô sản, giai cấp vô sản dùng nó làm công cụ để thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản .
Chủ nghĩa Mác là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn quốc tế. Thiên tài của Mác là đã giải đáp những yếu tố mà loài người tiên tiến và phát triển nêu lên nhưng chưa giải đáp được. Sự sinh ra của chủ nghĩa Mác chấm hết thời kỳ mò mẫm như trong đêm hôm của hàng triệu nhân dân lao động sống dưới ách áp bức và bóc lột, tìm đường giải phóng cho mình .
Trong bài viết của mình nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Các Mác, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ : Đúng như Ph. Ăng-ghen nhìn nhận, trong những thành tựu của Các Mác có ba thành tựu hoàn toàn có thể coi là ba ý tưởng vĩ đại mà ông để lại cho tất cả chúng ta và thế hệ tương lai là : Tìm ra quy luật tăng trưởng của lịch sử vẻ vang loài người ; tìm ra quy luật hoạt động riêng của phương pháp sản xuất tư bản chủ nghĩa văn minh và của xã hội tư sản do phương pháp đó đẻ ra – quy luật giá trị thặng dư ; tìm ra thiên chức lịch sử dân tộc của giai cấp vô sản .
Lê-nin, người thừa kế sự nghiệp của Mác và Ăng-ghen, dựa trên những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác, đã tăng trưởng chủ nghĩa Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, thời đại cách mạng vô sản, và do đó gọi là chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin là đỉnh điểm của trí tuệ loài người bởi tính khoa học và tính cách mạng triệt để của nó .

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đồng hành cùng dân tộc Việt Nam

Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lênin, cách mạng Tháng Mười Nga thành công xuất sắc và sự hình thành mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa quốc tế là những thành quả tỏa nắng rực rỡ của chủ nghĩa Mác-Lênin. Những năm gần đây, đời sống chính trị – xã hội quốc tế có nhiều dịch chuyển, chủ nghĩa xã hội trong thời điểm tạm thời lâm vào thoái trào. Các thế lực thù địch ra sức phê phán, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin và những người sáng lập nhằm mục đích phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin trong quá trình lúc bấy giờ. Nhưng bằng tính nhân văn, luôn hướng tới sự tân tiến của xã hội, những tác nhân của chủ nghĩa xã hội vẫn đang phát sinh và tăng trưởng ngay trong lòng nhiều nước tư bản, và dù con đường đi có khác nhau, có vĩnh viễn, có những bước thăng trầm, nhưng lịch sử dân tộc quả đât tất yếu dẫn tới chủ nghĩa cộng sản như lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ ra .

“Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Ảnh minh họa: Giang Huy

Đối với cách mạng Nước Ta, có chủ nghĩa Mác – Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân Nước Ta ta mới tìm được con đường đi tới độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Từ khi người cách mạng Hồ Chí Minh tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, thì chủ nghĩa Mác – Lênin luôn là ngọn đuốc dẫn đường cách mạng Nước Ta đi đến mọi thắng lợi. Chủ nghĩa Mác – Lênin tích hợp với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước đã dẫn tới việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, tạo ra một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Nước Ta .

Trải qua hơn 90 năm đấu tranh anh dũng, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình và đã dẫn dắt cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: từ chiến thắng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng ta đã tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và điều tra lý luận, làm sáng tỏ nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Nước Ta tương thích với thực tiễn của nước ta và xu thế tăng trưởng của quốc tế. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chứng minh và khẳng định, nhìn lại 35 năm thay đổi và 30 năm triển khai Cương lĩnh 1991, đặc biệt quan trọng trong 10 năm thực thi Cương lĩnh ( bổ trợ, tăng trưởng năm 2011 ) ( Cương lĩnh chứng minh và khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và mục tiêu cho hành vi của mình ) đã liên tục khẳng định chắc chắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là tương thích với thực tiễn Nước Ta và xu thế tăng trưởng của thời đại ; sự chỉ huy đúng đắn của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động thắng lợi của cách mạng Nước Ta. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử vẻ vang, tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ, tổng lực so với những năm trước thay đổi. Quy mô, trình độ nền kinh tế tài chính được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải tổ rõ ràng cả về vật chất và niềm tin. Đất nước chưa khi nào có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày này. Đó cũng là bài học kinh nghiệm lớn tiên phong trong năm bài học kinh nghiệm lớn mà Đảng đã đúc rút tại Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về những văn kiện trình Đại hội XIII : Kiên định, vận dụng và tăng trưởng phát minh sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; nâng cao năng lượng chỉ huy, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng ; tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và mạng lưới hệ thống chính trị ; triển khai nghiêm nguyên tắc thiết kế xây dựng Đảng ; liên tục thay đổi phương pháp chỉ huy của Đảng .
Đảng ta chứng minh và khẳng định, trong toàn cảnh tình hình quốc tế có nhiều dịch chuyển nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng liên tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa phấn đấu vì một nước Nước Ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Đảng ta vẫn sẽ Kiên định và không ngừng vận dụng, tăng trưởng phát minh sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tương thích với thực tiễn Nước Ta trong từng tiến trình. Kiên định tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội. Giữ vững thực chất giai cấp công nhân của Đảng để thiết kế xây dựng một nước Nước Ta phồn vinh, niềm hạnh phúc, cùng tiến bước, sách vai với những cường quốc năm châu. / .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU