spot_img
15.2 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Màu sắc cho các thành phần trên slide Color scheme – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1 MB, 29 trang )

13
Tác giả: Nguyễn Sơn Hải
, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vn
– Thông tin ngày, giờ Date and Time: sử dụng tơng tự nh ở thẻ Slide; – Header: nơi bạn có thể nhập dòng văn bản cho tiêu đề đầu trang page;
– NÕu chän, cho phÐp chÌn sè thø tự trang lên tiêu đề cuối trang in;
– Footer: nơi bạn có thể nhập vào nội dung tiêu đề ci trang in; – NhÊn nót Apply, c¸c thiÕt lập này sẽ chỉ áp dụng cho trang in hiện tại trang
chứa slide đang chọn;
– Nếu nhấn Apply All, thiết lập này sẽ đợc áp dụng cho tất cả các trang in của
tệp trình diễn.

2.2.5 Màu sắc cho các thành phần trên slide Color scheme

Tính năng này giúp thay đổi bộ màu hiển thị thông thi trên các slide của tệp trình diễn. Có rất nhiều bộ màu có thể chọn, mặt khác cũng có thể thay đổi màu sắc chi
tiết đối với từng loại thông tin trên slide một cách đồng bộ trên toàn bộ slide hoặc chỉ cục bộ với slide đang chọn.
Để làm việc này, hãy làm theo các bớc sau đây :
Bớc 1: Mở Slide cần thiết lập trên cửa sổ thiết kế, kích hoạt thực đơn: Format | Slide Color Schemes.., hộp thoại Color Scheme xuất hiện :
Bớc 2: Thẻ Standard hiển thị danh sách các gam màu Color schemes mà bạn có thể chọn cho các slide bằng cách nhấn chuột lên gam màu muốn chọn.
Mặt khác, thẻ Custom cho phép thiết lập lại màu sắc trên từng đối tợng của
mỗi gam màu. Cách sử dụng thẻ này nh sau:
14
Tác giả: Nguyễn Sơn Hải
, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vn
Luôn quan sát hộp này để nhìn trớc kết quả đã
thiết lập
– Dùng chuột nhấn lên mục cần thay đổi màu từ danh sách Scheme colors hình
trên đang chọn mục Shadows- màu bóng;
– Nhấn nút Change Color hộp thoại chọn màu xuất hiện:
Bạn có thể chọn màu a thích cho mục đang thiết lập màu bóng trên bảng màu
bằng cách nhấn chuột lên màu cần chọn. Tiếp theo nhấn OK để chấp nhận màu vừa
chọn.
– Mỗi lần chọn xong màu, có thể xem kết quả ở hộp kết quả bên phải, góc dới hộpt hoại.
Bớc 3: Nhấn nút Apply để thiết lập gam màu vừa chọn cho slide đang kích hoạt. Nút Apply to All để thiết lập gam màu này cho tất cả các slide trên tệp trình
diễn đang mở. Nút Preview để xem trớc kết quả đang thiết lập trên các slide. Nút Cancel để đóng hộp thoại và huỷ bỏ việc chọn gam màu mới.
2.3 Thiết lập hiệu ứng trình diễn Một trong những điểm mạnh của Powerpoint là khả năng thiết lập các hiệu ứng
động Animation effect. Với các hiệu ứng này, thông tin trên slide của bạn sẽ đợc sinh động hơn, hấp dẫn và thu hút ngời theo dõi hơn. Tuy nhiên cái gì cũng có
15
Tác giả: Nguyễn Sơn Hải
, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vn
mặt thuận và mặt nghịch của nó, rằng bạn cũng không nên quá lạm dụng vào các hiệu ứng hoạt hoạ này, tránh trờng hợp ngời xem cảm thấy nhàm chán.
Để kích hoạt tính năng hoạt ho¹, b¹n më mơc chän Slide shows |
, hép thoại sau đây xuất hiện:
Danh sách Check to animation slide objects: chứa danh sách các đối tợng
thông tin trên Slide của bạn. Muốn thiết lập hiệu ứng cho đối tợng thông tin nào, bạn phải chọn nó checked trên danh sách này.
Hãy luôn quan sát màn hình bên cạnh để biết đợc chính xác đối tợng đang chọn.
Thẻ Effect ë d−íi, gióp thiÕt lËp hiƯu øng ho¹t ho¹ cho đối tợng đang đợc chọn ở danh sách Check to animation slide objects: C¸ch thiÕt lËp nh− sau:
– Hép cho phÐp chän kiĨu hiƯu øng. VÝ dơ nh−: Fly – bay; Split
– ph©n nhá; … – Hép
chän h−íng trình diễn đối tợng bắt đầu từ đâu? – Hộp
có thể chọn một đoạn nhạc khi hiệu ứng này xuất hiện;
Nhớ nhấn nút Preview để xem trớc kết quả sau mỗi lần thiết lập hiệu ứng
16
Tác giả: Nguyễn Sơn Hải
, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vn
Thẻ Order timing cho phép thiết lập thứ tự trình diễn giữa các đối tợng trên slide.
– Thứ tự đợc đánh số 1, 2,.. ở danh sách Animation order: đối tợng nào đứng
trớc sẽ đợc trình diễn trớc. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi thứ tự này khi sử dụng các nút ở mục Move;
– Mơc Start animation ®Ĩ thiÕt lËp sù kiện để trình diễn các đối tợng trên slide: nếu chọn On mouse click tức là để hiển thị và trình diễn đối tợng
này trên slide bạn phải nhấn chuột trái; nếu bạn nhập thời gian vào mục Automatically thì sau khoảng thời gian đó, đối tợng sẽ tự động trình diễn
không phải nhấn chuột.
Cuối cùng nhấn Preview để xem lại các kết quả đã thiết lập; nhấn OK để hoàn
tất công việc. 2.4 Cửa sổ Sorter
Bạn đã biết một số các thao tác quản lý các Slides cho một tệp trình diễn qua
mục 2.1 Quản lý slides. Nhng cửa sổ Sorter sẽ giúp bạn đơn giản hơn nhiều trong việc quản lý các slide trên tệp trình diễn. Để mở cửa sổ Sorter, bạn mở mục
chọn View |
:
17
Tác giả: Nguyễn Sơn Hải
, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vn
Sử dụng cửa sổ này nh sau: Nhấn phải chuột lên Slide cần làm việc, bạn có thể làm đợc những việc sau:
– Cut Slide đó sẽ bị xoá ra khỏi tệp trình diễn; – Chọn Copy- để sao chép Slide này;
– Chọn Paste – để dán Slide đã copy thµnh mét slide míi; – Chän Hiden slide- sẽ ẩn slide này. Powerpoint sẽ không hiển thị néi dung
slide Èn khi tr×nh diƠn;
– Chän Slide Transition.. để thiết lập thông tin trình diễn cho Slide qua hép
tho¹i sau:
– Hép Efect, cho phÐp thiÕt lËp mét sè hiƯu øng khi tr×nh diƠn slide. H·y chọn
18
Tác giả: Nguyễn Sơn Hải
, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vn
kiểu hiệu ứng ë hép chän nµy:. TiÕp theo cã thĨ chän tốc
độ trình diễn các hiệu ứng đó: Slow- tốc độ chậm; Medium- tốc độ vừa phải; Fast- tốc độ nhanh;
– Hép Advanced cho phÐp thiÕt lËp sù kiƯn ®Ĩ chuyển đến trình diễn slide này từ slide trớc nó. Chọn On mouse click sẽ chuyển đến trình diễn slide này khi
bạn bấm chuột trái ngầm định; bạn cũng có thể thiết lập khoảng thời gian tự động trình diễn slide ở mục Automatically after sẽ đợc tự động trình diễn
sau mm:ss phút:giây;
– Hộp Sound cho phép chọn kiểu âm thanh mỗi khi dịch chuyển đến các slide; – NÕu nhÊn Apply- thiÕt lËp tr×nh diƠn võa råi sÏ chØ cho slide ®ang chän;
– NÕu nhấn Apply All- tất cả các slide sẽ đợc chọn kiểu thiết lập trình diễn này.
Bạn có thể dùng chuột kéo thả Drop Drag các slides trên màn hình này để hoán chuyển vị trí của chúng.
Để đóng cửa sổ này trở về cửa sổ thiết kế ban đầu, bạn có thể làm theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Nhấn đúp chuột lên một slide nào đó trên cửa sổ Shorter, slide đó sẽ
đợc hiển thị trên cửa sổ thiết kế ban đầu chế độ Normal.
Cách 2: Bạn nhÊn cht lªn nót Normal view ë gãc ci bªn trái màn hình
Powerpoint:
Nhấn lên đây để trở về màn hình thiết kế ban đầu
2.5 Kỹ thuật trình diễn Trình diễn là quá trình thể hiện nội dung các slide đã thiết kế đợc trong tệp trình
diễn lên toàn bộ màn hình. Có nhiều cách để thực hiện trình diễn các slides:
– NhÊn cht lªn nót Slide Show ë gãc phải, cuối màn hình:
hoặc
Nhấn lên đây để bắt đầu trình diƠn
– Më mơc chän Slide Show | ;
hc
– Bấm phím F5 trên bàn phím.
Màn hình trình diễn xuất hiện. Với màn hình trình diễn này, bạn có thể làm đợc các công việc bằng cách nhấn chuột phải lên màn hình trình diễn, một mục chọn xuất hiện:
19
Tác giả: Nguyễn Sơn Hải
, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vn
– Next- để chuyển đến trình diễn Slide tiếp theo bạn có thể nhấn phím Enter
hoặc bấm chuột trái để làm việc này;

Previous- ®Ĩ chun ®Õn slide võa tr×nh diƠn kỊ tr−íc sư dụng trong trờng hợp bạn muốn quay trở lại trình diễn slide trớc đó;
– Go- để chuyển đến trình diƠn mét slide bÊt kú. TiÕp theo nÕu b¹n chän Slide Navigator, một danh sách các slide đợc xếp theo thứ tự xuất hiện:
Hãy chọn slide cần trình diễn rồi nhÊn Go To. – NÕu chän By title, mét danh sách tiêu đề các slide xuất hiện cho phép bạn chọn
slide cần chuyển đến trình diễn.
– Pointer options- cho phép chọn kiểu con trỏ chuột trên màn hình trình diễn.
– Đặc biệt, khi bạn chọn kiểu con chuột là Pen, bạn có thể thực hiện vẽ minh hoạ
trên màn hình trình diễn nh công cụ bút vẽ trong các phần mềm đồ hoạ. Khi đó, có thể chän mµu vÏ ë mơc Pen color.
– Ci cïng, nếu nhấn End show- sẽ kết thúc phiên trình diễn bạn cũng có
20
Tác giả: Nguyễn Sơn Hải
, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vn
thể nhấn phím ESC để làm việc này.
2.6 In ấn Việc in ấn trên Powerpoint gần giống nh in trên word. Bạn phải định dạng trang
in, rồi mới thực hiện in ấn.

2.6.1 Định dạng trang in

Tính năng này giúp thay đổi bộ màu hiển thị thông thi trên các slide của tệp trình diễn. Có rất nhiều bộ màu có thể chọn, mặt khác cũng có thể thay đổi màu sắc chitiết đối với từng loại thông tin trên slide một cách đồng bộ trên toàn bộ slide hoặc chỉ cục bộ với slide đang chọn.Để làm việc này, hãy làm theo các bớc sau đây :Bớc 1: Mở Slide cần thiết lập trên cửa sổ thiết kế, kích hoạt thực đơn: Format | Slide Color Schemes.., hộp thoại Color Scheme xuất hiện :Bớc 2: Thẻ Standard hiển thị danh sách các gam màu Color schemes mà bạn có thể chọn cho các slide bằng cách nhấn chuột lên gam màu muốn chọn.Mặt khác, thẻ Custom cho phép thiết lập lại màu sắc trên từng đối tợng củamỗi gam màu. Cách sử dụng thẻ này nh sau:14Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vnLuôn quan sát hộp này để nhìn trớc kết quả đãthiết lập- Dùng chuột nhấn lên mục cần thay đổi màu từ danh sách Scheme colors hìnhtrên đang chọn mục Shadows- màu bóng;- Nhấn nút Change Color hộp thoại chọn màu xuất hiện:Bạn có thể chọn màu a thích cho mục đang thiết lập màu bóng trên bảng màubằng cách nhấn chuột lên màu cần chọn. Tiếp theo nhấn OK để chấp nhận màu vừachọn.- Mỗi lần chọn xong màu, có thể xem kết quả ở hộp kết quả bên phải, góc dới hộpt hoại.Bớc 3: Nhấn nút Apply để thiết lập gam màu vừa chọn cho slide đang kích hoạt. Nút Apply to All để thiết lập gam màu này cho tất cả các slide trên tệp trìnhdiễn đang mở. Nút Preview để xem trớc kết quả đang thiết lập trên các slide. Nút Cancel để đóng hộp thoại và huỷ bỏ việc chọn gam màu mới.2.3 Thiết lập hiệu ứng trình diễn Một trong những điểm mạnh của Powerpoint là khả năng thiết lập các hiệu ứngđộng Animation effect. Với các hiệu ứng này, thông tin trên slide của bạn sẽ đợc sinh động hơn, hấp dẫn và thu hút ngời theo dõi hơn. Tuy nhiên cái gì cũng có15Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vnmặt thuận và mặt nghịch của nó, rằng bạn cũng không nên quá lạm dụng vào các hiệu ứng hoạt hoạ này, tránh trờng hợp ngời xem cảm thấy nhàm chán.Để kích hoạt tính năng hoạt ho¹, b¹n më mơc chän Slide shows |, hép thoại sau đây xuất hiện:Danh sách Check to animation slide objects: chứa danh sách các đối tợngthông tin trên Slide của bạn. Muốn thiết lập hiệu ứng cho đối tợng thông tin nào, bạn phải chọn nó checked trên danh sách này.Hãy luôn quan sát màn hình bên cạnh để biết đợc chính xác đối tợng đang chọn.Thẻ Effect ë d−íi, gióp thiÕt lËp hiƯu øng ho¹t ho¹ cho đối tợng đang đợc chọn ở danh sách Check to animation slide objects: C¸ch thiÕt lËp nh− sau:- Hép cho phÐp chän kiĨu hiƯu øng. VÝ dơ nh−: Fly – bay; Split– ph©n nhá; … – Hépchän h−íng trình diễn đối tợng bắt đầu từ đâu? – Hộpcó thể chọn một đoạn nhạc khi hiệu ứng này xuất hiện;Nhớ nhấn nút Preview để xem trớc kết quả sau mỗi lần thiết lập hiệu ứng16Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vnThẻ Order timing cho phép thiết lập thứ tự trình diễn giữa các đối tợng trên slide.- Thứ tự đợc đánh số 1, 2,.. ở danh sách Animation order: đối tợng nào đứngtrớc sẽ đợc trình diễn trớc. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi thứ tự này khi sử dụng các nút ở mục Move;- Mơc Start animation ®Ĩ thiÕt lËp sù kiện để trình diễn các đối tợng trên slide: nếu chọn On mouse click tức là để hiển thị và trình diễn đối tợngnày trên slide bạn phải nhấn chuột trái; nếu bạn nhập thời gian vào mục Automatically thì sau khoảng thời gian đó, đối tợng sẽ tự động trình diễnkhông phải nhấn chuột.Cuối cùng nhấn Preview để xem lại các kết quả đã thiết lập; nhấn OK để hoàntất công việc. 2.4 Cửa sổ SorterBạn đã biết một số các thao tác quản lý các Slides cho một tệp trình diễn quamục 2.1 Quản lý slides. Nhng cửa sổ Sorter sẽ giúp bạn đơn giản hơn nhiều trong việc quản lý các slide trên tệp trình diễn. Để mở cửa sổ Sorter, bạn mở mụcchọn View |17Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vnSử dụng cửa sổ này nh sau: Nhấn phải chuột lên Slide cần làm việc, bạn có thể làm đợc những việc sau:- Cut Slide đó sẽ bị xoá ra khỏi tệp trình diễn; – Chọn Copy- để sao chép Slide này;- Chọn Paste – để dán Slide đã copy thµnh mét slide míi; – Chän Hiden slide- sẽ ẩn slide này. Powerpoint sẽ không hiển thị néi dungslide Èn khi tr×nh diƠn;- Chän Slide Transition.. để thiết lập thông tin trình diễn cho Slide qua héptho¹i sau:- Hép Efect, cho phÐp thiÕt lËp mét sè hiƯu øng khi tr×nh diƠn slide. H·y chọn18Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vnkiểu hiệu ứng ë hép chän nµy:. TiÕp theo cã thĨ chän tốcđộ trình diễn các hiệu ứng đó: Slow- tốc độ chậm; Medium- tốc độ vừa phải; Fast- tốc độ nhanh;- Hép Advanced cho phÐp thiÕt lËp sù kiƯn ®Ĩ chuyển đến trình diễn slide này từ slide trớc nó. Chọn On mouse click sẽ chuyển đến trình diễn slide này khibạn bấm chuột trái ngầm định; bạn cũng có thể thiết lập khoảng thời gian tự động trình diễn slide ở mục Automatically after sẽ đợc tự động trình diễnsau mm:ss phút:giây;- Hộp Sound cho phép chọn kiểu âm thanh mỗi khi dịch chuyển đến các slide; – NÕu nhÊn Apply- thiÕt lËp tr×nh diƠn võa råi sÏ chØ cho slide ®ang chän;- NÕu nhấn Apply All- tất cả các slide sẽ đợc chọn kiểu thiết lập trình diễn này.Bạn có thể dùng chuột kéo thả Drop Drag các slides trên màn hình này để hoán chuyển vị trí của chúng.Để đóng cửa sổ này trở về cửa sổ thiết kế ban đầu, bạn có thể làm theo một trong hai cách sau:Cách 1: Nhấn đúp chuột lên một slide nào đó trên cửa sổ Shorter, slide đó sẽđợc hiển thị trên cửa sổ thiết kế ban đầu chế độ Normal.Cách 2: Bạn nhÊn cht lªn nót Normal view ë gãc ci bªn trái màn hìnhPowerpoint:Nhấn lên đây để trở về màn hình thiết kế ban đầu2.5 Kỹ thuật trình diễn Trình diễn là quá trình thể hiện nội dung các slide đã thiết kế đợc trong tệp trìnhdiễn lên toàn bộ màn hình. Có nhiều cách để thực hiện trình diễn các slides:- NhÊn cht lªn nót Slide Show ë gãc phải, cuối màn hình:hoặcNhấn lên đây để bắt đầu trình diƠn- Më mơc chän Slide Show | ;hc- Bấm phím F5 trên bàn phím.Màn hình trình diễn xuất hiện. Với màn hình trình diễn này, bạn có thể làm đợc các công việc bằng cách nhấn chuột phải lên màn hình trình diễn, một mục chọn xuất hiện:19Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vn- Next- để chuyển đến trình diễn Slide tiếp theo bạn có thể nhấn phím Enterhoặc bấm chuột trái để làm việc này;Previous- ®Ĩ chun ®Õn slide võa tr×nh diƠn kỊ tr−íc sư dụng trong trờng hợp bạn muốn quay trở lại trình diễn slide trớc đó;- Go- để chuyển đến trình diƠn mét slide bÊt kú. TiÕp theo nÕu b¹n chän Slide Navigator, một danh sách các slide đợc xếp theo thứ tự xuất hiện:Hãy chọn slide cần trình diễn rồi nhÊn Go To. – NÕu chän By title, mét danh sách tiêu đề các slide xuất hiện cho phép bạn chọnslide cần chuyển đến trình diễn.- Pointer options- cho phép chọn kiểu con trỏ chuột trên màn hình trình diễn.- Đặc biệt, khi bạn chọn kiểu con chuột là Pen, bạn có thể thực hiện vẽ minh hoạtrên màn hình trình diễn nh công cụ bút vẽ trong các phần mềm đồ hoạ. Khi đó, có thể chän mµu vÏ ë mơc Pen color.- Ci cïng, nếu nhấn End show- sẽ kết thúc phiên trình diễn bạn cũng có20Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshaimoet.edu.vnthể nhấn phím ESC để làm việc này.2.6 In ấn Việc in ấn trên Powerpoint gần giống nh in trên word. Bạn phải định dạng trangin, rồi mới thực hiện in ấn.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU