spot_img
13.8 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022

sự nhầm lẫn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Được mời tới dự tiệc giáng sinh bởi một sự nhầm lẫn.

Got invited to the Christmas party by mistake.

OpenSubtitles2018. v3

Anh em hòa bình, ho, xấu hổ! chữa khỏi cuộc sống của sự nhầm lẫn không

FRlAR Peace, ho, for shame! confusion’s cure lives not

QED

Đậu mùa trong sự nhầm lẫn hoặc rối loạn rơi.

Smallpox in confusion or disorder to fall.

QED

sự nhầm lẫn về các sự kiện xung quanh cái chết của ông.

There is confusion about the events surrounding his death.

WikiMatrix

Lực lượng an ninh của tôi, đã có sự nhầm lẫn.

My security were, understandably, confused.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng bởi một sự nhầm lẫn may mắn mà tôi đến Bộ pháp thuật sớm tới ba tiếng.

But by a happy mistake, I arrived at the Ministry three hours early.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là một sự nhầm lẫn.

} This was a mistake.

OpenSubtitles2018. v3

Điều này có lẽ là do sự nhầm lẫn.

This may be an error.

WikiMatrix

Cái tên là một sự nhầm lẫn.

The name is a misnomer.

ted2019

sự nhầm lẫn về thuật ngữ ” giới tính “.

There’s some confusion about the term gender.

QED

sự nhầm lẫn ở đây.

No, there’s been a mistake.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng thường được gọi là “ngựa hoang”, nhưng đây là một sự nhầm lẫn.

They are often referred to as “wild horses”, but this is a misnomer.

WikiMatrix

Sự nhầm lẫn kinh điển.

Classic mixed up.

OpenSubtitles2018. v3

Quả là một sự nhầm lẫn

It was a confused situation.

OpenSubtitles2018. v3

Trước tiên, cho phép tôi nêu ra một vài sự nhầm lẫn thông thường

Let me first address a few popular misconceptions .

QED

Đó thật là 1 sự nhầm lẫn lớn.

I mean, this whole thing is a mistake.

OpenSubtitles2018. v3

Điều này dẫn tới rất nhiều sự nhầm lẫn.

This led to much confusion.

WikiMatrix

Sự nhầm lẫn của Scheiner sau đó đã khiến nhiều người sao chép theo.

Scheiner’s mistake has since been copied by many.

WikiMatrix

Tuy nhiên, những sự nhầm lẫn này đôi khi xảy ra trong tự nhiên.

Mistakes of this sort may, however, occasionally happen in nature.

Literature

Để tránh sự nhầm lẫn Sociedad de Futbol được thành lập vào ngày 07 tháng 9 năm 1909.

Out of the confusion, the Sociedad de Futbol was formed on 7 September 1909.

WikiMatrix

sự nhầm lẫn ở bệnh viện. ”

There’s been a mix-up at the hospital. “

OpenSubtitles2018. v3

Nên có sự nhầm lẫn tín hiệu giữa vùng màu sắc và con số trong não.

So we said, there’s some accidental cross wiring between color and numbers in the brain.

ted2019

Và Nika cũng là sự nhầm lẫn?

Was Nika a mistake?

OpenSubtitles2018. v3

sự nhầm lẫn về thuật ngữ “giới tính”.

There’s some confusion about the term gender.

ted2019

Nhân dân đã mệt mỏi vì sự nhầm lẫn và hỗn loạn này.

People are sick and tired of all this confusion and chaos.

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU