spot_img
18 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
spot_img
spot_img

có ý nghĩa lớn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Và bằng cách này, chúng tôi có thể chỉ ra rằng điều này không có ý nghĩa lớn.

And by the way, we should point out that this was not big meaning.

ted2019

Cả hai cơ sở này đều có ý nghĩa lớn đối với nghiên cứu vật chất.

Both facilities have strong implications on material research.

WikiMatrix

Và đó là một điều có ý nghĩa lớn lao.

And that’s a huge thing.

ted2019

Những lời ông nói có ý nghĩa lớn hơn những gì tôi đã đọc trong bản thảo.

The words had greater meaning than the ones I had read in the draft.

LDS

Cuộc phỏng vấn PA có thể được coi là có ý nghĩa lớn đối với hệ thống PA của tổ chức.

The PA interview can be considered of great significance to an organization’s PA system.

WikiMatrix

Bà đã hút thuốc và việc đọc về Lời Thông Sáng thật sự có ý nghĩa lớn lao đối với tôi.

She had been a smoker, and reading about the Word of Wisdom really hit home with me.

LDS

(Ê-xê-chi-ên 43:13-18, 20) Bàn thờ đó có ý nghĩa lớn lao đối với tất cả những người Y-sơ-ra-ên.

(Ezekiel 43:13-18, 20) That altar had great meaning for all Israelites.

jw2019

Anh không hề biết rằng một điều nhỏ nhặt như vậy lại có thể có ý nghĩa lớn đến thế với người bạn thân.

He hadn’t had a clue that such a little thing to him might mean so much to a close friend.

Literature

Ông là một trong những người có ý nghĩa lớn nhất đối với Harry Potter, và là người duy nhất mà Chúa tể Hắc ám Voldemort phải sợ.

In the Harry Potter series, it is Harry Potter who is the chosen one who would defeat the Dark Lord Voldemort.

WikiMatrix

Đối với họ, các dân tộc, các quốc gia, các đường ranh giới và biên giới vẫn có ý nghĩa lớn, và thường là có ý nghĩa một cách kịch liệt.

For them, nations, countries, boundaries, borders still matter a great giảm giá, and often violently .

QED

Đây là một cơ hội có ý nghĩa lớn lao đối với các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trên khắp thế giới.

This is an occasion of great significance for members of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints throughout the world.

LDS

Mọi người thấy rằng điều này có ý nghĩa to lớn.

Everybody saw this makes a lot of sense.

ted2019

Đêm đó có ý nghĩa rất lớn với mình.

That night meant a lot to me.

OpenSubtitles2018. v3

Điều đó có ý nghĩa rất lớn, vì thằng bé đã viết nó bằng công nghệ nhãn quang.

And it was very significant, because he wrote it using his eye gaze technology.

ted2019

Mỗi 1 mạng sống được cứu có ý nghĩa rất lớn.

Each one of those lives matters a lot .

QED

Cảm ơn vì đã phóng thích anh Corrigan, điều này có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi.

Oh … Thank you for releasing Mr. Corrigan .

OpenSubtitles2018. v3

Trong văn hóa Trung Đông thời xưa, gia đình có ý nghĩa to lớn.

In the cultures of the ancient Middle East, family meant a great deal.

jw2019

Anh đem thanh kiếm này về cho ta, là thứ có ý nghĩa rất lớn với ta.

You brought me this sword, which has great meaning.

OpenSubtitles2018. v3

Ta biết điều này có ý nghĩa rất lớn với nhà ngươi, Lý tướng quân.

I know what this means to you, Captain Li.

OpenSubtitles2018. v3

Điều đó có ý nghĩa rất lớn.

That makes sense.

ted2019

Con có ý nghĩa rất lớn với bố con.

Must have meant a lot to him.

OpenSubtitles2018. v3

Ý tôi là, với tôi, điều đó có ý nghĩa rất lớn.

I mean, to me, it just means so much.

ted2019

Điều này có ý nghĩa to lớn với tôi rằng tôi được tới hội thảo này.

It’s a big treat for me to get to come to this conference.

QED

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU