spot_img
15.2 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Giới thiệu

Giới thiệu Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 

Bạn đang đọc: Giới thiệu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______
Số : 06/2013 / QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________
Thành Phố Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Quy định công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
____________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 ;
Căn cứ Nghị định số 08/2012 / NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ phát hành Quy chế thao tác của Chính phủ ;
Căn cứ Nghị định số 74/2012 / NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Văn phòng Chính phủ ;
Theo đề xuất của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ .
Điều 1. Vị trí và tính năng
1. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là cơ quan tích hợp thông tin hành chính điện tử và cơ quan thông tin tiếp thị quảng cáo đa phương tiện của Chính phủ, thuộc Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ( sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm ) quản trị trực tiếp .
2. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có tính năng tổ chức triển khai, quản trị và công bố những thông tin chính thức của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ; đầu mối liên kết mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ với những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi tắt là những Bộ, ngành, địa phương ) và những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan ; tích hợp thông tin những dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ .
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có tên thanh toán giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : Vietnam Government Portal ( viết tắt là VGP ) .
3. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là tổ chức triển khai hành chính, có tư cách pháp nhân, có con dấuhình Quốc huy, được mở thông tin tài khoản tại Kho bạc Nhà nước ; kinh phí đầu tư hoạt động giải trí do ngân sách nhà nước bảo vệ .
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm triển khai những trách nhiệm, quyền hạn đơn cử sau đây :
1. Chủ trì, phối hợp với những đơn vị chức năng và cơ quan, tổ chức triển khai tương quan trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch, kế hoạch và những dự án Bất Động Sản, đề án quan trọng của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ; phối hợp với những cơ quan, đơn vị chức năng tương quan tổ chức triển khai triển khai sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt .
2. Phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan thực thi công tác làm việc bảo vệ thông tin Giao hàng hoạt động giải trí của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ ; đầu mối tổ chức triển khai, quản trị, công bố những thông tin chính thống của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trên Báo điện tử Chính phủ và Trang tin điện tử Văn phòng Chính phủ .
3. Phối hợp về trình độ, nhiệm vụ với những Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan liên kết và đồng bộ hoá cơ sở tài liệu ( không thuộc khoanh vùng phạm vi bí hiểm nhà nước ) được tích hợp về Trung tâm tài liệu điện tử Chính phủ ; chuẩn hoá ứng dụng sử dụng, khai thác tài nguyên thông tin vương quốc ; khai thác, tiếp đón, tích hợp và update vừa đủ, kịp thời những loại thông tin ( không thuộc khoanh vùng phạm vi bí hiểm nhà nước ) ; bảo vệ sự thích hợp, thông suốt trong quy trình san sẻ, trao đổi thông tin, tương thích với chương trình cải cách hành chính cung ứng nhu yếu công tác làm việc chỉ huy, điều hành quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lộ trình kiến thiết xây dựng Chính phủ điện tử .
4. Chủ trì, phối hợp những Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan tích hợp thông tin những dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ .
5. Phối hợp với những đơn vị chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ khai thác, đảm nhiệm, giải quyết và xử lý, update khá đầy đủ, kịp thời những loại thông tin ( không thuộc khoanh vùng phạm vi bí hiểm nhà nước ) để thực thi những tính năng, trách nhiệm, quyền hạn được giao theo pháp luật của pháp lý .
6. Chủ trì, phối hợp với những đơn vị chức năng tương quan tổ chức triển khai họp báo, tiếp báo chí truyền thông, vấn đáp phỏng vấn báo chí truyền thông của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ ; triển khai trách nhiệm điểm báo, tổng hợp thông tin từ báo chí truyền thông ; trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng giao những Bộ, ngành, địa phương, cơ quan kiểm tra, báo cáo giải trình về yếu tố báo chí truyền thông nêu ; phối hợp những đơn vị chức năng tương quan giải quyết và xử lý yếu tố báo nêu theo quan điểm chỉ huy của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ .
7. Tổ chức quản trị, quản lý và vận hành Báo Điện tử Chính phủ, Trang tin điện tử Văn phòng Chính phủ và những Trang tin điện tử thành phần khác theo lao lý của pháp lý .
8. Tổ chức triển khai giao lưu, giao ban, đối thoại trực tuyến và những hình thức tiếp xúc khác bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông online giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan với nhân dân .
9. Tiếp nhận phản ánh, đề xuất kiến nghị của tổ chức triển khai, cá thể trên internet gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và những cơ quan hành chính nhà nước, chuyển đến những cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền và đề xuất xử lý, vấn đáp theo pháp luật của pháp lý .
10. Thiết kế cấu trúc công nghệ tiên tiến, kỹ thuật, mỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và dung tích kho tài nguyên thông tin dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ; tăng trưởng phong phú nội dung, hình thức hoạt động giải trí và những ứng dụng, mẫu sản phẩm, truyền thông online đa phương tiện để nâng cao năng lượng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước ; tình hình kinh tế tài chính – xã hội, thời sự trong nước và quốc tế ; Giao hàng có hiệu suất cao công tác làm việc chỉ huy, quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ .
11. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan quản trị, xuất bản, phát hành Công báo in và Công báo điện tử nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
12. Quản lý, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ trên internet, Trung tâm tài liệu tử của Chính phủ hạ tầng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật chuyên được dùng .
13. Quản lý, triển khai những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư và kiến thiết xây dựng được giao theo lao lý của pháp lý ; tham gia tư vấn, phong cách thiết kế, đánh giá và thẩm định những đề án, dự án Bất Động Sản tương quan đến nghành trình độ thuộc mạng lưới hệ thống những trang tin điện tử / cổng thông tin điện tử của những Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan khi có nhu yếu ; tham gia thẩm định và đánh giá về trình độ, nhiệm vụ của những dự án Bất Động Sản quan trọng khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao .
14. Tổ chức tu dưỡng, hướng dẫn về trình độ, nhiệm vụ hành chính điện tử có tương quan đến hoạt động giải trí của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo pháp luật của pháp lý .
15. Nghiên cứu, ứng dụng tân tiến khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ .
16. Thực hiện hợp tác quốc tế trong những nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo pháp luật của pháp lý .
17. Chủ trì, phối hợp với những đơn vị chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ và những cơ quan tương quan bảo vệ bí hiểm, bảo đảm an toàn mạng, bảo mật an ninh thông tin của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ .
18. Thực hiện những hoạt động giải trí dịch vụ và ngày càng tăng giá trị theo pháp luật của pháp lý và hướng dẫn của Bộ Tài chính, bảo vệ không tác động ảnh hưởng đến trách nhiệm chính trị được giao .
19. Quản lý tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế ; triển khai chính sách tiền lương và những chính sách, chủ trương đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật so với công chức, viên chức, người lao động và cộng tác viên theo pháp luật của pháp lý .
20. Quản lý, sử dụng gia tài được giao ; kinh phí đầu tư được cấp và những nguồn kinh tế tài chính khác theo pháp luật của pháp lý .
21. Thực hiện những trách nhiệm, quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao .

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có Tổng Giám đốc và những Phó Tổng Giám đốc .
Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ( sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc ) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp lý về hàng loạt hoạt động giải trí của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ .
Các Phó Tổng Giám đốc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm theo pháp luật của pháp lý ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Bộ trưởng, Chủ nhiệm về nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được phân công .
Tổng Giám đốc hoặc một Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được phân công kiêm nhiệm Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ .
2. Cơ cấu tổ chức triển khai
a ) Ban Hành chính điện tử và Công báo ;
b ) Ban Kế hoạch – Tài chính ;
c ) Văn phòng ;
d ) Báo Điện tử Chính phủ ( Báo Điện tử Chính phủ có cơ quan thường trú tại những thành phố : Hồ Chí Minh, Thành Phố Đà Nẵng, Cần Thơ ) ;
đ ) Trung tâm Công nghệ và tiếp thị quảng cáo đa phương tiện ;
e ) Trung tâm Dữ liệu điện tử .
Tại khoản này, những đơn vị chức năng pháp luật tại Điểm a, b, c là tổ chức triển khai hành chính, những đơn vị chức năng lao lý tại Điểm d, đ, e là đơn vị chức năng sự nghiệp .
Báo Điện tử Chính phủ tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo quy mô cơ quan báo chí truyền thông, thông tin, tiếp thị quảng cáo ; chịu sự quản trị nhà nước về thông tin, truyền thông online của Bộ Thông tin và Truyền thông theo lao lý của pháp lý .
3. Tùy theo nhu yếu tăng trưởng của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Giám đốc ý kiến đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động xây dựng mới, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên những đơn vị chức năng pháp luật tại Khoản 2 Điều này .
4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Báo Điện tử Chính phủ. Tổng Giám đốc lao lý đơn cử công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của những đơn vị chức năng còn lại thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ; chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm chỉ huy những đơn vị chức năng thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo pháp luật của pháp lý. Khi thiết yếu, Tổng Giám đốc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định hành động xây dựng 1 số ít phòng thuộc những đơn vị chức năng pháp luật tại Khoản 2 Điều này .
5. Biên chế công chức, viên chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định hành động theo lao lý của pháp lý .
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013 ; thay thế sửa chữa Quyết định số 83/2008 / QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ .
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, quản trị Hội đồng nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .

Nơi nhận :
– Ban Bí thư Trung ương Đảng ;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP ;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng ;
– HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, TP thường trực TW ;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng ;
– Văn phòng Tổng Bí thư ;
– Văn phòng quản trị nước ;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội ;
– Văn phòng Quốc hội ;
– Toà án nhân dân tối cao ;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao ;
– Kiểm toán Nhà nước ;
– Ủy ban giám sát kinh tế tài chính vương quốc ;
– Ngân hàng Chính sách xã hội ;
– Ngân hàng Phát triển Nước Ta ;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ;
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể ;
– VPCP : BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, PTTg, Cổng TTĐT ,
những Vụ, Cục, đơn vị chức năng thường trực, Công báo ;
– Lưu : Văn thư, TCCB ( 3 b ). KN 300
THỦ TƯỚNG

 

( Đã ký )

Nguyễn Tấn Dũng

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU