spot_img
4.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

Tên tiếng Anh các Cơ quan ban ngành VN

Cảm ơn các bạn đã download tài liệu này!

Một số chú ý quan tâm :
– Ấn Ctrl + F để tìm kiếm tên cơ quan nhanh .

– Nguồn tên các cơ quan lấy từ Trang chủ các Bộ, Wikipedia, Google.

– Mặc dù Nhà nước đã phát hành Thông tư Hướng dẫn dịch tên những cơ quan theo một chuẩn thống nhất nhưng những Bộ vẫn đặt tên những cơ quan thường trực một cách rất tùy ý. Ví dụ : Vụ Pháp chế Bộ này đặt là Legal Department, Bộ kia đặt là Legislation Department, lại có Bộ đặt là Department of Legal Affairs. Rất lung tung. “ Văn phòng Bộ ”, “ Thanh tra Bộ ” cũng là những cơ quan có cách đặt tên tiếng Anh không thống nhất. Trong list này t để nguyên cách đặt tên tiếng Anh khác nhau của những Bộ vì cơ bản nghĩa tiếng Việt của chúng đều giống nhau, những bạn chỉ cần chú ý quan tâm một chút ít khi dịch là được .
– T không cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vào list này một là vì thông tin không đủ, hai là trong quy trình học môn Biên dịch tất cả chúng ta sẽ không tiếp xúc với hai Bộ này nhiều .
Nguyễn Khánh Linh

Download pdf file >>

TÊN TIẾNG ANH CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC BỘ

1. BỘ TÀI CHÍNH

MINISTRY OF FINANCE

Department of State Budget Vụ Ngân sách Nhà nước
Department of Investment Vụ Đầu tư
Department of Finance for National Defence and Security Vụ tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt ( Vụ I )
Department of Public Expenditure Vụ Tài chính hành chính- sự nghiệp
Department of Tax Policy Vụ Chính sách thuế
Department of Banking and Financial Institutions Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính
Department of Accounting and Auditing Regulations Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán
Department of Financial Planning Cục Kế hoạch- Tài chính
Department of Emulation and Commendation Vụ Thi đua- Khen thưởng
Department of Personal and Training Vụ Tổ chức cán bộ
Department of International Cooperation Vụ Hợp tác quốc tế
Legal Department Vụ Pháp chế
Ministerial Office Văn phòng Bộ
Ministry Inspectorate Thanh tra Bộ
General Department of Taxation Tổng cục Thuế
General Department of Customs Tổng cục Hải quan
General Department of National Reserves Tổng cục Dự trữ Nhà nước
State Treasury Kho bạc Nhà nước
State Securities Commission Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Department of Public Asset Management Cục quản lý Công sản
Department of Price Management Cục Quản lý giá
Department of Corporate Finance Cục Tài chính doanh nghiệp
Department of Financial Informatics and Statistics Cục Tin học và Thống kê tài chính
Department of Debt Management and External Finance Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại
Insurance Supervisory and Authority Cục Quản lý giám sát bảo hiểm
National Institute for Finance (Institute of Financial Strategy and Policy) Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính
Vietnam Financial Times Thời báo Tài chính Việt Nam
Finance Magazine Tạp chí Tài chính
Training Centre for Finance Officers Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Academy of Finance Học viện Tài chính
University of Finance and Marketing Trường ĐH Tài chính- Marketing
College of Accounting and Finance Trường ĐH Tài chính- Kế toán
College of Finance and Business Administration Trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh
College of Finance and Customs Trường CĐ Tài chính Hải quan
Finance Publishing House Nhà Xuất bản Tài chính

2. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Planning Department Vụ Kế hoạch
Finance Department Vụ Tài chính
Science, Technology and Environment Department Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
International Cooperation Department Vụ Hợp tác quốc tế
Legislation Department Vụ Pháp chế
Organization and Personnel Department Vụ Tổ chức cán bộ
Ministry Inspectorate Thanh tra Bộ
Ministry Administrative Office Văn phòng Bộ
Department of Crop Production Cục Trồng trọt
Department of Plant Protection Cục Bảo vệ thực vật
Department of Livestock Husbandry/Department of Livestock Production Cục Chăn nuôi
Department of Animal Health Cục Thú y
Forest Protection Department Cục Kiểm lâm
Vietnam Administration of Forestry (VNFOREST)/ VN Forest Administration Office Tổng cục Lâm nghiệp
Aqua Exploiting and Protection Department Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản
Dyke Management and Flood Control Department Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống lụt bão
Department of Construction Management Cục Quản lý Xây dựng công trình
Department of Cooperatives and Rural Development Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
National Agro-aqua-forestry Quality Assurance Department Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Directorate of Fisheries Tổng cục Thủy sản
Information Technology and Statistics Centre Trung tâm Tin học và Thống kê
National Centre for Rural Water Supply and Sanitation Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Vietnam Agriculture Newspaper Báo Nông nghiệp Việt Nam
Agriculture and Rural Development Magazine Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Department of Processing and Trade for Agro-forestry-Fisheries Products and Salt Production Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối
Agricultural enterprises renovation and management board Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp
Water Resource Directorate Tổng cục Thủy lợi

3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

The Department for Pre-school Education Vụ Giáo dục Mầm non
The Department for Primary Education Vụ Giáo dục Tiểu học
The Department for Secondary Education Vụ Giáo dục Trung học
The Department for Vocational Education Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp
The Department for Tertiary and Post-Graduate Education Vụ Giáo dục Đại học
The Department for Continued Education Vụ Giáo dục thường xuyên
The Department for Defense Education Vụ Giáo dục Quốc phòng
The Department for Pupil and Student Work Vụ Công tác học sinh, sinh viên
The Department for Planning and Finance Vụ Kế hoạch- Tài chính
The Department for International Cooperation Vụ Hợp tác quốc tế
The Department for Science and Technology Vụ Khoa học- Công nghệ
The Legal Department Vụ Pháp chế
The Department for Organization and Personnel Vụ Tổ chức cán bộ
The Office Văn phòng Bộ
The Inspectorate Thanh tra Bộ
The Department for Examination and Expertise of Education Quality Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
The Education and Time newspaper Báo Giáo dục và Thời đại
The Education magazine Tạp chí Giáo dục

4. BỘ NGOẠI GIAO

MINISTRY OF  FOREIGN AFFAIRS

ASEAN Department Vụ ASEAN
Europe Department Vụ Châu Âu
Americas Department Vụ Châu Mỹ
North East Asia Department Vụ Đông Bắc Á
South East Asia- South Asia- South Pacific Department Vụ Đông Nam Á- Nam Á- Nam Thái Bình Dương
West Asia- Africa Department Vụ Tây Á- Châu Phi
Policy Planning Department Vụ Chính sách đối ngoại
International Organizations Department Vụ các Tổ chức quốc tế
Law and International Treaties Department Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế
Multilateral Economic Cooperation Department Vụ Hợp tác kinh tế đa phương
Economic Affairs Department Vụ Tổng hợp kinh tế
APEC 2017 National Secretariat Ban Thư ký APEC 2017
Cultural Diplomacy and UNESCO Affairs Department Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO
Press and Information Department Vụ Thông tin Báo chí
Emulation- Commendation and Diplomatic Tradition Department Vụ Thi đua- khen thưởng và Truyền thống ngoại giao
Personnel and Organization Department Vụ Tổ chức cán bộ
Office of the Ministry Văn phòng Bộ
Office of Party and Trade Union Affairs Văn phòng Đảng ủy- Đoàn thể
Inspection Department Thanh tra Bộ
Information Security Department Cục Cơ yếu
Department of Foreign Affairs Provincial Cục Ngoại vụ
Consular Department Cục Lãnh sự
State Protocol Department Cục Lễ tân Nhà nước
Adminstrative and Financial Department Cục Quản trị tài vụ
Ho Chi Minh City’s Department for External Relations Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh
State Commission on Overseas Vietnamese Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
National Border Committee Ủy ban Biên giới quốc gia
Diplomatic Academy of Viet Nam (DAV) Học viện Ngoại giao Việt Nam
The Service Department for Diplomatic Corps Cục Phục vụ ngoại giao đoàn
Government’s Guest House Nhà khách Chính phủ
Viet Nam and the World Report Báo Thế giới và Việt Nam
Foreign Press Center Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài
National Interpretation and Translation Center Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia
Information Center Trung tâm Thông tin
Management Board of MFA Headquarter Project Ban quản lý dự án trụ sở Bộ
V75 Limousine Service Trung tâm vận tải đối ngoại V75
Permanent Missions of Vietnam to United Nations and International Organisations Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các Tổ chức Quốc tế
Overseas Representative  Missions of Viet Nam Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

5. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

MINISTRY OF TRANSPORT

Directorate for Roads of Viet Nam/ Vietnam Road Administration Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Vietnam Inland Waterways Administration Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam
Vietnam Maritime Administration Cục Hàng hải Việt Nam
Vietnam Register Cục Đăng kiểm Việt Nam
Transport Construction Quality Control and Management Bureau Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông
Viet Nam Railway Authority Cục Đường sắt Việt Nam
Viet Nam Maritime Administration Cục Hàng hải Việt Nam
Civil Aviation Authority of Viet Nam Cục Hàng không Việt Nam
Transport Engineering Construction and Quality Management Bureau Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông
Health Administration of Transport Cục Y tế Giao thông vận tải
Ministry’s Office Văn phòng Bộ
Planning and Investment Dept. Vụ Kế hoạch- Đầu tư
Organization and Personal Dept. Vụ Tổ chức cán bộ
Finance Dept. Vụ Tài chính
Transport Infrastructure Dept. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông
Transport Safety Dept. Vụ An toàn giao thông
Legal Dept. Vụ Pháp chế
Transportation Dept. Vụ Vận tải
Science and Technology Dept. Vụ Khoa học Công nghệ
Environment Dept. Vụ Môi trường
International Cooperation Dept. Vụ Hợp tác quốc tế
Enterprises Management Dept. Vụ Quản lý doanh nghiệp
Public – Private Partnership Investment Project Management Dept. (PPP Dept.) Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư
Information Technology Center (IT Center) Trung tâm Công nghệ thông tin
Ministry’s Inspectorate Thanh tra Bộ
Research Institute for Transport Science and Technology (RITST) Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải
Transport Development and Strategy Institute (TDSI) Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải
Vietnam Aviation Academy (VAA) Học viện Hàng không Việt Nam
Vietnam Maritime University (VINAMARU) Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Ho Chi Minh City University of Transportation (UT-HCMC) Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
University of Transport Technology (UTT) Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Transport Newspaper Báo Giao thông vận tải
Transport Journal Tạp chí Giao thông Vận tải
Transport Publishing House Nhà XB Giao thông Vận tải
Thang Long Construction Corporation Tổng công ty Xây dựng Thăng Long
Civil Engineering Construction Corporation No. 1 (CIENCO 1) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1)
Civil Engineering Construction Corporation No. 4 (CIENCO 4) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4
Civil Engineering Construction Corporation No. 5 (CIENCO 5) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5
Civil Engineering Construction Corporation No. 6 (CIENCO 6) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6
Civil Engineering Construction Corporation No. 8 (CIENCO 8) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8
Transport Industry Corporation (TRANSINCO) Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải
Vietnam Waterway Construction Corporation (VINAWACO) Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ
Transport Engineering Design Incorporation (TEDI) Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông Vận tải
Waterway Transport Corporation Tổng công ty Vận tải thủy
Southern Inland Waterway Transport Corporation Tổng công ty Đường sông miền Nam
Trading and Engineering Construction Corporation (TRAENCO) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GTVT
Vietnam Freight Forwarding Company (VINAFCO) Công ty Cổ phần Vận tải Biển
Labor Oversea Deployment Corporation (LOD) Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực
Vietnam Shipping and Chartering Corporation (VIETFRACHT) Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu
Transport Material Engineering and Construction Corporation (TRANSMECO) Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị giao thông
Southern Transport Engineering Design Incorporation (TEDI SOUTH) Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam
Transport Import-Export and Investment Cooperation Corporation (TRACIMEXCO) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải

6. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Department of Social and Natural Sciences Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên
Department of Science and Technology for Economic-Technical Branches Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế- kỹ thuật
Department of Technology Appraisal, Examination and Assessment Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ
Department of High Technology Vụ Công nghệ cao
Department of Planning and General Affairs Vụ Kế hoạch-Tổng hợp
Department of Finance Vụ Tài chính
Department of International Cooperations Vụ Hợp tác quốc tế
Department of Legislation Vụ Pháp chế
Department of Organisation and Personnel Vụ Tổ chức cán bộ
Ministry Inspectorate Thanh tra Bộ
Ministry Office Văn phòng Bộ
State Agency for Technology Innovation Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ
National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialisation Development Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa Học và Công nghệ
National Office of Intellectual Property Cục Sở hữu trí tuệ
Vietnam Atomic Energy Agency Cục Năng lượng Nguyên tử
National Agency for Science and Technology Information Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia
Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Directorate for Standards, Metrology and Quality Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Management Board of Hoa Lac High-Tech Park Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc
National Institute for Science and Technology Policy and Strategy Studies (NISTPASS) Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS)
The Office of National S&T Research Programs Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước
Information Communication Technology Centre Trung tâm Tin học
Science and Development Newspaper Báo Khoa học và Phát triển
Vietnam Science and Technology Magazine Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
MOST Management Training Institute Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ
National Centre for Technological Progress (NACENTECH) Viện Ứng dụng Công nghệ
Vietnam Atomic Energy Institute Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Vietnam Intellectual Property Research Institute (VIPRI) Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
Vietnam Centre for Science and Technology Evaluation Viện đánh giá khoa học và định giá công nghệ
Centre for Vietnam Science and Technology Internationalisation Promotion (VISTIP) Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế
Institute for Regional Research and Development Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng
Centre for Science and Technology Communication Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ
Light Ray Magazine Tạp chí Tia Sáng
Bureau of Accreditation Văn phòng công nhận chất lượng
Registration Office of Science and Technology Activities Văn phòng Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
Science and Technics Publishing House Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
National Institute of Patent and Technology Exploitation Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

7. BỘ CÔNG THƯƠNG

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

Planning Department Vụ Kế hoạch
Finance Department Vụ Tài chính
Organization and Personal Department Vụ Tổ chức cán bộ
Legal Affairs Department Vụ Pháp chế
International Cooperation Department Vụ Hợp tác quốc tế
Human Resource Development Department Vụ Phát triển nguồn nhân lực
Remuneration and Rewards Department Vụ Thi đua- Khen thưởng
Science and Technology Department Vụ Khoa học và Công nghệ
Heavy Industry Department Vụ Công nghiệp nặng
Light Industry Department Vụ Công nghiệp nhẹ
Domestic Market Department Vụ Thị trường trong nước
Mountainous and Frontier Trade Department Vụ Thương mại biên giới và miền núi
Asia- Pacific Market Department ( Zone I Department ) Vụ Thị trường Châu Á- Thái Bình Dương
Europe Market Department( Zone II Department ) Vụ Thị trường Châu Âu
America Market Department ( Zone III Department) Vụ Thị trường Châu Mỹ
Africa, Western and South Asia Markets Department ( Zone IV Department ) Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á
Multilateral Trade Policy Department Vụ Chính sách thương mại đa biên
Ministry Inspectorate Thanh tra Bộ
Ministry Office Văn phòng Bộ
General Department of Energy Tổng cục Năng lượng
Market Surveillance Agency Cục Quản lý thị trường
Electricity Regulatory Authority of Vietnam Cục Điều tiết điện lực
Vietnam Competition Authority Cục Quản lý cạnh tranh
Vietnam Trade Promotion Agency Cục Xúc tiến thương mại
Agency for Industrial Promotion Cục Công nghiệp địa phương
Industrial Safety Techniques and Environment Agency Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Vietnam E-Commerce and Information Technology Agency Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Vietnam Chemicals Agency Cục Hóa chất
Agency of Foreign Trade Cục Xuất nhập khẩu
The South Agency Cục Công tác phía Nam

8. BỘ XÂY DỰNG

MINISTRY OF CONSTRUCTION

Planning – Architecture Department Vụ Quy hoạch – Kiến trúc
Building Materials Department Vụ Vật liệu xây dựng
Construction Economics Department Vụ Kinh tế xây dựng
Science – Technology and Environment Department Vụ Khoa học công nghệ và môi trường
Plan- Finance Department Vụ Kế hoạch- Tài chính
Enterprises Manegment Department Vụ Quản lý doanh nghiệp
Legal Affairs Department Vụ Pháp chế
International Cooperation Department Vụ Hợp tác quốc tế
Organization and Personal Department Vụ Tổ chức cán bộ
The Ministry’s Office Văn phòng Bộ
The Ministry’s Inspectorate Thanh tra Bộ
Construction Activities Management Agency Cục Quản lý hoạt động xây dựng
State Agency for Construction Quality Inspection Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Urban Development Agency Cục Phát triển đô thị
Technical Infrastructure Agency Cục Hạ tầng kỹ thuật
Housing and Real Estate Market Management Agency Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
The South Agency Cục Công tác phía Nam
Construction Economics Institute Viện Kinh tế xây dựng
Construction Science and Technology Institute Viện Khoa học công nghệ xây dựng
National Architecture Institute Viện Kiến trúc quốc gia
National Institute for Urban and Rural Planning Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
Academy of Managers for Construction and Cities. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Construction Newspaper Báo Xây dựng
Construction Magazine Tạp chí Xây dựng
Information Center Trung tâm Thông tin

9. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

Department of Familial Affairs Vụ Gia đình
Department of Traditional Culture Vụ Văn hóa dân tộc
Department of Library Vụ Thư viện
Department of Science, Technology and Environment Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Department of Training Vụ Đào tạo
Department of Legislation Vụ Pháp chế
Department of Planning and Finance Vụ Kế hoạch, Tài chính
Department of International Cooperation Cục Hợp tác quốc tế
Department of Organisation and Personnel Vụ Tổ chức cán bộ
Ministry’s Inspectorate Thanh tra Bộ
Ministry’s Office Văn phòng Bộ
General Agency for Tourism Tổng cục Du lịch
General Agency for Sports Tổng cục thể dục Thể thao
Agency for Fine Arts, Photography and Exhibition Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Agency for Foundation Culture Cục Văn hóa cơ sở
Agency for Copyright Cục Bản quyền tác giả
Agency for Cinema Cục Điện ảnh
Agency for Performing Arts Cục Nghệ thuật biểu diễn
Agency for Cultural Heritage Cục Di sản văn hóa

10. BỘ Y TẾ

MINISTRY OF HEALTH

Department of Communications and Reward Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng
Department of Maternal Health and Children Vụ Sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em
Department of Medical Equipment and Works Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
Department of Health Insurance Vụ Bảo hiểm y tế
Department of Planning and Finance Vụ Kế hoạch- Tài chính
Department of Organisation and Personnel Vụ Tổ chức cán bộ
Department of International Cooperation Vụ Hợp tác quốc tế
Department of Legislation Vụ Pháp chế
Office of the Ministry Văn phòng Bộ
Ministry Inspectorate Thanh tra Bộ
General Department of Preventive Medicine Cục Y tế dự phòng
Agency of HIV/AIDS Prevention Cục Phòng chống HIV, AIDS
Agency of Food Safety Cục An toàn thực phẩm
Agency of Health Environment Cục Quản lý Môi trường Y tế
Agency of Science, Technology and Training Cục Khoa học công nghệ và Ðào tạo
Agency of Medical Services Administration Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Agency of Traditional Medicine Administration Cục Quản lý Y- Dược cổ truyền
Agency of Drug Administration Cục Quản lý Dược
Agency of Information Technology Cục Công nghệ thông tin
Directorate of Population and Family Planning Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình
Health Strategy and Policy Institute Viện Chiến lược và Chính sách y tế
Health and Lifestyle Newspaper Báo Sức khỏe và Đời sống
Journal of Practical Medicine Tạp chí Y học thực hành
Journal of Pharmacology Tạp chí Dược học

11. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

Department of Posts Vụ Bưu chính
Department of Information Technology Vụ Công nghệ thông tin
Deparment of Science and Technology Vụ Khoa học và Công nghệ
Department of Planning and Finance Vụ Kế hoạch- Tài chính
Department of International Cooperation Vụ Hợp tác quốc tế
Department of Legal Affairs Vụ Pháp chế
Department of Personnel and Organization Vụ Tổ chức cán bộ
Department of Grassroots Information Vụ Thông tin cơ sở
Department of Enterprise Management Vụ Quản lý doanh nghiệp
Department of Emulation and Rewarding Vụ Thi đua- Khen thưởng
Department of Inspectorate Thanh tra Bộ
Ministry Offfice Văn phòng Bộ
Authority of Radio Frequency Management Cục Tần số vô tuyến điện
Authority of Telecommunications Cục Viễn thông
Authority of Information Technology Application Cục Tin học hóa
Authority of Press Cục Báo chí
Authority of Publication, Printing and Distribution Cục Xuất bản, in và phát hành
Authority of Broadcasting and Electronic Information Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Authority of Foreign Information Service Cục Thông tin đối ngoại
Authority of Central Posts Cục Bưu điện Trung ương
Authority of Information Security Cục An toàn thông tin
Authority of Southern Affairs Cục Công tác phía Nam

12. BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

MINISTRY OF LABOUR- INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Department of Labour and Wage Vụ Lao động- Tiền lương
Department of Social Insurance Vụ Bảo hiểm xã hội
Department of Gender Equality Vụ Bình đẳng giới
Department of International Co-operation Vụ Hợp tác quốc tế
Department of Planning – Finance Vụ Kế hoạch- Tài chính
Department of Legal Affairs Vụ Pháp chế
Department of Personnel and Organization Vụ Tổ chức Cán bộ
Inspectorate Thanh tra Bộ
Ministry Office Văn phòng Bộ
Department of Work Safety Cục An toàn lao động
Department of National Devotees Cục Người có công
Department of Social Vices Prevention and Combat Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
Department of Overseas Labour Cục Quản lý Lao động ngoài nước
Department of Employment Cục Việc làm
Department of Social Assistance Cục Bảo trợ xã hội
Department of Child Care and Protection Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Directorate of Vocational Training Tổng cục Dạy nghề
Communist Party and Trade Union Office Công đoàn Bộ
National Office for Poverty Reduction Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

13. BỘ TƯ PHÁP

MINISTRY OF JUSTICE

Department of General Affairs on Legislative Development Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Department of Economic and Civil Legislation Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế
Department of Criminal and Administrative Legislation Vụ Pháp luật hình sự- hành chính
Department of International Law Vụ Pháp luật quốc tế
Department of Legal Dissemination and Education Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Department of Planning and Finance Vụ Kế hoạch- Tài chính
Department of International Cooperation Vụ Hợp tác quốc tế
Department of Organisation and Personnel Vụ Tổ chức cán bộ
Ministry’s Inspectorate Thanh tra Bộ
Ministry’s Office Văn phòng Bộ
General Bureau of Civil Execution Tổng cục Thi hành án dân sự
Bureau of Legal Normative Documents Post-Review Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Bureau of Administrative Procedure Control Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
Bureau of Civil Status, Nationality, Authentication Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Bureau of Child Adoption Cục Con nuôi
Bureau of Legal Aid Cục Trợ giúp pháp lý
Bureau of National Registry of Secured Transactions Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Bureau of State Compensation Cục Bồi thường nhà nước
Bureau of Judicial Affairs Support Cục Bổ trợ tư pháp
Bureau of Information Technology Cục Công nghệ thông tin

14. BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Department of Organisation and Personnel Vụ Tổ chức- Biên chế
Department of Local Government Vụ Chính quyền địa phương
Department of Civil Servants – Public Employees Vụ Công chức- Viên chức
Department of Training for Civil Servants Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Department of Remunerations Vụ Tiền lương
Department of Non-governmental Organisations Vụ Tổ chức phi chính phủ
Department of Administrative Reforms Vụ Cải cách hành chính
Department of Youth Affairs Vụ Công tác thanh niên
Department of General Affairs Vụ Tổng hợp
Department of Planning and Finance Vụ Kế hoạch- Tài chính
Department of International Cooperation Vụ Hợp tác quốc tế
Department of Legislation Vụ Pháp chế
Office of the Ministry Văn phòng Bộ
Ministry Inspectorate Thanh tra Bộ
Government Committee for Religious Affairs Ban Tôn giáo chính phủ
Central Committee for Emulation and Reward Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương
Bureau of State Records Management and Archives Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Information Centre Trung tâm thông tin

15. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT

Department for National Economic Issues Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Department for Local and Territorial Economy Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ
Department of Finance and Monetary Service Vụ Tài chính, tiền tệ
Department for Industrial Economy Vụ Kinh tế công nghiệp
Department for Agricultural Economy Vụ Kinh tế nông nghiệp
Department for Service Economy Vụ Kinh tế dịch vụ
Department for Infrastructure and Urban Centers Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị
Department for Economic Zones Management Vụ Quản lý các khu kinh tế
Vietnam Industrial Parks Review Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Department of Investment Supervision & Appraisal Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư
Foreign Economic Relations Department Vụ Kinh tế đối ngoại
Department for Labor, Culture and Social Affairs Vụ Lao động, Văn hoá, Xã hội
Department for Science, Education, Natural Resources and Environment Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường
Department of Planning Management Vụ Quản lý quy hoạch
National Defense- Security Department Vụ Quốc phòng- An ninh
Department of Cooperatives Vụ Hợp tác xã
Department of Legislation Vụ Pháp chế
Organization and Personnel Department Vụ Tổ chức cán bộ
Economic- Planning Cadre Training Center Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế- Kế hoạch
Emulation and Reward Department Vụ Thi đua- Khen thưởng
Ministry Inspectorate Thanh tra Bộ
Ministry Office Văn phòng Bộ
Public Procurement Agency Cục Quản lý đấu thầu
Vietnam Public Procurement Review Báo Đấu thầu
Enterprise Development Agency Cục Phát triển doanh nghiệp
Foreign Investment Agency Cục Đầu tư nước ngoài
Business Registration Management Agency Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Business Registration Support Center Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh
General Statistics Office Tổng cục Thống kê

16. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Department of Planning Vụ Kế hoạch
Department of Finance Vụ Tài chính
Department of International Cooperations Vụ Hợp tác quốc tế
Department of Science and Technology Vụ Khoa học và Công nghệ
Department of Legislation Vụ Pháp chế
Department of Organisation and Personnel Vụ Tổ chức Cán bộ
Ministry Inspectorate Thanh tra Bộ
Ministry Office Văn phòng Bộ
General Department of Land Administration Tổng cục Quản lý đất đai
Vietnam Administration of Sea and Islands Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Vietnam Environment Administration Tổng cục Môi trường Việt Nam
Department of Geology and Minerals of Vietnam Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Department of Water Resources Management Cục Quản lý tài nguyên nước
Department of Information Technology Cục Công nghệ thông tin
Department of Meteorology, Hydrology and Climate change Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Department of Survey and Mapping Cục Đo đạc và Bản đồ
Department of National Remote Sensing Cục Viễn thám Quốc gia
The National Center for Hydro-Meteorological Forecasting Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

17. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

STATE BANK OF VIETNAM

Monetary Policy Department Vụ Chính sách tiền tệ
Foreign Exchange Management Department Vụ Quản lý ngoại hối
Payment Department Vụ Thanh toán
Credit Department of Economic Sectors Vụ Tín dụng các ngành kinh tế
Monetary Forecasting & Statistics Department Vụ Dự báo, thống kê
International Cooperation Department Vụ Hợp tác quốc tế
Monetary & Financial Stabilization Department Vụ Ổn định tiền tệ- tài chính
Internal Audit Department Vụ Kiểm toán nội bộ
Department of Legal Affairs Vụ Pháp chế
Finance & Accounting Department Vụ Tài chính- Kế toán
Personnel Department Vụ Tổ chức cán bộ
Emulation & Rewarding Department Vụ Thi đua- Khen thưởng
SBV Office Văn phòng Ngân hàng Nhà nước
Information Technology Department Cục Công nghệ tin học
Issue and Vault Department Cục Phát hành và kho quỹ
Administration Department Cục Quản trị
Banking Supervision Agency Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

18. ỦY BAN DÂN TỘC

COMMITTEE ON ETHNIC MINORITY AFFAIRS

Department of Policies on Ethnic Minority Vụ chính sách dân tộc
Department of Ethnic Minority Affairs for the Northwest Region (Local Affairs Department I) Vụ Địa phương I
Department of Ethnic Minority Affairs for the Central Highlands (Local Affairs Department II) Vụ địa phương II
Department of Ethnic Minority Affairs for the Mekong Delta (Local Affairs Department III) Vụ Địa phương III
Department of Propaganda Vụ Tuyên truyền
Department of Ethnic Minorities Vụ Dân tộc thiểu số
Department of General Affairs Vụ Tổng hợp
Department of Legal Affairs Vụ Pháp chế
Department of International Cooperation Vụ Hợp tác quốc tế
Department of Organisation and Personnel Vụ Tổ chức cán bộ
Department of Finance and Planning Vụ Kế hoạch- Tài chính
Committee Inspectorate Thanh tra Ủy ban
Committee Office Văn phòng Ủy ban

19. THANH TRA CHÍNH PHỦ

GOVERNMENT INSPECTORATE

The Office of the Government Inspectorate Văn phòng Thanh tra Chính phủ
Department for sectoral Economic Inspection ( Department I ) Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành ( Vụ I )
Department for Internal Affairs and General Economics Inspection ( Department II ) Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp ( Vụ II )
Department for Socio-Cultural Inspection ( Department III ) Vụ Thanh tra khối văn hóa xã hội ( Vụ III )
Department of Post-inspection Supervision, Evaluation and Handling/ Department for Post-inspection Supervision, Verification and Settlement Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra
Legal Department Vụ Pháp chế
Department for International Cooperation Vụ Hợp tác quốc tế
Department of Planning, Finance and General Affairs Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp
Department for Personnel and Organization Vụ Tổ chức cán bộ
Bureau of Settlement of Complaints, Denunciations and Inspection for the Northern Region (Bureau I) Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra Khu vực I ( Cục I )
Bureau of Settlement of Complaints, Denunciations and Inspection for the Central Region ( Bureau II ) Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra Khu vực II ( Cục II )
Bureau of Settlement of Complaints, Denunciations and Inspection for the Southern Region (Bureau III) Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra Khu vực III ( Cục III )
Bureau of Anti-corruption (Bureau IV) Cục Chống tham nhũng
Central Citizen reception Committee Ban Tiếp công dân Trung ương
Project Management Unit Ban Quản lý các dự án

20. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

GOVERNMENT OFFICE

Department of Complaint, Denunciation and Anti-corruption Monitoring ( Department I ) Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng ( Vụ I )
Department of Internal Affairs ( Department II ) Vụ Nội chính ( Vụ II )
Department of Central and Local Agencies Coordination Monitoring ( Department III ) Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương ( Vụ III )
Department of General Affairs Vụ Tổng hợp
Department of State Administrative Organization and Public Affairs Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ
Department of Legal Affairs Vụ Pháp luật
Department of International Relations Vụ Quan hệ quốc tế
Department of Economic Sectors Vụ Kinh tế ngành
Department of General Economics Vụ Kinh tế tổng hợp
Department of Science, Education, Culture and Social Affairs Vụ Khoa giáo- Văn xã
Department of Business Innovation Vụ Đổi mới doanh nghiệp
Department of Secretarial and Editorial Affairs Vụ Thư ký- Biên tập
Department of Administrative Archives Vụ Văn thư Hành chính
Department of Organization and Personnel Vụ Tổ chức cán bộ
Department of Finance and Planning Vụ Kế hoạch tài chính
Bureau of Management Cục Quản trị
Bureau of Administration and Management II Cục Hành chính- Quản trị II
Center for Informatics Trung tâm Tin học
Government E-Portal Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Hết

Chia sẻ:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU