spot_img
12 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười 1, 2022

Hai bộ phận chính của máy biến áp một pha là: Dây quấn nối với nguồn điện có – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (844 KB, 18 trang )

a. Biến đổi tần số, dòng điện b. Biến đổi công suất
c. Biến đổi dòng điện xoay chiều một pha d. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha

2. Hai bộ phận chính của máy biến áp một pha là:

a. Lõi thép, vỏ maùy b. Lõi thép, núm điều chỉnh c. Lõi thép, aptomat d. Lõi thép, dây quấn

3. Dây quấn nối với nguồn điện có điện áp U1, gọi là dây quấn:

a. Sơ cấp b. Trung cấp
c. Thứ cấp d. Caû a, b, c đều sai

4. Dây quấn lấy điện ra sử dụng có điện áp U2, gọi là dây quấn:

a. Sơ cấp b. Trung cấp
c. Thứ cấp d. Cả a, b, c đều sai
Em hãy mô t c u t o dây qu n c a máy bi n áp m t pha ? ả ấ
ạ ấ
ủ ế

C u t o dây qu n c a máy bi n áp m t pha : ấ
ạ ấ
ủ ế
ộ – Dây qu n làm b ng dây đi n t đ
c tráng ho c b c ấ
ằ ệ
ừ ượ
ặ ọ
l p cách đi n đ c qu n quanh lõi thép. Gi a các vòng
ớ ệ
ượ ấ
ữ dây có cách đi n v i nhau và cách đi n v i lõi thép.
ệ ớ
ệ ớ
Máy bi n áp m t pha th ng có 2 dây qu n :
ế ộ
ườ ấ
– Dây qu n n i v i ngu n đi n có đi n áp U1 g i là dây ấ
ố ớ ồ
ệ ệ
ọ qu n s c p, có N1 vòng dây .
ấ ơ ấ
– Dây qu n l y đi n ra s d ng có đi n áp U2 g i là dây ấ
ấ ệ
ử ụ ệ
ọ qu n th c p, có N2 vòng dây
ấ ứ ấ
Em hãy tính tốn mức tiêu thụ điện năng trong gia đình của đồ dùng điện theo bảng sau :
Số TT
Tên đồ dùng
Công suất
P W Số
lượng chiếc
Thời gian dùng trong 1
ngày giờ chiếc
Thời gian dùng trong 1
tháng 30 ngày
giờ Điện năng
tiêu thụ trong tháng
W h
1 Bàn là
1000 1
4 2
Bóng điện 100
5 6
3 Bơm nước
600 1
1 4
Quạt điện 60
5 6
Tổng điện năng tiêu thụ :
Tính tổng số tiền phải trả của hộ gia đình biết rằng mỗi kWh có giá tiền là 1000 đồng 120
900 30
900
120.000 90.000
18.000 54.000
282.000
282.000Wh = 282 kWh. T ng s ti n ph i tr trong 1 tháng là :
ổ ố ề
ả ả
282 kWh x 1000 1 kWh = 282.000
M ng đi n trong nhà là lo i m ng đi n có đi n áp ạ
ệ ạ
ạ ệ
ệ th p, nh n đi n n ng t m ng phân ph i đ cung c p đi n
ấ ậ
ệ ă
ừ ạ
ố ể
ấ ệ
cho các đ dùng đi n trong gia đình. n c ta, m ng ồ
ệ Ở ướ
ạ đi n trong nhà có c p đi n áp là 220V
ệ ấ
ệ c đi m và yêu c u đi n áp c a m ng đi n trong nhà?
Đặ ể
ầ ệ
ủ ạ

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống …. trong các câu sau.
1. Khi đóng công tắc, cực động……………… cực tónh làm kín mạch. Khi cắt công tắc,cực động tách khỏi cực tónh làm ………mạch điện.
2. Công tắc thường được lắp trên dây pha, ………………..với tải, ………………..cầu chì.
nối tiếp
hở
sau nối với
Trong cầu chì, dây chảy được mắc……………..với mạch điện cần bảo vệ. Khi dòng điện tăng lên quá giá trò đònh mức, dây chảy cầu
chì…………………………………làm mạch điện bò hở, bảo vệ mạch điện và các đồ dùng điện không bò hỏng.
nối tiếp
nóng chảy và đứt
Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống ….
8. SƠ ĐỒ ĐIỆN.
P N
Đ K
1
K
2
Cầu chìi2
Công tắt 3 cực
cắm
Đèn
Tìm t ho c c m t thích h p đ đi n vào ch tr ng ……. cho đ ừ
ặ ụ
ừ ợ
ể ề
ỗ ố ủ
ngh a trong các câu sau đây : ĩ
1 b o v m ch đi n, đ dùng đi n khi x y ra s c ……………
Để ả ệ
ạ ệ
ồ ệ
ả ự ố
m ch, quá t i, ng i ta dùng ………………………………, aptomat ..
ạ ả
ườ 2 Các yêu c u k thu t dây đ t nóng c a bàn là có đi n tr su t
ầ ỹ
ậ ố
ủ ệ
ở ấ
……………………., ch u đ c nhi t đ cao .
ị ượ
ệ ộ
3 ng c đi n dùng trong đ dùng đi n gia đình th
ng là lo i đ ng Độ
ơ ệ
ồ ệ
ườ ạ
ộ c đi n ……………….pha công su t nh .
ơ ệ
ấ ỏ
4 C u t o c a máy bi n áp g m lõi thép làm b ng các ấ
ạ ủ
ế ồ
ằ …………………………….k thu t đi n ghép l i và dây qu n làm b ng
ĩ ậ
ệ ạ
ấ ằ
dây ……………………………. 5 T m ch chính r qua các m ch nhánh. Các m ch nhánh đ
c ừ
ạ ẽ
ạ ạ
ượ m c ………………………
ắ v i nhau đ có th đi u khi n đ c l p, có
ớ ể
ể ề
ể ộ ậ
…………………………….. cung c p đi n t i các đ dùng đi n. ấ
ệ ớ
ồ ệ
ngaén lá thép
dài m t
ộ l n
ớ hai
lá s t ắ
đi n t ệ
ừ song song
lá đ ng ồ
đi n nhà ệ
n i ti p ố
ế ch c n ng
ứ ă
caàu chì
lớn
một
lá thép điện từ
song song chức năng
Chuẩn bị ôn bài thật kỹ để thi và làm bài thật tốt
Thực hiện tháng 4 năm 2008

a. Lõi thép, vỏ maùy b. Lõi thép, núm điều chỉnh c. Lõi thép, aptomat d. Lõi thép, dây quấna. Sơ cấp b. Trung cấpc. Thứ cấp d. Caû a, b, c đều saia. Sơ cấp b. Trung cấpc. Thứ cấp d. Cả a, b, c đều saiEm hãy mô t c u t o dây qu n c a máy bi n áp m t pha ? ả ấạ ấủ ếC u t o dây qu n c a máy bi n áp m t pha : ấạ ấủ ếộ – Dây qu n làm b ng dây đi n t đc tráng ho c b c ấằ ệừ ượặ ọl p cách đi n đ c qu n quanh lõi thép. Gi a các vòngớ ệượ ấữ dây có cách đi n v i nhau và cách đi n v i lõi thép.ệ ớệ ớMáy bi n áp m t pha th ng có 2 dây qu n :ế ộườ ấ- Dây qu n n i v i ngu n đi n có đi n áp U1 g i là dây ấố ớ ồệ ệọ qu n s c p, có N1 vòng dây .ấ ơ ấ- Dây qu n l y đi n ra s d ng có đi n áp U2 g i là dây ấấ ệử ụ ệọ qu n th c p, có N2 vòng dâyấ ứ ấEm hãy tính tốn mức tiêu thụ điện năng trong gia đình của đồ dùng điện theo bảng sau :Số TTTên đồ dùngCông suấtP W Sốlượng chiếcThời gian dùng trong 1ngày giờ chiếcThời gian dùng trong 1tháng 30 ngàygiờ Điện năngtiêu thụ trong thángW h1 Bàn là1000 14 2Bóng điện 1005 63 Bơm nước600 11 4Quạt điện 605 6Tổng điện năng tiêu thụ :Tính tổng số tiền phải trả của hộ gia đình biết rằng mỗi kWh có giá tiền là 1000 đồng 120900 30900120.000 90.00018.000 54.000282.000282.000Wh = 282 kWh. T ng s ti n ph i tr trong 1 tháng là :ổ ố ềả ả282 kWh x 1000 1 kWh = 282.000M ng đi n trong nhà là lo i m ng đi n có đi n áp ạệ ạạ ệệ th p, nh n đi n n ng t m ng phân ph i đ cung c p đi nấ ậệ ăừ ạố ểấ ệcho các đ dùng đi n trong gia đình. n c ta, m ng ồệ Ở ướạ đi n trong nhà có c p đi n áp là 220Vệ ấệ c đi m và yêu c u đi n áp c a m ng đi n trong nhà?Đặ ểầ ệủ ạHãy điền từ thích hợp vào chỗ trống …. trong các câu sau.1. Khi đóng công tắc, cực động……………… cực tónh làm kín mạch. Khi cắt công tắc,cực động tách khỏi cực tónh làm ………mạch điện.2. Công tắc thường được lắp trên dây pha, ………………..với tải, ………………..cầu chì.nối tiếphởsau nối vớiTrong cầu chì, dây chảy được mắc……………..với mạch điện cần bảo vệ. Khi dòng điện tăng lên quá giá trò đònh mức, dây chảy cầuchì…………………………………làm mạch điện bò hở, bảo vệ mạch điện và các đồ dùng điện không bò hỏng.nối tiếpnóng chảy và đứtHãy điền từ thích hợp vào chỗ trống ….8. SƠ ĐỒ ĐIỆN.P NĐ KCầu chìi2Công tắt 3 cựccắmĐènTìm t ho c c m t thích h p đ đi n vào ch tr ng ……. cho đ ừặ ụừ ợể ềỗ ố ủngh a trong các câu sau đây : ĩ1 b o v m ch đi n, đ dùng đi n khi x y ra s c ……………Để ả ệạ ệồ ệả ự ốm ch, quá t i, ng i ta dùng ………………………………, aptomat ..ạ ảườ 2 Các yêu c u k thu t dây đ t nóng c a bàn là có đi n tr su tầ ỹậ ốủ ệở ấ……………………., ch u đ c nhi t đ cao .ị ượệ ộ3 ng c đi n dùng trong đ dùng đi n gia đình thng là lo i đ ng Độơ ệồ ệườ ạộ c đi n ……………….pha công su t nh .ơ ệấ ỏ4 C u t o c a máy bi n áp g m lõi thép làm b ng các ấạ ủế ồằ …………………………….k thu t đi n ghép l i và dây qu n làm b ngĩ ậệ ạấ ằdây ……………………………. 5 T m ch chính r qua các m ch nhánh. Các m ch nhánh đc ừạ ẽạ ạượ m c ………………………ắ v i nhau đ có th đi u khi n đ c l p, cóớ ểể ềể ộ ậ…………………………….. cung c p đi n t i các đ dùng đi n. ấệ ớồ ệngaén lá thépdài m tộ l nớ hailá s t ắđi n t ệừ song songlá đ ng ồđi n nhà ện i ti p ốế ch c n ngứ ăcaàu chìlớnmộtlá thép điện từsong song chức năngChuẩn bị ôn bài thật kỹ để thi và làm bài thật tốtThực hiện tháng 4 năm 2008

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU