spot_img
12.4 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 – Công ty Luật Quốc tế DSP

QUỐC HỘI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Luật số: 59/2010/QH12

Thành Phố Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

LUẬT

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này lao lý về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người tiêu dùng ; nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ so với người tiêu dùng ; nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ; xử lý tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này vận dụng so với người tiêu dùng ; tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

 1. Người tiêu dùng là người mua, sử dụng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cho mục tiêu tiêu dùng, hoạt động và sinh hoạt của cá thể, mái ấm gia đình, tổ chức triển khai .
 2. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ là tổ chức triển khai, cá thể thực thi một, 1 số ít hoặc toàn bộ những quy trình của quy trình góp vốn đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa hoặc đáp ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi, gồm có :

a ) Thương nhân theo lao lý của Luật thương mại ;
b ) Cá nhân hoạt động giải trí thương mại độc lập, tiếp tục, không phải ĐK kinh doanh thương mại .
Hàng hóa có khuyết tật là sản phẩm & hàng hóa không bảo vệ bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có năng lực gây thiệt hại cho tính mạng con người, sức khỏe thể chất, gia tài của người tiêu dùng, kể cả trường hợp sản phẩm & hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật hiện hành nhưng chưa phát hiện được khuyết tật tại thời gian sản phẩm & hàng hóa được phân phối cho người tiêu dùng, gồm có :
a ) Hàng hóa sản xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ phong cách thiết kế kỹ thuật ;
b ) Hàng hóa đơn lẻ có khuyết tật phát sinh từ quy trình sản xuất, chế biến, luân chuyển, lưu giữ ;
c ) Hàng hóa tiềm ẩn rủi ro tiềm ẩn gây mất bảo đảm an toàn trong quy trình sử dụng nhưng không có hướng dẫn, cảnh báo nhắc nhở vừa đủ cho người tiêu dùng .
3. Quấy rối người tiêu dùng là hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người tiêu dùng để ra mắt về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hoặc ý kiến đề nghị giao kết hợp đồng trái với ý muốn của người tiêu dùng, gây cản trở, ảnh hưởng tác động đến việc làm, hoạt động và sinh hoạt thông thường của người tiêu dùng .
4. Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để thanh toán giao dịch với người tiêu dùng .
5. Điều kiện thanh toán giao dịch chung là những pháp luật, quy tắc bán hàng, đáp ứng dịch vụ do tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ công bố và vận dụng so với người tiêu dùng .
6. Hòa giải là việc xử lý tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trải qua bên thứ ba .

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 1. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nghĩa vụ và trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội .
 2. Quyền lợi của người tiêu dùng được tôn trọng và bảo vệ theo pháp luật của pháp lý .
 3. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải được thực thi kịp thời, công minh, minh bạch, đúng pháp lý .
 4. Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không được xâm phạm đến quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và tổ chức triển khai, cá thể khác .

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 1. Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để tổ chức triển khai, cá thể dữ thế chủ động tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .
 2. Khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể ứng dụng, tăng trưởng công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển để sản xuất sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ bảo đảm an toàn, bảo vệ chất lượng .
 3. Triển khai liên tục, đồng nhất những giải pháp quản trị, giám sát việc tuân thủ pháp lý của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
 4. Huy động mọi nguồn lực nhằm mục đích tăng góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, tăng trưởng nhân lực cho cơ quan, tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ; liên tục tăng cường tư vấn, tương hỗ, tuyên truyền, thông dụng, hướng dẫn kiến thức và kỹ năng cho người tiêu dùng .
 5. Đẩy mạnh hội nhập, lan rộng ra hợp tác quốc tế, san sẻ thông tin, kinh nghiệm tay nghề quản trị trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .

Điều 6. Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng

 1. Người tiêu dùng được bảo vệ bảo đảm an toàn, bí hiểm thông tin của mình khi tham gia thanh toán giao dịch, sử dụng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhu yếu .
 2. Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm:

a ) Thông báo rõ ràng, công khai minh bạch trước khi triển khai với người tiêu dùng về mục tiêu hoạt động giải trí tích lũy, sử dụng thông tin của người tiêu dùng ;
b ) Sử dụng thông tin tương thích với mục tiêu đã thông tin với người tiêu dùng và phải được người tiêu dùng chấp thuận đồng ý ;
c ) Bảo đảm bảo đảm an toàn, đúng chuẩn, rất đầy đủ khi tích lũy, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng ;
d ) Tự mình hoặc có giải pháp để người tiêu dùng update, kiểm soát và điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không đúng chuẩn ;
đ ) Chỉ được chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba khi có sự chấp thuận đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác .

Điều 7. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh

 1. Căn cứ vào pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan, nhà nước pháp luật cụ thể việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thanh toán giao dịch với cá thể hoạt động giải trí thương mại độc lập, tiếp tục, không phải ĐK kinh doanh thương mại .
 2. Căn cứ vào lao lý của Luật này, lao lý của nhà nước và điều kiện kèm theo đơn cử của địa phương, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã, ban quản trị chợ, khu thương mại tiến hành thực thi những giải pháp đơn cử để bảo vệ chất lượng, số lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng khi mua, sử dụng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của cá thể hoạt động giải trí thương mại độc lập, liên tục, không phải ĐK kinh doanh thương mại .

Điều 8. Quyền của người tiêu dùng

 1. Được bảo vệ bảo đảm an toàn tính mạng con người, sức khỏe thể chất, gia tài, quyền, quyền lợi hợp pháp khác khi tham gia thanh toán giao dịch, sử dụng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ do tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cung ứng .
 2. Được cung ứng thông tin đúng chuẩn, rất đầy đủ về tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; nội dung thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; nguồn gốc, nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa ; được cung ứng hóa đơn, chứng từ, tài liệu tương quan đến thanh toán giao dịch và thông tin thiết yếu khác về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng .
 3. Lựa chọn sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo nhu yếu, điều kiện kèm theo thực tiễn của mình ; quyết định hành động tham gia hoặc không tham gia thanh toán giao dịch và những nội dung thỏa thuận hợp tác khi tham gia thanh toán giao dịch với tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
 4. Góp ý kiến với tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ về Chi tiêu, chất lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, phong thái ship hàng, phương pháp thanh toán giao dịch và nội dung khác tương quan đến thanh toán giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
 5. Tham gia thiết kế xây dựng và thực thi chủ trương, pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .
 6. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, hiệu quả, giá thành hoặc nội dung khác mà tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết .
 7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc ý kiến đề nghị tổ chức triển khai xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .
 8. Được tư vấn, tương hỗ, hướng dẫn kiến thức và kỹ năng về tiêu dùng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .

Điều 9. Nghĩa vụ của người tiêu dùng

 1. Kiểm tra sản phẩm & hàng hóa trước khi nhận ; lựa chọn tiêu dùng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, nguồn gốc rõ ràng, không làm tổn hại đến thiên nhiên và môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy cơ tiềm ẩn đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất của mình và của người khác ; triển khai đúng mực, khá đầy đủ hướng dẫn sử dụng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
 2. tin tức cho cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan khi phát hiện sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo vệ bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất, gia tài của người tiêu dùng ; hành vi của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng .

Điều 10. Các hành vi bị cấm

 1. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trải qua hoạt động giải trí quảng cáo hoặc che giấu, phân phối thông tin không không thiếu, xô lệch, không đúng chuẩn về một trong những nội dung sau đây :

a ) Hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cung ứng ;
b ) Uy tín, năng lực kinh doanh thương mại, năng lực phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ;
c ) Nội dung, đặc thù thanh toán giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ quấy rối người tiêu dùng trải qua tiếp thị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 02 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở, tác động ảnh hưởng đến việc làm, hoạt động và sinh hoạt thông thường của người tiêu dùng .
2. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ép buộc người tiêu dùng trải qua việc thực thi một trong những hành vi sau đây :
a ) Dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc những giải pháp khác gây thiệt hại đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, uy tín, nhân phẩm, gia tài của người tiêu dùng ;
b ) Lợi dụng thực trạng khó khăn vất vả của người tiêu dùng hoặc tận dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc thanh toán giao dịch .
3. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ triển khai hoạt động giải trí triển khai thương mại, ý kiến đề nghị thanh toán giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lượng hành vi dân sự hoặc người mất năng lượng hành vi dân sự .
4. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ nhu yếu người tiêu dùng giao dịch thanh toán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã cung ứng mà không có thỏa thuận hợp tác trước với người tiêu dùng .
5. Người tiêu dùng, tổ chức triển khai xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể khác .
6. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tận dụng thực trạng khó khăn vất vả của người tiêu dùng hoặc tận dụng thiên tai, dịch bệnh để phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không bảo vệ chất lượng .
7. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không bảo vệ chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất, gia tài của người tiêu dùng .

Điều 11. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 1. Cá nhân vi phạm pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý .
 2. Tổ chức vi phạm pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .
 3. Cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 4. nhà nước pháp luật cụ thể việc xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .

……………….
Tải Luật trên về máy để xem đầy đủ nội dung

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU