spot_img
19.1 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

Đối tượng của hạch toán kế toán – HKT Consultant

1. Đối tượng của hạch toán kế toán.

1.1. Khái quát chung về đối tượng của hạch toán kế toán.

Hạch toán kế toán là một môn khoa học kinh tế tài chính có đối tượng điều tra và nghiên cứu riêng. Đối tượng của hạch toán knh tế là quy trình tái sản xuất xã hội. Hạch toán kế toán là một bộ phận của hạch toán kinh tế tài chính, nghiên cứu và điều tra đối tượng hạch toán là điều tra và nghiên cứu những mặt, những bộ phận của quy trình tái sản xuất xã hội mà kế toán phản ánh và giám đốc .

Với vai trò là công cụ quản lý kinh tế, hạch toán kế toán được thực hiện ở tất cả các tổ chức, xí nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng kinh phí của nhà nước hoặc tập thể. Đồng thời với đặc trưng của hạch toán kế toán là sử dụng thước đo tiền tệ là thước đo chuyên dùng. Do đó đối tượng của hạch toán kế toán là tài sản, nguồn hình thành tài sản, sự biến động của tài sản và các quá trình sản xuất kinh doanh, các quan hệ kinh tế pháp lý ngoài tài sản của đơn vị.

Mỗi đơn vị chức năng, tổ chức triển khai khi xây dựng và hoạt động giải trí triển khai công dụng, trách nhiệm nhất định đã được xác lập đều cần một lượng gia tài nhất định. Trong quy trình hoạt động giải trí những đơn vị chức năng phải quản trị ngặt nghèo và sử dụng có hiệu suất cao mọi gia tài hiện có. Quản lý tài sản một mặt phải biết được gia tài của đơn vị chức năng hiện có là bao nhiêu, nó gồm có những loại gì, số lượng của từng loại, mặt khác phải biết được gia tài của đơn vị chức năng được hình thành từ nguồn nào ? Tài sản và nguồn hình thành gia tài là hai mặt khác nhau của cùng một khối lượng gia tài. Kế toán là công cụ quản trị trong từng đơn vị chức năng phải ghi nhận, phản ánh được gia tài hiện có và nguồn hình thành gia tài, như vậy gia tài và nguồn hình thành gia tài là đối tượng của hạch toán kế toán .
Trong quy trình hoạt động giải trí của đơn vị chức năng do tác động ảnh hưởng của những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh gia tài và nguồn hình thành gia tài luôn dịch chuyển nó chuyển hoá từ hình thái này sang hình thái khác : ví dụ hàng hoá được mua vào và bán ra, tiền mặt thu vào và chi ra … Quản lý một mặt phải biết được gia tài hiện có, mặt khác phải biết được sự dịch chuyển của gia tài qua những quy trình sản xuất kinh doanh thương mại. Do đó kế toán một mặt phản ánh gia tài hiện có mặt khác phải phản ánh sự dịch chuyển của gia tài, những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại tức là sự dịch chuyển gia tài và quy trình sản xuất kinh doanh thương mại là đối tượng của hạch toán kế toán .
Trong những đơn vị chức năng, ngoài những quan hệ kinh tế tài chính tương quan đến gia tài của doanh nghiệp còn phát sinh những quan hệ kinh tế tài chính tương quan đế gia tài không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp ; ví dụ quan hệ vật tư hàng hoá nhận gửi hộ, bán hộ, quan hệ TSCĐ thuê ngoài, quan hệ hợp đồng kinh tế tài chính … Kế toán là công cụ quản trị một mặt phải phản ánh những quan hệ kinh tế tài chính liên quan tài sản của doanh nghiệp mặt khác phải phản ánh cả những quan hệ kinh tế tài chính tương quan đến gia tài không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, do đó quan hệ kinh tế tài chính pháp lý ngoài gia tài của đơn vị chức năng là đối tượng của hạch toán kế toán .

1.2. Nội dung cụ thể của đối tượng hạch toán kế toán trong doanh nghiệp

Để điều tra và nghiên cứu vừa đủ, rõ ràng đối tượng hạch toán kế toán cần đi sâu nghiên cứu và điều tra nội dung đơn cử của đối tượng hạch toán kế toán trong đơn vị chức năng đơn cử – doanh nghiệp thương mại một đơn vị chức năng cơ sở của nền kinh tế tài chính. Việc nghiên cứu và điều tra nội dung đơn cử đối tượng kế toán trong doanh nghiệp thương mại một cách khoa học là cơ sở để xác lập nội dung đơn cử của đối tượng kế toán trong những đơn vị chức năng khác .
Doanh nghiệp thương mại là đơn vị chức năng kinh tế tài chính cơ sở triển khai chúc năng lưu thông hàng hoá đưa hàng hoá từ nghành sản xuất đến nghành tiêu dùng trải qua những hoạt động giải trí mua và bán. Để triển khai công dụng của mình những doanh nghiệp phải có lượng gia tài nhất định như shop, nhà kho, phương tiện đi lại luân chuyển, hàng hoá … Quản lý tài sản trong doanh nghiệp thương mại cần biết rõ những loại gia tài, nguồn hình thành gia tài để sử dụng hài hòa và hợp lý có hiệu suất cao những loại gia tài, để khai thác kêu gọi triệt để nguồn vốn, có nghĩa là cần phải phân loại gia tài theo cấu trúc và theo nguồn hình thành

1.2.1 Phân loại tài sản theo kết cấu :

Trong những doanh nghiệp thương mại, gia tài xét theo đặc thù gồm có gia tài lưu động và gia tài cố định và thắt chặt .

 • Tài sản lưu động: là những tài sản có giá trị thấp, thời gian sử dụng ngắn không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định và một bộ phận tài sản tồn tại dưới hình thái tiền tệ. Tài sản lưu động của doanh nghiệp thương mại tham gia trực tiếp vào quá trình kinh doanh và thường xuyên thay đổi hình thái giá trị. Trong doanh nghiệp thương mại, tài sản lưu động bao gồm:
  • Tài sản bằng tiền: là bộ phận tài sản lưu động tồn tại dưới hình thái tiền tệ như tiền mặt ở quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.
  • Tài sản là khoản đầu tư ngắn hạn: là bộ phận tài sản đơn vị đem đầu tư ra bên ngoài với mục đích để đem lại lợi nhuận như giá trị các loại chứng khoán, giá trị vốn góp liên doanh, các khoản cho vay mà thời hạn thu hồi trong vòng một năm.
  • Tài sản trong thanh toán: là bộ phận giá trị tài sản của doanh nghiệp đang nằm ở khâu thanh toán như các khoản phải thu người mua, khoản tạm ứng, khoản thu bồi thường vật chất… đây chính là bộ phận tài sản của đơn vị để cá nhân và đơn vị khác chiếm dụng một cách hợp pháp hoặc không hợp pháp.
  • Tài sản là hàng tồn kho: là toàn bộ giá trị công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hoá đang trong quá trình kinh doanh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Nó chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ tài sản lưu động của doanh nghiệp như: công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hoá trong kho, hàng mua đang đi đường, hàng hóa gửi đi bán chưa xác định tiêu thụ…
 • Tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn.
  • Tài sản cố định: là những tài sản có giá trị lớn, thời gia sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Theo chuẩn mực kế toán, các tài sản được ghi nhận là tài sản cố định khi thoả mãn đồng thời các tiêu chuẩn sau:
   • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
   • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy.
   • Thời gian sử dụng ước tính trên một năm.
   • Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định (từ 5.000.000đ trở lên).

Tài sản cố định và thắt chặt trong doanh nghiệp thương mại gồm có :

   • Tài sản cố định hữu hình: là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định như nhà kho, cửa hàng, phương tiện vận tải…
   • Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị, do doanh nghiệp nắm giữ và phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định như quyền sử dụng đất, bằng sáng chế, bản quyền…
  • Các khoản đầu tư dài hạn: là bộ phận tài sản của doanh nghiệp được đem đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp với mục đích để sinh lời, có thời hạn thu hồi lớn hơn một năm như các loại chứng khoán dài hạn, vốn góp liên doanh dài hạn, đầu tư kinh doanh bất động sản…

Trong những doanh nghiệp thương mại khác nhau cấu trúc những loại gia tài khác nhau và trong cùng một đơn vị chức năng cấu trúc gia tài giữa những thời kỳ cũng khác nhau. Do đó để quản trị ngặt nghèo và bảo vệ sử dụng gia tài có hiệu suất cao cần phải nghiên cứu và điều tra có những giải pháp, quyết định hành động sao cho cấu trúc gia tài của đơn vị chức năng hài hòa và hợp lý nhất. Hạch toán kế toán phản ánh gia tài của đơn vị chức năng không chỉ phản ánh tổng số gia tài mà phản ánh đơn cử từng loại gia tài .

1.2.2. Phân loại tài sản theo nguồn hình thành

Trong những doanh nghiệp kinh doanh thương mại, gia tài được hình thành từ những nguốn khác nhau đó là :

 • Nợ phải trả: là nguồn vốn mà đơn vị kinh doanh thương mại huy động khai thác trên cơ sở các chính sách chế độ nhà nước quy định và các thoả thuận giữa đơn vị với các cá nhân, tổ chức, đơn vị khác. Đó là toàn bộ các khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh đơn vị phải trả cho các chủ nợ nhưng chưa trả bao gồm các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn. Trong đó bao gồm các khoản nợ tiền vay (nợ tín dụng) và các khoản nợ phải trả người cung cấp, phải trả công nhân viên, các khoản phải nộp nhà nước… Thực chất nợ phải trả là tài sản đơn vị đi chiếm dụng một cách hợp pháp hay không hợp pháp của cá nhân, tổ chức, các đơn vị khác.
 • Nguồn vốn chủ sở hữu: là nguồn vốn thuộc sở hữu của đơn vị, đơn vị có quyền sử dụng lâu dài trong quá trình hoạt động và không phải cam kết thanh toán. Nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ sự đầu tư đóng góp ban đầu của các chủ sở hữu và được bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong một đơn vị có thể có một hoặc nhiều chủ sở hữu. Đối với nền kinh tế nhiều thành phần: doanh nghiệp nhà nước vốn hoạt động do nhà nước cấp hoặc đầu tư nên nhà nước là chủ sở hữu. Đối với các doanh nghiệp liên doanh thì chủ sở hữu là các thành viên tham gia góp vốn hoặc các tổ chức cá nhân tham gia hùn vốn. Đối với các công ty cổ phần thì chủ sở hữu là các cổ đông, đối với doanh nghiệp tư nhân chủ sở hữu là cá nhân ông chủ.

Nguồn vốn chủ sở hữu trong đơn vị chức năng gồm có nguồn vốn kinh doanh thương mại, nguồn vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản và những quỹ hình thành trong quy trình hoạt động giải trí như quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự trữ kinh tế tài chính …
Trong quy trình hoạt động giải trí của đơn vị chức năng nhu yếu vốn giữa những thời kỳ khác nhau thì khác nhau do đó việc nhận ra nguồn hình thành gia tài ( nguồn vốn ) để có giải pháp khai thác kêu gọi bảo vệ nhu yếu về vốn nhằm mục đích thôi thúc hoạt động giải trí của đơn vị chức năng có hiệu suất cao. Do đó hạch toán kế toán phải phản ánh giám đốc nguồn hình thành gia tài của đơn vị chức năng .

phương pháp của hạch toán kế toán 1

phương pháp của hạch toán kế toán 2

1.2.3 Sự biến động của tài sản trong quá trình hoạt động.

Trong quy trình kinh doanh thương mại, những hoạt động giải trí kinh tế tài chính kinh tế tài chính phát sinh gây nên sự dịch chuyển, đổi khác, chuyển hoá của gia tài, nguồn hình thành gia tài tạo thành những quy trình kinh tế tài chính khác nhau và được diễn ra liên tục tiếp nối nhau. Các đơn vị chức năng kinh doanh thương mại những quy trình kinh tế tài chính gồm có :

 • Quá trình mua hàng là quá trình tài sản của đơn vị chuyển hoá từ tiền sang hàng, đơn vị nhận quyền sở hữu về hàng và mất quyền sở hữu về tiền hoặc có trách nhiệm thanh toán cho người cung cấp.
 • Quá trình dự trữ là quá trình chuẩn bị hàng hoá cho quá trính bán ra, nó là khâu quan trọng đảm bảo cho quá trình kinh doanh được tiến hành liên tục.
 • Quá trình bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình kinh doanh là quá trình tài sản từ hàng hoá chuyển sang hình thái tiền tệ. Đơn vị mất quyền sở hữu về hàng hoá nhưng được quyền sở hữu về tiền tệ hoặc được quyền đòi tiền ỏ người mua.

Như vậy trong quy trình hoạt động giải trí gia tài và nguồn hình thành gia tài dịch chuyển, đổi khác, chuyển hoá hình thái gắn liền với quy trình kinh doanh thương mại trong doanh nghiệp thương mại .
Vì vậy nghiên cứu và điều tra sự dịch chuyển của gia tài trong doanh nghiệp thương mại phải nghiên cứu và điều tra nó trong những quá trình, những quy trình kinh doanh thương mại hay nói cách khác sự dịch chuyển của gia tài, những quy trình kinh doanh thương mại Mua-Dự trữ-Bán là đối tượng của hạch toán kế toán trong doanh nghiệp thương mại .

1.2.4. Các quan hệ kinh tế pháp lý ngoài tài sản trong DNTM

Trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của những đơn vị chức năng kinh doanh thương mại ngoài những quan hệ kinh tế tài chính tương quan đến gia tài thuộc quyền sở hữu của đơn vị chức năng còn phát sinh những quan hệ kinh tế tài chính tương quan đến gia tài không thuộc quyền sở hữu của đơn vị chức năng như quan hệ về hàng hoá nhận giữ hộ, quan hệ về TSCĐ thuê ngoài, quan hệ về những hợp đồng … Các quan hệ đó biểu lộ nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, cần nhận thức khá đầy đủ bảo vệ cho doanh nghiệp thực thi đúng có hiệu suất cao, do đó kế toán trong doanh nghiệp thương mại phải ghi chép phản ánh, tức là những quan hệ kinh tế tài chính pháp lý ngoài gia tài của doanh nghiệp phát sinh trong quy trình hoạt động giải trí là đối tượng của hạch toán kế toán .
Tóm lại đối tượng của hạch toán kế toán nói chung là gia tài, sự dịch chuyển của gia tài và những quy trình sản xuất kinh doanh thương mại. Trong đơn vị chức năng kinh doanh thương mại, nội dung đơn cử của đối tượng kế toán là những loại gia tài, những loại nguồn vốn và những quy trình kinh doanh thương mại : Mua – Dự trữ – Bán và những quan hệ thanh toán giao dịch, quan hệ kinh tế tài chính pháp lý ngoài gia tài của đơn vị chức năng .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU