spot_img
4.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

minh họa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hãy minh họa quyền năng sáng tạo của thánh linh Đức Giê-hô-va.

Illustrate the creative power of Jehovah’s holy spirit.

jw2019

Cho phép tôi minh họa nguyên tắc này qua một câu chuyện.

Allow me to illustrate this principle through a story.

LDS

Red Alert 3 minh họa ba phe, Đồng minh, Xô Viết và Empire of the Rising Sun.

Red Alert 3 features three factions, the Allies, Soviets and the Empire of the Rising Sun.

WikiMatrix

Hình ảnh do David Stoker minh họa; phải: hình do Welden C.

Photo illustrations by David Stoker; right: photograph by Welden C.

LDS

Tôi kể với cô để lấy nó làm minh họa quan điểm lớn hơn.

I tell it to you to illustrate a larger point.

OpenSubtitles2018. v3

Các minh họa về Nước Trời

Illustrations About the Kingdom

jw2019

Hãy cố chọn một minh họa đặc biệt thích hợp cho nhóm cử tọa ít người đó.

Endeavor to select an illustration that is especially appropriate for that small audience.

jw2019

Chấn động biển sâu (Zářivé hlubiny) 1916 – Tuyển tập truyện ngắn, cũng được minh họa bởi Josef.

Vibrant Depths (Zářivé hlubiny) 1916 – Collection of short stories, also illustrated by Josef.

WikiMatrix

Câu chuyện về Sau Lơ, vị vua của Y Sơ Ra Ên, minh họa điều này.

The story of Saul, the king of Israel, illustrates this point.

LDS

Minh họa: mười trinh nữ, ta-lâng, chiên và dê

Illustrations: ten virgins, talents, sheep and goats

jw2019

Minh họa này dạy chúng ta điều gì về việc cầu nguyện?

What does the illustration teach us about prayer?

jw2019

Người đàn ông trong minh họa tượng trưng cho những người rao truyền Nước Trời.

The man in the illustration represents individual Kingdom proclaimers.

jw2019

Một thanh niên nọ đã minh họa hình để quảng bá các giá trị tôn giáo.

One young man produced illustrations to promote religious values.

LDS

minh họa lịch sử Seoul và triển lãm đặc biệt của máy chủ, như là Panoramic Prague.

It illustrates the history of Seoul and hosts special exhibitions, such as Panoramic Prague.

WikiMatrix

7 Người gia chủ trong minh họa có khách đến nhà lúc nửa đêm.

7 The host in the illustration receives a visitor in the middle of the night.

jw2019

Chúng ta sẽ phân tích một số minh họa này trong bài kế tiếp.

We will analyze some of these illustrations in the next article.

jw2019

Hãy dùng lời lẽ riêng kể lại minh họa của Chúa Giê-su về người con hoang đàng.

In your own words, relate Jesus’ illustration regarding the prodigal son.

jw2019

Tại sao Chúa Giê-su dùng minh họa?

Why did Jesus use illustrations?

jw2019

(b) Bài tiếp theo sẽ xem xét minh họa nào của Chúa Giê-su?

(b) What parable of Jesus will be considered in the following article?

jw2019

*Những hình ảnh này chứa thông tin mô phỏng về dữ liệu giả cho mục đích minh họa

* Thes e images are mocks with dummy data for demonstration purposes

support.google

Trong minh họa về ta-lâng, ai là chủ, và ai là những đầy tớ?

In the illustration of the talents, who is like the master, and who are like the slaves?

jw2019

Hãy minh họa làm thế nào một người có được tâm trí bình an

Illustrate how a person can have peace of mind.

jw2019

MINH HỌA VỀ NGƯỜI CON LẠC LỐI

ILLUSTRATION OF THE SON WHO WAS LOST

jw2019

17 Điều gì khiến một minh họa trở nên hữu hiệu?

17 What makes an illustration effective?

jw2019

Chúng ta rút ra bài học nào qua minh họa của Chúa Giê-su?

What lesson should we learn from Jesus’ illustration?

jw2019

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU