spot_img
4.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

máy phát hiện nói dối trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Máy phát hiện nói dối là một thiệt bị khoa học chính xác.

A polygraph is an inexact science.

OpenSubtitles2018. v3

Máy phát hiện nói dối.

The lie detector!

OpenSubtitles2018. v3

Michael Shermer đã chỉ trích lời tuyên bố của Walton, nói rằng “Tôi nghĩ máy phát hiện nói dối chưa hẳn là một yếu tố xác định đáng tin cậy của sự thật.

Science and skepticism writer Michael Shermer criticized Walton’s claims, saying, “I think the polygraph is not a reliable determiner of truth.

WikiMatrix

Vào ngày 31 tháng 3 năm 1994, Paz Wells được mời đến chương trình truyền hình của Tây Ban Nha “La hora de la verdad”, mà qua đó ông đã trải qua một cuộc thử nghiệm bằng máy phát hiện nói dối.

On March 31, 1994 Paz Wells was invited to the Spanish television program “La hora de la verdad”, in which he underwent a polygraph test.

WikiMatrix

Trong những ngày sau tuyên bố UFO của Walton, The National Enquirer đã trao cho Walton và đồng nghiệp của mình giải 5000 USD cho “trường hợp UFO tốt nhất trong năm” sau khi họ vượt qua các bài kiểm tra qua máy phát hiện nói dối được thao tác bởi Enquirer và một tổ chức UFO.

In the days following Walton’s UFO claim, The National Enquirer awarded Walton and his co-workers a $5,000 prize for “best UFO case of the year” after they allegedly passed polygraph tests administered by the Enquirer and the Aerial Phenomena Research Organization (APRO).

WikiMatrix

Khi Hickson làm một cuộc kiểm tra qua máy phát hiện nói dối, cỗ máy xác định rằng Hickson tin tưởng chuyện bắt cóc, nhưng Klass cho rằng cuộc kiểm tra được thực hiện bởi một người vận hành “thiếu kinh nghiệm” và Hickson đã từ chối tham gia một cuộc kiểm tra khác dưới sự điều khiển của một viên cảnh sát giàu kinh nghiệm.

When Hickson took a polygraph exam, the examiner determined that Hickson believed the abduction story, but Klass argued that the test was administered by an “inexperienced” operator and that Hickson refused to take another by a more experienced police operator.

WikiMatrix

Máy phát hiện nói dối không cho ra kết quả.

The polygraph was inconclusive.

OpenSubtitles2018. v3

Anh biết dùng máy phát hiện nói dối là không được chấp nhận mà.

You know a polygraph Is not admissible.

OpenSubtitles2018. v3

Máy phát hiện nói dối không hoạt động nếu anh không hiểu câu hỏi.

A lie detector doesn’t work if you don’t understand the questions.

OpenSubtitles2018. v3

Ít nhất thì bà ấy đã bỏ cái máy phát hiện nói dối đi rồi.

Well, at least she got rid of her lie detector.

OpenSubtitles2018. v3

Em là một máy phát hiện nói dối biết đi, và anh vừa nhận ra đây là một bãi mìn.

You’re a walking lie detector, and I just realized this is a fucking minefield.

OpenSubtitles2018. v3

Sẽ là thế, nếu chúng ta dùng phương pháp chụp cắt lớp tán xạ như 1 cái máy phát hiện nói dối.

That is, if we use your fancy PET scan as a lie detector.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả các đồng nghiệp đều ở đó và nhìn thấy tàu vũ trụ, tất cả họ đều làm bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, và tất cả đều vượt qua, ngoại trừ một người, và điều đó không đi đến đâu cả.”

All of the co-workers who were there, who saw the spacecraft, they all took polygraph tests, and they all passed, except for one, and that one was inconclusive.”

WikiMatrix

“Đó là sự kỳ thị giới tính, và kỹ thuật sinh sản, lưu trữ tế bào gốc, và… ồ, đề tài này thật sự rất hay, máy chụp cộng hưởng được dùng để phát hiện nói dối, ồ, và tất nhiên, còn có bằng sáng chế về gen.

“Well, there’s genetic discrimination, and reproductive technologies, and biobanking, and … oh, there’s this really cool issue, functional MRI and using it for lie detection, and … oh, and of course, there’s gene patents.”

ted2019

Những hiệu ứng âm thanh này có thể thực sự khó phát hiện, trong một số trường hợp, nhưng với bất kỳ Micro kỹ thuật số nào, và sử dụng phần mềm phân tích giọng nói chuẩn xác kết hợp với kiến thức máy móc mới nhất, rất tân tiến hiện nay chúng ta có thể định lượng chính xác người nào đó nói dối chỗ nào trong hệ miền liên tục giữa sức khỏe và bệnh tật chỉ bằng cách sử dụng tín hiệu giọng nói.

So these vocal effects can actually be quite subtle, in some cases, but with any digital microphone, and using precision voice analysis software in combination with the latest in machine learning, which is very advanced by now, we can now quantify exactly where somebody lies on a continuum between health and disease using voice signals alone.

ted2019

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU