spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

mối quan tâm hàng đầu in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Mối quan tâm hàng đầu của bạn có giống như Đa-vít không?

Do You Share David’s Primary Concern?

jw2019

(b) Mối quan tâm hàng đầu của người viết Thi-thiên là gì?

( b ) What was the psalmist’s foremost concern ?

jw2019

Anh toàn của các vị là mối quan tâm hàng đầu của tôi.

Your safety is my primary concern.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải Ngài nói sự sống sót là mối quan tâm hàng đầu à?

Didn’t you say that surviving is your only interest ?

QED

Mối quan tâm hàng đầu

A Matter of Primary Concern

jw2019

Sự an nguy của khách là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.

Your safety is our primary concern.

OpenSubtitles2018. v3

Rõ ràng, việc thờ phượng Đức Chúa Trời là mối quan tâm hàng đầu của họ.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7.

Doubtless, spiritual concerns were their priority. —Deuteronomy 6:6, 7.

jw2019

Có nguy cơ bạo lực trong sự kiện này, và sự an toàn của bạn là mối quan tâm hàng đầu của tôi “.

There is a credible risk of violence at this event, and your safety is my foremost concern.”

WikiMatrix

Theo tạp chí Veja của Brazil: “Năm nay [2005], chống vấn nạn nghèo đói phải là mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh tụ thế giới”.

The Brazilian magazine Veja stated: “This year [2005] the battle against poverty should be the principal subject on the global agenda.”

jw2019

Mối quan tâm hàng đầu của tín đồ thật là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, chứ không làm “cho mình đẹp lòng người theo phần xác”.—Ga-la-ti 6:12.

The main concern of true Christians is to be pleasing in the eyes of God, not “to make a pleasing appearance in the flesh.” —Galatians 6:12.

jw2019

Vài năm trước đây, ông Federico Mayor, cựu tổng giám đốc UNESCO, nói rằng “hơn bao giờ hết, mối quan tâm hàng đầu của thế giới là vấn đề đạo đức”.

A few years ago, Federico Mayor, former director general of UNESCO, stated that “more than ever, ethics is at the very, very forefront of the world preoccupation.”

jw2019

Khi tìm kiếm người hôn phối, dù theo phương cách nào, thì đức hạnh và tính thiêng liêng của người hôn phối tương lai nên luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu.

When a marriage partner is being considered, the virtue and spirituality of the prospective mate should always be of primary concern, regardless of how the choice is made.

jw2019

Về sau ông mô tả sự sinh hoạt rộn rịp về tôn giáo mà dường như hiện diện ở khắp mọi nơi vào thời kỳ này và về mối quan tâm hàng đầu của hầu hết mọi người.

He later described the great religious revival which seemed everywhere present at this time and of prime concern to nearly everyone.

LDS

Là một nước đang phát triển, nó là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi để phát triển mà không cần đến nhiên liệu hóa thạch gây tác hại tới người dân ở vị trí đầu tiên của chúng tôi.

So as a developing country, it is in our best interest to build development without fossil fuels that harm people in the first place.

ted2019

“Đây là một mối quan tâm hàng đầu của chúng ta với tư cách là Giáo Hội—để cứu rỗi và tôn cao các linh hồn của con cái loài người” (Ezra Taft Benson, trong Conference Report, tháng Tư năm 1974, trang 151; hay Ensign, tháng Năm năm 1974, trang 104).

“This is our first interest as a Church—to save and exalt the souls of the children of men” (Ezra Taft Benson, in Conference Report, Apr. 1974, 151; or Ensign, May 1974, 104).

LDS

Trong khi Lê Văn Hưu dành mối quan tâm hàng đầu là nền tự chủ của đất nước trước Trung Quốc thì Ngô Sĩ Liên, theo ý kiến của nhà sử học O.W. Wolters, đã xem lịch sử Trung Quốc là tiêu chuẩn đánh giá các sự kiện lịch sử trong lịch sử Việt Nam.

Different than Lê Văn Hưu who saved his prior concern for the identity of the country from China, Ngô Sĩ Liên, according to O.W. Wolters, Ngô Sĩ Liên took the Chinese historiography as the standard in assessing historical events of the history of Vietnam.

WikiMatrix

Họ là mối quan tâm hàng đầu của con.

They are all I can think of.

OpenSubtitles2018. v3

Mối quan tâm hàng đầu của người viết bài Thi-thiên 83 là gì?

• What was the primary concern of the writer of Psalm 83?

jw2019

Mối quan tâm hàng đầu của họ là những vấn đề thiêng liêng.

Their primary interests are spiritual matters.

jw2019

Việc cung cấp thức ăn thiêng liêng cho anh em đồng đạo là mối quan tâm hàng đầu.

Providing our brothers with spiritual food was of utmost concern.

jw2019

7 Mối quan tâm hàng đầu của người viết Thi-thiên là gì?

7 What was the psalmist’s foremost concern ?

jw2019

Lạm phát tăng là mối quan tâm hàng đầu của Trung Quốc

Rising inflation is a top Chinese concern

EVBNews

Dù gặp nhiều thử thách nhưng việc in Kinh Thánh vẫn là mối quan tâm hàng đầu của hoàng gia.

Despite the challenges, Bible printing remained a priority for some of the royal family.

jw2019

10. a) Lời cầu nguyện của Ê-xê-chia bộc lộ cho thấy mối quan tâm hàng đầu của ông là gì?

10. (a) What did Hezekiah’s prayer reveal about his main concern?

jw2019

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU