spot_img
17.5 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Nguyên Lý Kế Toán Tiếng Anh Là Gì, Nguyên Lý Kế Toán Là Gì

Nguyên lý kế toán.

Bạn đang xem: Nguyên lý kế toán tiếng anh là gì

 Môn nguyên lý kế toán là môn học bắt buộc đối với mỗi sinh viên khối kinh tế. Tuy nhiên, đối với các sinh viên chuyên ngành Kế toán thì môn học này là môn học nền tảng giúp các bạn dễ dàng tiếp thu các kiến thức ở những môn kế toán chuyên ngành. Còn đối với những bạn sinh viên không phải chuyên ngành kế toán thì môn học này trang bị kiến thức cơ bản về kế toán để các bạn biết cách tiếp cận với các thông tin kế toán.

Mục 1.Nguyên lý kế toán là gì?

1.Khái niệm:

Môn nguyên lý Kế toán là môn học cung ứng những kiến thức và kỹ năng nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để liên tục học tập, điều tra và nghiên cứu những môn học kế toán chuyên ngành. Nội dung cơ bản của môn Nguyên lý Kế toán gồm có việc trình diễn và lý giải đối tượng người tiêu dùng của kế toán, những giải pháp kế toán được sử dụng để tích lũy, giải quyết và xử lý, tổng hợp và phân phối thông tin và 1 số ít nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn học nguyên lý kế toán sẽ rất hữu dụng cho những ai muốn khám phá, điều tra và nghiên cứu về kế toán .

Nguyên lý kế toán là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Nó cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắc và khái niệm căn bản về kế toán trên phương diện là một khoa học và hiểu biết tổng quát về nghề nghiệp kế toán hiện nay ở Việt Nam, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu những nội dung sâu hơn về kế toán cũng như tiến hành những nghiên cứu xa hơn về tài chính, kinh tế và quản lý.

Xem thêm: Làm Gì Khi Bị Phơi Nhiễm Là Gì Và Cách Xử Lý Khi Gặp Phải Từng Trường Hợp Cụ Thể

***

15/ Asset Reversion : Tài sản được thu hồi 16/ Accounting Conventions & Principles : Quy ước và nguyên lý kế toán 17/ Accounting Period : Kỳ kế toán. Có thể là tháng, quý, năm tùy thuộc yêu cầu báo cáo 18/ Accounting estimate : Ước tình kế toán. Là một giá trị chỉ gần đúng của 1 chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập báo cáo tài chính, ví dụ: * Ước tính chỉ tiêu đã phát sinh: – Dự phòng nợ phải thu khó đòi; – Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn; – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; – Trích khấu hao tài sản cố định; – Chi phí trả trước; – Giá trị sản phẩm dở dang; – Doanh thu ghi nhận trước; – Doanh thu hợp đồng xây dựng dở dang. * Ước tính chỉ tiêu chưa phát sinh: – Dự phòng chi phí bảo hành;

– Chi phí trích trước. 19/ Accounting Equation : Phương trình kế toán Phương trình kế toán là một biểu thức toán học được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa tài sản, các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của một tổ chức kinh doanh. Phương trình kế toán căn bản cho thấy Tài sản luôn bằng các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, nhưng có thể thay đổi hai vế của phương trình trong mỗi tình huống cụ thể .. VD : Tài sản trừ đi các khoản nợ phải trả luôn bằng vốn chủ sở hữu 20/ Accrued Interest : Thường được dịch là lãi dự thu / hoặc lãi dự chi (tuỳ nghĩa). Có nơi gọi cái này là lãi treo (informal).

21/ ACCOUNTING STANDARDS BOARD (ASB) : UỶ BAN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN chịu trách nhiệm soạn thảo, cải tiến, sửa đổi và thu hồi các chuẩn mực kế toán. Nhiều Uỷ ban Chuẩn mực kế toán chuyên về nhiều lĩnh vực khác nhau hoặc các vấn đề kế toán khác nhau. 22/ ACCOUNTING EVENT : NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN phát sinh khi tài sản hoặc nợ của một doanh nghiệp tăng/giảm hoặc khi tài sản vốn thực có của chủ sở hữu có thay đổi. 23/ ACCOUNTING : Tính toán, hạch toán, kế toán, công việc kế toán, nghiệp vụ kế toán Về cơ bản, KẾ TOÁN là một hệ thống đo lường và lập báo cáo về các sự kiện kinh tế dựa vào phương trình kế toán để phục vụ quá trình ra quyết định của nhà quản lý. Nhìn chung, khi nói đến “kế toán” người ta thường ám chỉ phòng kế toán, hoạt động kế toán hoặc các cá nhân tham gia vào việc vận dụng phương trình kế toán.

24/ AGENCY COSTS CHI PHÍ ĐẠI LÝ là các chi phí phát sinh từ việc thuê một đại lý thực hiện việc ra quyết định thay cho bên uỷ thác 25/ AGENCY Quan hệ đại lý là quan hệ giữa bên uỷ thác và bên đại lý trong đó bên đại lý được uỷ quyền đại diện bên uỷ thác trong một số giao dịch. 26/ AFFILIATE Quan hệ liên kết là quan hệ giữa hai công ty khi một công ty sở hữu số vốn góp đáng kể, nhưng dưới mức đa số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty kia, hoặc khi cả hai đều là công ty phụ thuộc (công ty con) của công ty thứ ba 27/ ACCRUAL KẾ TOÁN PHÁT SINH: một chế độ kế toán ghi nhận các khoản thu hay các khoản chi khi chúng phát sinh chứ không phải khi chúng đã được thực thu hay thực chi. 28/ ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING : Kế toán trên cơ sở phát sinh Kế toán trên cơ sở phát sinh là một phương pháp kế toán ghi chép thu nhập và chi phí trong một thời kỳ trên cơ sở tất cả các khoản thu và chi phát sinh trong kỳ đó không phân biệt đã thực thu, thực chi hay chưa. Nhìn chung, cơ sở kế toán này thường bắt buộc áp dụng khi lập báo cáo tài chính cho người ngoài doanh nghiệp để phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAPP). 29/ ACCRUAL CONCEPT see ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING. KHÁI NIỆM PHÁT SINH xem KẾ TOÁN TRÊN CƠ SỞ PHÁT SINH 30/ AUDIT RISK : Rủi ro kiểm toán Rủi ro kiểm toán là rủi ro do kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ý kiến nhận xét không thích hợp khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu. Rủi ro kiểm toán gồm: – Rủi ro tiềm tàng: là rủi ro tiềm ẩn, vốn có trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trên báo cáo tài chính chứa đựng sai sót trọng yếu khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp, mặc dù có hay không có hệ thống kiểm soát nội bộ. – Rủi ro kiểm soát: là rủi ro xảy ra sai sót trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong báo cáo tài chính khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ không ngăn ngừa hế, không phát hiện và không được sửa chữa kịp thời. – Rủi ro phát hiện: là rủi ro xảy ra sai sót trọng yéu trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong báo cáo tài chính khi được tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên không phát hiện được. 31/ ALLOWANCE FOR BAD DEBTS Dự phòng nợ phải thu khó đòi là tài khoản dùng để ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi nằm trong tổng công nợ phải thu. 32/ ALLOCATION : Sự Phân Phối, phân bổ 33/ AGGREGATE : Tính Gộp Hoặc Tính Tổng 34/ APPORTION : Chia ra từng phần 35/ AVERAGE COST METHOD

Phương pháp này gọi là phương pháp tính phí theo bình quân gia quyền 36/ AUDIT REPORT Audit report (nó còn tương đương với thuật ngữ auditor’s report): Báo cáo của kiểm toán viên Báo cáo của kiểm toán viên là một văn bản do kiểm toán viên lập trình bày về mục tiêu, phạm vi và kết quả của cuộc kiểm toán. Kết quả của cuộc kiểm toán bao gồm các phát hiện, kết luận (ý kiến) và các ý kiến tư vấn. 37/ ACCOUNTING RATIO : Chỉ số kế tóan Chỉ số kế toán là kết quả của việc chia hai chỉ tiêu báo cáo tài chính (Chỉ tiêu kế toán) cho nhau. Các chỉ số kế toán giúp các nhà phân tích hiểu các báo cáo tài chính qua việc tập trung vào các mối quan hệ cụ thể. 38/ APIC (viết tắt của Additional Paid-In-Capital): Vốn góp bổ sung Paid-in capital: vốn đã góp, vốn đóng đủ, vốn cơ bản nội bộ 39/ AICPA : là từ viết tắt của Hiệp hội kế toán viên công chứng của Mỹ. Đây là một tổ chức hiệp hội nghề nghiệp rất có danh tiếng ở Mỹ. Các tổ chức tương tự như ở Anh: ACCA, ICAEW, CPA hoặc ở Úc CPA Australia. 40/ ASB see ACCOUNTING STANDARDS BOARD ASB xem ACCOUNTING STANDARDS BOARD (Uỷ Ban Chuẩn mực Kế toán).

Xem thêm: Tải Ứng Dụng Bankplus Cho Android, Iphone, Windows Phone, ‎Bankplus On The App Store

41/ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Là khối thương mại các nước ở khu vực Đông Nam Á, với mục tiêu chính là xây dựng một hiệp định thương mại tự do giữa các nước thành viên Là một tổ chức chính trị, kinh tế và văn hoá của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thành lập năm 1967, mục đích của tổ chức này là thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước thành viên. Cuộc họp thượng đỉnh của các nước thành viên thường diễn ra vào tháng Mười một hàng năm. 42/ ASSUMPTION 1. Theo nghĩa thông thường, là một hoặc một số điều tin tưởng hoặc sự việc chưa được chứng thực có đóng góp vào một kết luận nào đó. 2. Theo nghĩa kỹ thuật, là hành động nhận trách nhiệm hoặc nhận nợ thay một bên khác. 43/ ADF Sau khi Khấu trừ Cước phí (chuyên chở) (thuật ngữ sử dụng trong lập hoá đơn) 44/ ACH Phòng Thanh toán Bù trừ Tự động Hệ thống Thanh toán Tự động 45/ ADI Sau Ngày Lập Hoá đơn (thuật ngữ sử dụng trong lập hoá đơn). 46/ A&M (Additions and Maintenance) :Thêm vào và Bảo trì 47/ A&G (Adminstrative & General) : Quản trị và Tổng quát 48/ A&E (Appropriation & Expense or Analysis & Evaluation) : Sự riêng biệt và chi phí hoặc Sự phân tích và ước lượng 49/ A&P (Administrative and Personnel) : Quản trị và Cá nhân 50/ ABATEMENT : Sự hạ giá hoặc giảm giá 51/ ACB : Điều chỉnh chi phí cơ bản

52 / ACCELERATED DEPRECIATION : Phương pháp khấu hao nhanh còn gọi là khấu hao tần suất : Là Phương pháp tính khấu hao với số khấu hao lớn nhất ở năm tiên phong sử dụng53 / Break-even point : Điểm hòa vốn 54 / Business entity concept : Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể 55 / Business purchase : Mua lại doanh nghiệp 56 / Calls in arrear : Vốn gọi trả sau 57 / Capital : Vốn 58 / Authorized capital : Vốn điều lệ 59 / Called-up capital : Vốn đã gọi 60 / Capital expenditure : giá thành góp vốn đầu tư 61 / Invested capital : Vốn góp vốn đầu tư 62 / Issued capital : Vốn phát hành 63 / Uncalled capital : Vốn chưa gọi 64 / Working capital : Vốn lưu động ( hoạt động giải trí ) 65 / Capital redemption reserve : Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn CP 66 / Carriage : Chi tiêu luân chuyển 67 / Carriage inwards : Chi tiêu luân chuyển sản phẩm & hàng hóa mua 68 / Carriage outwards : Ngân sách chi tiêu luân chuyển hàng hóa bán 69 / Carrying cost : giá thành bảo tồn hàng lưu kho 70 / Cash book : Sổ tiền mặt 71 / Cash discounts : Chiết khấu tiền mặt 72 / Cash flow statement : Bảng nghiên cứu và phân tích lưu chuyển tiền mặt 73 / Category method : Phương pháp chủng loại 74 / Cheques : Sec ( chi phiếú ) 75 / Clock cards : Thẻ bấm giờ 76 / Closing an account : Khóa một thông tin tài khoản 77 / Closing stock : Tồn kho cuối kỳ 78 / Commission errors : Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản giao dịch thanh toán 79 / Company accounts : Kế toán công ty 80 / Company Act 1985 : Luật công ty năm 1985 81 / Compensating errors : Lỗi tự triệt tiêu 82 / Concepts of accounting : Các nguyên tắc kế toán 83 / Conservatism : Nguyên tắc thận trọng 83 / Consistency : Nguyên tắc đồng điệu 84 / Control accounts : Tài khoản kiểm tra 85 / Conventions : Quy ước 86 / Conversion costs : Chi tiêu chế biến 87 / Cost accumulation : Sự tập hợp ngân sách 88 / Cost application : Sự phân chia ngân sách 89 / Cost concept : Nguyên tắc giá phí lịch sử vẻ vang 90 / Cost object : Đối tượng tính giá tiền 91 / Cost of goods sold : Nguyên giá hàng bán 92 / Credit balance : Số dư có 93 / Credit note : Giấy báo có 94 / Credit transfer : Lệnh chi 95 / Creditor : Chủ nợ 96 / Cumulative preference shares : Cổ phần khuyến mại có tích góp 97 / Current accounts : Tài khoản vãng lai 98 / Current assets : Tài sản lưu động 99 / Curent liabilities : Nợ thời gian ngắn 100 / Current ratio : Hệ số lưu hoạt 101 / Debentures : Trái phiếu, giấy nợ 102 / Debenture interest : Lãi trái phiếu 103 / Debit note : Giấy báo Nợ 104 / Debtor : Con nợ 105 / Depletion : Sự hao cạn 106 / Depreciation : Khấu hao 107 / Causes of depreciation : Các nguyên do tính khấu hao 108 / Depreciation of goodwill : Khấu hao uy tín 109 / Nature of depreciation : Bản chất của khấu hao 110 / Provision for depreciation : Dự phòng khấu hao 111 / Reducing balance method : Phương pháp giảm dần 112 / Straight-line method : Phương pháp đường thẳng 113 / Direct costs : Ngân sách chi tiêu trực tiếp 114 / Directors : Hội đồng quản trị 115 / Directors ’ remuneration : Thù kim thành viên Hội đồng quản trị 116 / Discounts : Chiết khấu 117 / Discounts allowed : Chiết khấu bán hàng 118 / Cash discounts : Chiết khấu tiền mặt 119 / Provision for discounts : Dự phòng chiết khấu 120 / Discounts received : Chiết khấu mua hàng 121 / Dishonored cheques : Sec bị phủ nhận 122 / Disposal of fixed assets : Thanh lý tài sản cố định và thắt chặt 123 / Dividends : Cổ tức 124 / Double entry rules : Các nguyên tắc bút toán kép 125 / Dual aspect concept : Nguyên tắc ảnh hưởng tác động kép 126 / Drawing : Rút vốn 127 / Equivalent units : Đơn vị tương tự 128 / Equivalent unit cost : Giá thành đơn vị chức năng tương tự 129 / Errors : Sai sót 130 / Expenses prepaid : Chi tiêu trả trước 131 / Factory overhead expenses : giá thành quản trị phân xưởng 132 / FIFO ( First In First Out ) : Phương pháp nhập trước xuất trước 133 / Final accounts : Báo cáo quyết toán 134 / Finished goods : Thành phẩm 135 / First call : Lần gọi thứ nhất 136 / Fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt 137 / Fixed capital : Vốn cố định và thắt chặt 138 / Fixed expenses : Định phí / Chi tiêu cố định và thắt chặt 139 / General ledger : Sổ cái 140 / General reserve : Quỹ dự trữ chung 141 / Going concerns concept : Nguyên tắc hoạt động giải trí lâu bền hơn 142 / Goods stolen : Hàng bị đánh cắp 143 / Goodwill : Uy tín 144 / Gross loss : Lỗ gộp 145 / Gross profit : Lãi gộp 146 / Gross profit percentage : Tỷ suất lãi gộp 147 / Historical cost : Giá phí lịch sử dân tộc 148 / Horizontal accounts : Báo cáo quyết toán dạng chữ T 149 / Impersonal accounts : Tài khoản phí thanh toán giao dịch 150 / Imprest systems : Chế độ tạm ứng 160 / Income tax : Thuế thu nhập 161 / Increase in provision : Tăng dự trữ 162 / Indirect costs : Ngân sách chi tiêu gián tiếp 163 / Installation cost : giá thành lắp ráp, chạy thử 164 / Intangible assets : Tài sản vô hình dung 165 / Interpretation of accounts : Phân tích những báo cáo giải trình quyết toán 166 / Investments : Đầu tư 167 / Invoice : Hóa đơn 168 / Issue of shares : Phát hành CP 169 / Issued share capital : Vốn CP phát hành 170 / Job-order cost system : Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo việc làm / loạt loại sản phẩm 171 / Journal : Nhật ký chung 172 / Journal entries : Bút toán nhật ký 173 / Liabilities : Công nợ 174 / LIFO ( Last In First Out ) : Phương pháp nhập sau xuất trước 175 / Limited company : Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn 176 / Liquidity : Khả năng thanh toán giao dịch bằng tiền mặt ( tính lỏng / tính thanh toán ) 177 / Liquidity ratio : Hệ số năng lực giao dịch thanh toán 178 / Long-term liabilities : Nợ dài hạn 179 / Loss : Lỗ 180 / Gross loss : Lỗ gộp 181 / Net loss : Lỗ ròng 182 / Machine hour method : Phương pháp giờ máy 183 / Manufacturing account : Tài khoản sản xuất 184 / Mark-up : Tỷ suất lãi trên giá vốn 185 / Margin : Tỷ suất lãi trên giá cả 186 / Matching expenses against revenue : Khế hợp ngân sách với thu nhập 187 / Materiality : Tính trọng điểm 188 / Materials : Nguyên vật liệu 189 / Money mesurement concept : Nguyên tắc thước đo bằng tiền 190 / Net assets : Tài sản thuần 191 / Net book value : Giá trị thuần 192 / Net realizable value : Giá trị thuần triển khai được 193 / Nominal accounts : Tài khoản định danh 194 / Nominal ledger : Sổ tổng hợp 195 / Notes to accounts : Ghi chú của báo cáo giải trình quyết toán 196 / Objectivity : Tính khách quan 197 / Omissions, errors : Lỗi ghi thiếu 198 / Opening entries : Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp 199 / Opening stock : Tồn kho đầu kỳ 200 / Operating gains : doanh thu trong hoạt động giải trí 201 / Ordinary shares : Cổ phần thường 202 / Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký 203 / Output in equivalent units : Lượng mẫu sản phẩm tính theo đơn vị chức năng tương tự 204 / Overdraft : Nợ thấu chi 205 / Overhead application base : Tiêu thức phân chia ngân sách quản trị phân xưởng 206 / Overhead application rate : Hệ số phân chia ngân sách quản trị phân xưởng 207 / Oversubscription of shares : Đăng ký CP vượt mức 208 / Paid-up capital : Vốn đã góp 209 / Par, issued at : Phát hành theo mệnh giá 210 / Periodic stock : Phương pháp theo dõi tồn dư định kỳ 211 / Perpetual stock : Phương pháp theo dõi tồn dư liên tục 212 / Personal accounts : Tài khoản thanh toán giao dịch 213 / Petty cash books : Sổ quỹ tạp phí 214 / Petty cashier : Thủ quỹ tạp phí 215 / Physical deteration : Sự hao mòn vật chất 216 / Physical units : Đơn vị ( mẫu sản phẩm trong thực tiễn ) 217 / Posting : Vào sổ thông tin tài khoản 218 / Predetermined application rate : Hệ số phân chia ngân sách định trước 219 / Preference shares : Cổ phần tặng thêm 220 / Cummulative preference share : Cổ phần khuyễn mãi thêm có tích góp 221 / Non-cummulative preference share : Cổ phần tặng thêm không tích góp 222 / Preliminary expenses : Ngân sách chi tiêu khởi lập 223 / Prepaid expenses : Ngân sách chi tiêu trả trước 224 / Private company : Công ty tư nhân 225 / Profitability : Khả năng sinh lời 226 / Prime cost : Giá thành cơ bản 227 / Principle, error of : Lỗi định khoản 228 / Process cost system : Hệ thống hạch toán CPSX theo quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến 229 / Product cost : Giá thành loại sản phẩm 230 / Production cost : Ngân sách chi tiêu sản xuất 231 / Profits : doanh thu, lãi 232 / Appropriation of profit : Phân phối doanh thu 233 / Gross profit : Lãi gộp 234 / Net profit : Lãi ròng 235 / Profit and loss account : Tài khoản tác dụng .Để tải tài liệu tổng hợp về bài viết nguyên lý kế toán, những bạn hãy comment email phía dưới để nhận được tài liệu học không tính tiền nhé !

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU