spot_img
19.9 C
New York
Thứ Tư, Tháng Chín 28, 2022
spot_img
spot_img

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học – Tài liệu text

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (105.92 KB, 7 trang )

PHÒNG GD& ĐT DI LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐINH TRANG HÒA II Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đinh Trang Hòa, ngày 30 tháng 2 năm 2013
KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2012-2013
Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo
Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ
giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ công văn Số: 583/ PGDĐT – GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch 2013 -2014.
Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường và của Tổ Khối 4 + 5
Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi
dưỡng thường xuyên năm học 2012 – 2013 như sau :
I. Mục đích bồi dưỡng:
Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng
phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và
những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm
học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất
lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực
tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo
viên của nhà trường và các cấp quản lý giáo dục và đào tạo.
– Tự trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo
khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
– Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng
khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên tiểu học.
– Nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong
năm học 2012-2013.

II. Nội dung bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp
dụng trong cả nước : Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng
về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến
thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
b. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu
học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT.
2. Khối kiến thức tự chọn:
Khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực
nghề nghiệp của giáo viên.
Trong quá trình dạy học, bản thân tôi tự nhận thấy còn nhiều hạn chế trong cách vận
dụng các phương pháp dạy học tích cực và còn bỡ ngỡ trong khi vận dụng một số kĩ thuật
dạy học tích cực nên lựa chọn nội dung bồi dưỡng như sau.
III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc do Sở GDĐT, Phòng GDĐT bồi dưỡng:
Thời
gian
Nội dung bồi dưỡng
Hình thức
thực hiện
Số
tiết
Tháng
8/2012
– Công tác điều tra phổ cập, cách ghi
sổ sách, nhập phần mềm phổ cập.
– Học tập nhiệm vụ năm học.
Tập huấn tại trường.
Tập huấn tại trường.

5
10
Tháng
9/2012
– Cách lập các loại kế hoạch, cách ghi
hồ sơ đầu năm.
– XD các loại kế hoạch.
– Cách thực hiện dạy học theo mô hình
trường Tiểu học mới.
– Sinh hoạt chuyên môn – hội giảng
cấp trường.
Tập huấn tại trường,
học hỏi, trao đổi với
đồng nghiệp.
Tham gia hội giảng
cấp trường, dự giờ
trao đổi chuyên môn
cùng đồng nghiệp.
15
Tháng
10/2012
– Sinh hoạt chuyên môn, tiếp tục hội
giảng cấp trường.
– Không ngừng tìm tòi về việc thực
hiện công tác KĐCL GD.
– Học tập cách Soạn – Dạy giáo án
điện tử.
– Hội thảo phương pháp lồng ghép bồi
dưỡng học sinh giỏi môn toán.
Tham gia hội giảng

cấp trường, dự giờ
trao đổi chuyên môn
cùng đồng nghiệp.
– Nhóm thảo luận,
cùng học và làm.
– Dự giờ, trao đổi sinh
hoạt chuyên môn theo
tổ – khối.
nghiệp.Trao đổi thảo
luận cùng giáo viên.
– Tập trung toàn tổ
khối chuyên môn
14
– Thăm lớp dự giờ đồng nghiệp về nội
dung giao quyền tự chủ về nội dung và
phương pháp dạy học.
– Bổ trợ thêm kĩ năng tin học.
– Giải toán nâng cao, Tiếng Việt nâng
cao.
– Học tập thêm một số nội dung cần
thiết.
– Tập huấn xây dựng lớp học thân
thiện, học sinh tích cực.
trường,, dự giờ đồng
nghiệp.
– Tập trung toàn tổ
khổi chuyên môn
trường, tổ chức thao
giảng, dự giờ đồng
nghiệp.

– Cá nhân, tranh thủ
học hàng ngày.
– Tập giải toán, tiếng
Việt ở tài liệu tham
khảo, giải toán trên
internet
– Cá nhân tự tranh
thủ.
– Tập huấn tại trường.
Tháng
11/2012
– Bổ trợ thêm kĩ năng tin học.
– Giải toán, Tiếng Việt nâng cao.
– Làm một số đề kiểm tra.
– Học tập thêm một số nội dung cần
thiết
– Cá nhân, tranh thủ.
– Cá nhân, tranh thủ
học hàng ngày.
– Cá nhân, tranh thủ
luyện thêm ở tài liệu
tham khảo.
– Cá nhân, tranh thủ.
15
Tháng
12/2012
– Nghiên cứu lại cách ghi sổ điểm, học
bạ học sinh để thực hiện làm hồ sơ
cuối học kỳ 1.
– Chuyên đề về nội dung soạn bài và

dạy học giáo án điện tử.
– Học tập nội dung phổ biến GDPL
trong trường học.
– Giải toán, Tiếng Việt nâng cao.
– Bổ trợ thêm kĩ năng tin học.
– Làm một số đề kiểm tra để khảo sát
học sinh.
* Tự đánh giá học kỳ 1.
– Học tập thêm một số nội dung cần
thiết.
– Nhóm, tổ thảo luận.
– Dự giờ toàn trường
trao đổi học tập kinh
nghiệm.
– Tập trung toàn
trường.
– Cá nhân tự học.
– Cá nhân vào diễn
đàn tìm hiểu.
– Cá nhân.
– Cá nhân tự học.
10
Thời
gian
Nội dung bồi dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng
T.gian tự
học (tiết)
Thời gian học tập
trung (tiết)
Lý.th T.hành

Tháng
1/2013
TH7:
Xây dựng môi trường học
tập thân thiện
1. Xây dựng môi trường
thân thiện trong nhà trường
về vật chất (phòng học,
cảnh quan trường lớp, tạo
khu vui chơi…)
2. Xây dựng môi trường
thân thiện trong nhà trường
về tinh thần (quan hệ giáo
viên-giáo viên, giáo viên-
học sinh, học sinh-học sinh,
nhà trường- phụ huynh…)
Hiểu được xây dựng
môi trường trường
học thân thiện về mặt
vật chất; hiểu được ý
nghĩa và biết cách tạo
môi trường trường
học thân thiện về mặt
vật chất.
Hiểu được thế nào là
xây dựng môi trường
trường học thân thiện
về mặt tinh thần; hiểu
ý nghĩa và biết cách
xây dựng môi trường

trường học thân thiện
về mặt tinh thần.
13 1 1
Tháng
2/2013
TH15 :
Một số phương pháp dạy
học tích cực ở tiểu học
1. Phương pháp giải quyết
vấn đề.
2. Phương pháp làm việc
theo nhóm.
3. Phương pháp hỏi đáp.
4. Phương pháp “ bàn tay
nặn bột”
…….
Hiểu được mục đích,
đặc điểm, quy trình
và điều kiện để thực
hiện có hiệu quả một
số phương pháp dạy
học tích cực ở tiểu
học.
Biết cách vận dụng
một số phương pháp
dạy học tích cực dạy
các môn học ở tiểu
học
8 1 4
Tháng

03/2013
04/2013
TH16 :
Một số kỹ thuật dạy học
tích cực
1. Kĩ thuật đặt câu hỏi.
2. Kĩ thuật dạy học theo
Hiểu được mục đích,
đặc điểm, cách tiến
hành một số kĩ thuật
dạy học tích cực ở
10 2 5
góc
3. Kĩ thuật lắng nghe và
phản hồi tích cực.
4. Kĩ thuật tổ chức trò chơi
học tập
5. Kĩ thuật học tập hợp tác
6. Kĩ thuật “ khăn trải bàn”
7. Kĩ thuật “ổ bi”
Kỹ thuật tia chớp
Kỹ thuật “3 lần 3”
Kỹ thuật “bể cá”
Kỹ thuật XYZ,…
tiểu học.
Biết cách vận dụng
một số kĩ thuật dạy
học tích cực vào dạy
các môn học ở tiểu
học.

Tháng
05/2013
– Đánh giá, rút kinh nghiệm
về quá trình tự bồi dưỡng
năm 2012- 2013
– Xây dựng kế hoạch
BDTX năm học 2013-2014,
đăng ký chuyên đề bồi
dưỡng.
Đánh giá rút kinh
nghiệm.
15
Trên đây là kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân tôi. Do kinh nghiệm lập kế
hoạch còn nhiều hạn chế nên rất mong được sự đóng góp ý kiến của BGH và các đồng chí
đồng nghiệp để kế hoạch tự bồi dưỡng của tôi được hoàn thiện và được thực hiện có hiệu
quả trong năm học này.
Đinh Trang Hòa, ngày 30 tháng 2 năm 2013
TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN
Nguyễn Thị Liên Đặng Thị Hồng Phương
HIỆU TRƯỞNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Họ và tên : Đặng Thị Hồng Phương
Tổ chuyên môn : Tổ 4+5
Trường Tiểu Học Đinh Trang Hòa II
Huyện Di Linh – Tỉnh Lâm Đồng .
Năm học: 2012-2013

II. Nội dung bồi dưỡng : 1. Khối kỹ năng và kiến thức bắt buộc : a. Nội dung bồi dưỡng cung ứng nhu yếu thực thi trách nhiệm năm học cấp tiểu học ápdụng trong cả nước : Bộ GDĐT pháp luật đơn cử theo từng năm học những nội dung bồi dưỡngvề đường lối, chủ trương tăng trưởng giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiếnthức những môn học, hoạt động giải trí giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. b. Nội dung bồi dưỡng phân phối nhu yếu triển khai trách nhiệm tăng trưởng giáo dục tiểuhọc theo từng thời kỳ của mỗi địa phương theo pháp luật của Sở GD&ĐT. 2. Khối kiến thức và kỹ năng tự chọn : Khối kỹ năng và kiến thức tự chọn gồm có những mô đun bồi dưỡng nhằm mục đích tăng trưởng năng lựcnghề nghiệp của giáo viên. Trong quy trình dạy học, bản thân tôi tự nhận thấy còn nhiều hạn chế trong cách vậndụng những chiêu thức dạy học tích cực và còn kinh ngạc trong khi vận dụng 1 số ít kĩ thuậtdạy học tích cực nên lựa chọn nội dung bồi dưỡng như sau. III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng : 1. Khối kiến thức và kỹ năng bắt buộc do Sở GDĐT, Phòng GDĐT bồi dưỡng : ThờigianNội dung bồi dưỡngHình thứcthực hiệnSốtiếtTháng8 / 2012 – Công tác tìm hiểu phổ cập, cách ghisổ sách, nhập ứng dụng phổ cập. – Học tập trách nhiệm năm học. Tập huấn tại trường. Tập huấn tại trường. 10T háng9 / 2012 – Cách lập những loại kế hoạch, cách ghihồ sơ đầu năm. – XD những loại kế hoạch. – Cách thực thi dạy học theo mô hìnhtrường Tiểu học mới. – Sinh hoạt trình độ – hội giảngcấp trường. Tập huấn tại trường, học hỏi, trao đổi vớiđồng nghiệp. Tham gia hội giảngcấp trường, dự giờtrao đổi chuyên môncùng đồng nghiệp. 15T háng10 / 2012 – Sinh hoạt trình độ, liên tục hộigiảng cấp trường. – Không ngừng tìm tòi về việc thựchiện công tác làm việc KĐCL GD. – Học tập cách Soạn – Dạy giáo ánđiện tử. – Hội thảo giải pháp lồng ghép bồidưỡng học viên giỏi môn toán. Tham gia hội giảngcấp trường, dự giờtrao đổi chuyên môncùng đồng nghiệp. – Nhóm tranh luận, cùng học và làm. – Dự giờ, trao đổi sinhhoạt trình độ theotổ – khối. nghiệp. Trao đổi thảoluận cùng giáo viên. – Tập trung toàn tổkhối chuyên môn14 – Thăm lớp dự giờ đồng nghiệp về nộidung giao quyền tự chủ về nội dung vàphương pháp dạy học. – Bổ trợ thêm kĩ năng tin học. – Giải toán nâng cao, Tiếng Việt nângcao. – Học tập thêm một số ít nội dung cầnthiết. – Tập huấn thiết kế xây dựng lớp học thânthiện, học viên tích cực. trường, , dự giờ đồngnghiệp. – Tập trung toàn tổkhổi chuyên môntrường, tổ chức triển khai thaogiảng, dự giờ đồngnghiệp. – Cá nhân, tranh thủhọc hàng ngày. – Tập giải toán, tiếngViệt ở tài liệu thamkhảo, giải toán trêninternet – Cá nhân tự tranhthủ. – Tập huấn tại trường. Tháng11 / 2012 – Bổ trợ thêm kĩ năng tin học. – Giải toán, Tiếng Việt nâng cao. – Làm 1 số ít đề kiểm tra. – Học tập thêm 1 số ít nội dung cầnthiết – Cá nhân, tranh thủ. – Cá nhân, tranh thủhọc hàng ngày. – Cá nhân, tranh thủluyện thêm ở tài liệutham khảo. – Cá nhân, tranh thủ. 15T háng12 / 2012 – Nghiên cứu lại cách ghi sổ điểm, họcbạ học viên để triển khai làm hồ sơcuối học kỳ 1. – Chuyên đề về nội dung soạn bài vàdạy học giáo án điện tử. – Học tập nội dung phổ cập GDPLtrong trường học. – Giải toán, Tiếng Việt nâng cao. – Bổ trợ thêm kĩ năng tin học. – Làm một số ít đề kiểm tra để khảo sáthọc sinh. * Tự nhìn nhận học kỳ 1. – Học tập thêm một số ít nội dung cầnthiết. – Nhóm, tổ bàn luận. – Dự giờ toàn trườngtrao đổi học tập kinhnghiệm. – Tập trung toàntrường. – Cá nhân tự học. – Cá nhân vào diễnđàn tìm hiểu và khám phá. – Cá nhân. – Cá nhân tự học. 10T hờigianNội dung bồi dưỡng Mục tiêu bồi dưỡngT. gian tựhọc ( tiết ) Thời gian học tậptrung ( tiết ) Lý. th T.hànhTháng 1/2013 TH7 : Xây dựng môi trường tự nhiên họctập thân thiện1. Xây dựng môi trườngthân thiện trong nhà trườngvề vật chất ( phòng học, cảnh quan trường lớp, tạokhu đi dạo … ) 2. Xây dựng môi trườngthân thiện trong nhà trườngvề ý thức ( quan hệ giáoviên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường – cha mẹ … ) Hiểu được xây dựngmôi trường trườnghọc thân thiện về mặtvật chất ; hiểu được ýnghĩa và biết cách tạomôi trường trườnghọc thân thiện về mặtvật chất. Hiểu được thế nào làxây dựng môi trườngtrường học thân thiệnvề mặt niềm tin ; hiểuý nghĩa và biết cáchxây dựng môi trườngtrường học thân thiệnvề mặt ý thức. 13 1 1T háng2 / 2013TH15 : Một số chiêu thức dạyhọc tích cực ở tiểu học1. Phương pháp giải quyếtvấn đề. 2. Phương pháp làm việctheo nhóm. 3. Phương pháp hỏi đáp. 4. Phương pháp “ bàn taynặn bột ” … …. Hiểu được mục đích, đặc thù, quy trìnhvà điều kiện kèm theo để thựchiện có hiệu suất cao mộtsố giải pháp dạyhọc tích cực ở tiểuhọc. Biết cách vận dụngmột số phương phápdạy học tích cực dạycác môn học ở tiểuhọc8 1 4T háng03 / 201304 / 2013TH16 : Một số kỹ thuật dạy họctích cực1. Kĩ thuật đặt câu hỏi. 2. Kĩ thuật dạy học theoHiểu được mục đích, đặc thù, cách tiếnhành 1 số ít kĩ thuậtdạy học tích cực ở10 2 5 góc3. Kĩ thuật lắng nghe vàphản hồi tích cực. 4. Kĩ thuật tổ chức triển khai trò chơihọc tập5. Kĩ thuật học tập hợp tác6. Kĩ thuật “ khăn trải bàn ” 7. Kĩ thuật “ ổ bi ” Kỹ thuật tia chớpKỹ thuật ” 3 lần 3 ” Kỹ thuật ” bể cá ” Kỹ thuật XYZ, … tiểu học. Biết cách vận dụngmột số kĩ thuật dạyhọc tích cực vào dạycác môn học ở tiểuhọc. Tháng05 / 2013 – Đánh giá, rút kinh nghiệmvề quá trình tự bồi dưỡngnăm 2012 – 2013 – Xây dựng kế hoạchBDTX năm học 2013 – năm trước, ĐK chuyên đề bồidưỡng. Đánh giá rút kinhnghiệm. 15T rên đây là kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên của cá thể tôi. Do kinh nghiệm tay nghề lập kếhoạch còn nhiều hạn chế nên rất mong được sự góp phần quan điểm của BGH và những đồng chíđồng nghiệp để kế hoạch tự bồi dưỡng của tôi được triển khai xong và được thực thi có hiệuquả trong năm học này. Đinh Trang Hòa, ngày 30 tháng 2 năm 2013T Ổ TRƯỞNG GIÁO VIÊNNguyễn Thị Liên Đặng Thị Hồng PhươngHIỆU TRƯỞNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcKẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌCHọ và tên : Đặng Thị Hồng PhươngTổ trình độ : Tổ 4 + 5T rường Tiểu Học Đinh Trang Hòa IIHuyện Di Linh – Tỉnh Lâm Đồng. Năm học : 2012 – 2013

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU