spot_img
18 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
spot_img
spot_img

kinh tế quốc dân trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng ta đang bàn về kinh tế quốc dân, hay là anh muốn đi thẳng vào vấn đề?

Are we discussing the national economy, or will you come to the point?

OpenSubtitles2018. v3

Kinh tế về thất nghiệp hàng loạt và kinh tế quốc dân là mối quan tâm riêng của Meade.

The economics of mass-unemployment and international economics interested Meade in particular.

WikiMatrix

Nó thuộc thẩm quyền của Bộ Kinh tế Quốc dân và kiểm soát hoạt động của tất cả các M / F có sẵn ở Hy Lạp.

It comes under the jurisdiction of the Ministry of National Economy and controls the operation of all M/Fs available in Greece.

WikiMatrix

Ngày 22 tháng 10 năm 1985, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Nguyễn Đình Tứ ra Quyết định số 1443/QĐ-KH đổi tên trường thành Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

On October 22, 1985, according to Nguyễn Đình Tứ, minister of Ministry of Education and Training’s Decision No 1443/QĐ-KH, the university changed its name to National Economics University.

WikiMatrix

Kinh tế quốc dân và dịch vụ xã hội đã đạt được những thành tựu đáng kể kể từ khi cải cách kinh tế Trung Quốc lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1979.

National economy and social service have obtained significant achievements since the Chinese economic reform first introduced in 1979.

WikiMatrix

Từ năm 2012 đến đầu năm 2013, kinh tế quốc dân của Úc tăng trưởng, song vài bang không dựa vào khai mỏ và kinh tế phi khai mỏ của Úc trải qua một cuộc suy giảm.

From 2012 to early 2013, Australia’s national economy grew, but some non-mining states and Australia’s non-mining economy experienced a recession.

WikiMatrix

Việc mất Mãn Châu và những tiềm năng to lớn của nó cho phát triển công nghiệp cũng như các công nghiệp quốc phòng là một cú đánh đối với nền kinh tế Quốc Dân Đảng.

The loss of Manchuria, and its vast potential for industrial development and war industries, was a blow to the Kuomintang economy.

WikiMatrix

“Với vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, Dự án sẽ tập trung nâng cấp một hành lang giao thông chủ chốt nhằm thể hiện tiềm năng của một hệ thống giao thông đô thị bền vững.”

“Given HCMC’s pivotal role in the national economy, the project focuses on upgrading a key transport corridor to demonstrate the potential of a sustainable urban transport system.”

worldbank.org

Viết bởi Giáo sư Giuseppe Belluzzo, một nhà khoa học người Ý và là cựu Bộ trưởng Kinh tế quốc dân thuộc chế độ Mussolini, từng tuyên bố rằng “các loại đĩa bay đã được thiết kế và nghiên cứu ở Đức và Ý từ năm 1942”.

Written by Professor Giuseppe Belluzzo, an Italian scientist and a former Italian Minister of National Economy under the Mussolini regime, it claimed that “types of flying discs were designed and studied in Germany and Italy as early as 1942”.

WikiMatrix

Đầu năm 1996, Bức Tường đã có dịp giới thiệu mình trước đông đảo sinh viên và khán giả truyền hình Việt Nam với ca khúc “We’re Bức Tường” hay “We’re The Wall” tại buổi thi đấu khai mạc SV96 giữa 3 đội Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Xây dựng.

In early 1996, Bức Tường had the opportunity to introduce themselves to the students and national audience with the song “We’re Bức Tường” or “We’re the Wall” in the opening game of SV96 between three teams: Hanoi University of Technology, University National Economics, and the University of Architecture.

WikiMatrix

Chủ nghĩa quốc tế (quốc tế chủ nghĩa, chủ nghĩa quốc liên, quốc liên chủ nghĩa) là nguyên tắc chính trị chủ trương tăng cường hợp tác chính trị và kinh tế giữa các quốc gia và nhân dân các nước.

Internationalism is a political principle which transcends nationalism and advocates a greater political or economic cooperation among nations and people.

WikiMatrix

Kinh tế châu Á là nền kinh tế của hơn 4 tỉ người (chiếm 60% dân số thế giới) sống ở 48 quốc gia khác nhau.

The economy of Asia comprises more than 4.5 billion people (60% of the world population) living in 49 different nation states.

WikiMatrix

Phúc lợi của cả xã hội chúng ta không còn phụ thuộc vào thu nhập quốc dân và tăng trưởng kinh tế.

The average well-being of our societies is not dependent any longer on national income and economic growth.

ted2019

Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa đôi khi có thể được gọi chung là Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế.

The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights are sometimes referred to as the international bill of rights.

WikiMatrix

Ngoài ra đây còn là vị trí của một số cơ quan chính phủ khi Bắc Kinh dưới sự quản lý của Trung Hoa Dân quốc cũng giúp nền kinh tế của Tây Đơn tăng trưởng nhanh chóng.

The location of several government agencies when Beijing was under the administration of the Republic of China also helped Xidan’s economic growth.

WikiMatrix

Hệ thống chính trị, tư tưởng, và kinh tế hiện tại của Trung Quốc được các lãnh đạo nước này gọi lần lượt là “chuyên chính dân chủ nhân dân“, “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” và “kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”.

Its current political, ideological and economic system has been termed by its leaders as the “people’s democratic dictatorship”, “socialism with Chinese characteristics” (which is Marxism adapted to Chinese circumstances) and the “socialist market economy” respectively.

WikiMatrix

Nhiệm vụ cốt lõi của nó là để thúc đẩy sự tôn trọng cho tất cả các quyền được quy định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công Ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, và Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa.

Its core mandate is to promote respect for all the rights set out in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

WikiMatrix

Hoa Kỳ cũng có nền kinh tế quốc dân lớn nhất thế giới (không bao gồm vùng thuộc địa) kể từ những năm 1890.

The United States has held the world’s largest national economy (not including colonial empires) since at least the 1890s.

WikiMatrix

Sự phát triển thương mại hóa của cây trồng biến đổi gen đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho nông dân ở nhiều quốc gia khác nhau, nhưng nó còn tạo ra nhiều cuộc tranh cãi về cây trồng biến đổi gen.

The rise of commercialised genetically modified crops has provided economic benefit to farmers in many different countries, but has also been the source of most of the controversy surrounding the technology.

WikiMatrix

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của đất nước đã giúp có 500 triệu người dân Trung Quốc thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Its fast economic growth has enabled 500 million Chinese to leave extreme poverty.

QED

Nền kinh tế Na Uy là một ví dụ về nền kinh tế hỗn hợp, một nhà nước phúc lợi tư bản thịnh vượng và một quốc gia dân chủ xã hội với sự kết hợp giữa kinh tế thị trường tự do và quyền sở hữu lớn của nhà nước trong một số lĩnh vực kinh tế quan trọng.

The Norwegian economy is an example of a mixed economy, a prosperous capitalist welfare state and social democracy country featuring a combination of free market activity and large state ownership in certain key sectors.

WikiMatrix

Malaysia đương thời là một trong các quốc gia phát triển mới tại châu Á, kinh tế quốc gia mạnh mẽ và phần lớn công dân Malaysia từ chối chấp thuận tư tưởng cộng sản.

Malaysia’s economy was strong and the majority of Malaysia’s citizens refused to accept communist ideology.

WikiMatrix

Ethiopia là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới và là quốc gia đông dân thứ hai ở châu Phi.

Ethiopia has one of the fastest-growing economies in the world and is Africa’s second most populous country.

WikiMatrix

Rồi chúng tôi tiếp tục đưa ra hội đồng quốc tế, chính phủ, chính quyền địa phương và các nhà kinh doanh, người dân, bạn và tôi một mớ những bản báo cáo được đưa ra tại Liên Hiệp Quốc năm ngoái nhằm nói đến giá trị kinh tế vô hình của tự nhiên và miêu tả những giải pháp cho vấn đề này.

We then have gone on since to present for [ the ] international community, for governments, for local governments and for business and for people, for you and me, a whole slew of reports, which were presented at the U. N. last year, which address the economic invisibility of nature and describe what can be done to solve it.

QED

Rồi chúng tôi tiếp tục đưa ra hội đồng quốc tế, chính phủ, chính quyền địa phương và các nhà kinh doanh, người dân, bạn và tôi một mớ những bản báo cáo được đưa ra tại Liên Hiệp Quốc năm ngoái nhằm nói đến giá trị kinh tế vô hình của tự nhiên và miêu tả những giải pháp cho vấn đề này.

We then have gone on since to present for [the] international community, for governments, for local governments and for business and for people, for you and me, a whole slew of reports, which were presented at the U.N. last year, which address the economic invisibility of nature and describe what can be done to solve it.

ted2019

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU