spot_img
18 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
spot_img
spot_img

nền kinh tế thị trường trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Peter, nước ta có một nền kinh tế thị trường tự do.

We’re a marketdriven economy, Peter.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sinh năm 1944 ở Brazil, trong khoảng thời gian mà Brazil vẫn chưa phải là nền kinh tế thị trường.

I was born in 1944 in Brazil, in the times that Brazil was not yet a market economy.

QED

Điều này cho thấy một vấn đề quan trọng đối với nền kinh tế thị trường tự do trong thời kỳ khủng hoảng.

This signals an important problem for liberal market economies in a period of crisis.

WikiMatrix

Chính phủ Ethiopia đang trong quá trình tư nhân hoá nhiều doanh nghiệp nhà nước và tiến tới một nền kinh tế thị trường.

The Ethiopian government is in the process of privatizing many of the state-owned businesses and moving toward a market economy.

WikiMatrix

Những luật này ra đời đã góp phần củng cố bộ khung pháp lí vững chắc giúp nền kinh tế thị trường vận hành tốt.

These laws provide elements of a strong framework for an efficient functioning of a market economy in Vietnam.

worldbank.org

Trái ngược với tình trạng của một nền kinh tế thị trường tự do, nhà nước không thụ động và tích cực đưa ra những biện pháp điều chỉnh.

In contrast to the situation in a free market economy, the state is not passive and actively implements regulative measures.

WikiMatrix

Hơn nữa, họ đã thực hiện nhiều cuộc cải cách cơ cấu và thể chế cần thiết cho sự hoạt động hiệu quả của một nền kinh tế thị trường.

It has, furthermore, implemented many structural and institutional reforms that are indispensable for the efficient functioning of a market economy.

WikiMatrix

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Yeltsin đã chỉ trích “sự chuyên chính của trung ương”, nhưng không đưa ra đề xuất về một nền kinh tế thị trường.

In his election campaign, Yeltsin criticized the “dictatorship of the center”, but did not suggest the introduction of a market economy.

WikiMatrix

Trong những năm gần đây lối sống này đang bị thay đổi nhanh chóng, do nền kinh tế thị trường bùng nổ, và việc Chính phủ mở Vườn quốc gia Biển Tarutao.

The local way of life has been changing rapidly in recent years, due to the rapid encroachment of the market economy, and the opening of Tarutao National Marine Park.

WikiMatrix

Báo cáo cho rằng nguyên nhân căn cơ của những vấn đề hiện tại nằm ở chỗ sự chuyển đổi chưa hoàn thiện của Việt Nam sang nền kinh tế thị trường.

The Report argues that the root causes of the current problems lie in the country’s incomplete transition to a market economy.

worldbank.org

Ông cũng kiến nghị Bộ trưởng Bryson sẽ ủng hộ và sớm công nhận nền kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam, hệ thống ưu đãi chung ( GSP ) dành cho Việt Nam .

He also proposed Bryson support and early recognise Vietnam ‘s full market economy status, grant Vietnam Generalised System Preferences ( GSP ) .

EVBNews

Cung và cầu cũng đã được khái quát hóa để giải thích các biến kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường, bao gồm cả tổng sản lượng và mức giá chung.

Demand and supply have also been generalized to explain macroeconomic variables in a market economy, including the quantity of total output and the general price level.

WikiMatrix

Quá trình sản xuất sử dụng các nguồn lực để tạo ra hàng hóa, dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng, tặng quà hay là trao đổi trong nền kinh tế thị trường.

Production uses resources to create a good or service that is suitable for use, gift-giving in a gift economy, or exchange in a market economy.

WikiMatrix

Bài chi tiết: Kinh tế Úc Úc là một quốc gia giàu có với một nền kinh tế thị trường, GDP bình quân đầu người tương đối cao, và tỷ lệ nghèo tương đối thấp.

A wealthy country, Australia has a market economy, a high GDP per capita, and a relatively low rate of poverty.

WikiMatrix

Bài báo trong Die Zeit đề cập ở trên nói rằng nền kinh tế thị trường tự do ngày nay có thể dần dần “thoái hóa và một ngày nào đó có lẽ sụp đổ”.

The article in Die Zeit referred to earlier says that the free market economy of today could gradually “degenerate and maybe someday collapse as the socialistic system did recently.”

jw2019

Nga đã có một bước tiến đáng kể trong việc phát triển một nền kinh tế thị trường bằng cách cấy ghép các nguyên lý cơ bản như giá được xác định bởi thị trường.

Russia made a significant turn toward developing a market economy by implanting basic tenets such as market-determined prices.

WikiMatrix

Ban đầu, đó là hậu quả của sự tan vỡ khối thương mại Xô viết dẫn tới mất thị trường, cản trở sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường tự do của nước này.

Initially, these were a result of the breakup of the Soviet trade bloc and resulting loss of markets, which impeded the republic’s transition to a demand economy.

WikiMatrix

Kinh tế New Zealand là một nền kinh tế thị trường phát triển chủ yếu dựa vào trao đổi thương mại quốc tế, với các đối tác thương mại chính là Úc, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

The Economy of New Zealand is a market economy which is greatly dependent on international trade, mainly with Australia, the United States of America, China and Japan.

WikiMatrix

Các cơ quan quản lý đang vật lộn để theo kịp với những đòi hỏi của một nền kinh tế thị trường năng động và những nguyện vọng của một tầng lớp trung lưu ngày càng lớn.

And the institutions of governance are struggling to keep up with the demands of a dynamic market economy and the aspirations of a growing middle class.

worldbank.org

Bài chi tiết: Kinh tế Đức Đức có nền kinh tế thị trường xã hội, với lực lượng lao động trình độ cao, vốn tư bản lớn, mức độ tham nhũng thấp, và mức độ sáng tạo cao.

Germany has a social market economy with a highly skilled labour force, a large capital stock, a low level of corruption, and a high level of innovation.

WikiMatrix

Đầu tư cho giáo dục mầm non là một bước cơ bản hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lúc Việt Nam nỗ lực để trở thành nền kinh tế thị trường công nghiệp hóa hiện đại.

Investing in early childhood education is a key step towards building high quality human resources as Vietnam strives to become a modern, industrialized market economy.

worldbank.org

Những nhà cải cách càng “cấp tiến” ngày càng tin rằng việc chuyển đổi nhanh chóng sang nền kinh tế thị trường là cần thiết, ngay cả khi nó dẫn đến việc Liên Xô bị tan rã ra thành nhiều nước độc lập.

More radical reformists were increasingly convinced that a rapid transition to a market economy was required, even if the eventual outcome meant the disintegration of the Soviet Union into several independent states.

WikiMatrix

Bài chi tiết: Kinh tế Nga Sự chuyển đổi của nền kinh tế nhà nước lớn nhất thế giới sang một nền kinh tế thị trường sẽ luôn gặp phải những khó khăn to lớn bất kể sự lựa chọn chính sách.

The conversion of the world’s largest state-controlled economy into a marketoriented economy would have been extraordinarily difficult regardless of the policies chosen.

WikiMatrix

Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường do quốc gia làm chủ, bao gồm cả những hỗ trợ kỹ thuật để xác định rõ cần tiến hành những cải cách nào.

The World Bank will continue to assist Vietnam’s transition to a market economy with country ownership, including through technical assistance to define needed reforms.

worldbank.org

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU