spot_img
12.9 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất của nền văn hóa mới>

Câu hỏi. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất của nền văn hóa mới?

Trả lời:

Sự khác nhau giữa nền văn hoá mới Nước Ta với nền văn hoá cũ trước hết ở đặc thù cơ bản của nó. Nền văn hoá cũ mang đặc thù nô dịch, ngu dân đã được Hồ Chí Minh nghiên cứu và phân tích, tố cáo, lên án trong nhiều bài viết, nhất là trong Bản án chính sách thực dân Pháp ở Đông Dương .

Trong Đề cương văn hóa năm 1943 lần đầu tiên Đảng ta nêu lên ba tính chất của cuộc vận động xây dựng nền văn hóa mới: dân tộc, khoa học, đại chúng.

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sinh ra, quản trị Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc lại ba đặc thù này. Ngày 7-9-1945, trong buổi tiếp đoàn đại biểu ủy ban Văn hóa lâm thời Bắc Bộ, Người nói : Cái văn hóa mới này cần phải có tính cách khoa học, tính cách đại chúng thì mới thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng văn minh .
Trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ II của Đảng ( 1951 ), Người chứng minh và khẳng định phải “ kiến thiết xây dựng một nền văn hóa Nước Ta có đặc thù dân tộc, khoa học và đại chúng ” ‘ .
– Tính dân tộc của văn hoá
Tính dân tộc của văn hóa là sự biểu lộ của chủ nghĩa yêu nước và niềm tin độc lập, tự cường của dân tộc trong nghành nghề dịch vụ văn hóa, nên trước hết nó phải được bộc lộ ở nội dung tuyên truyền cho ” lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do ” và “ niềm tin vì nước quên mình ” như quản trị Hồ Chí Minh đã nói .
Tính dân tộc của văn hóa yên cầu phải biểu lộ được cốt cách và tâm hồn con người Nước Ta, đó là truyền thống lịch sử yêu nước, siêng năng, gan góc, đoàn kết, thương người … tóm lại là toàn bộ những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn và tính cách Nước Ta đã được hun đúc trong suốt hàng nghìn năm lịch sử dân tộc dựng nước và giữ nước
Muốn bộc lộ được nhu yếu này, Hồ Chí Minh đòi hòi những nhà văn hóa – văn nghệ phải đi sâu vào quần chúng nhân dân, triển khai ba cùng với họ, hoàn toàn có thể mới phát hiện và miêu tả được chiều sâu của tính cách và tâm hồn quần chúng, lại phải học Lịch sử, hiểu truyền thống cuội nguồn dân tộc. Người từng cảnh báo nhắc nhở : “ Coi chừng, có nhiều người Nước Ta lại không hiểu rõ lịch sử vẻ vang, quốc gia, con người và những cái vốn rất quý báu của mình bằng những người quốc tế ” [ 1 ]. Lại cũng phải hiểu kỹ hiểu sâu truyền thống lịch sử văn hóa thẩm mỹ và nghệ thuật Nước Ta. Người căn dặn văn nghệ sĩ : Nghệ thuật của cha ông hay lắm, tốt lắm ! Cố mà giữ gìn ; làm công tác làm việc văn nghệ mà không khám phá sâu vốn của dân tộc thì không làm được đâu

Tính dân tộc của văn hóa còn được biểu lộ ở hình thức và phương tiện đi lại diễn đạt. Mỗi dân tộc có nếp cảm, nếp nghĩ riêng, có hình thức diễn đạt riêng đi thẳng vào lòng người, lay động sâu xa tâm hồn họ. Người nhắc nhở : “ Nhân dân ta có truyền thống lịch sử kể chuyện ngắn gọn mà lại có duyên. Các chú phải học cách kể chuyện của nhân dân ’ ” .
Về mặt ngôn từ, Người căn dặn : ‘ ‘ Tiếng nói là một thứ của cải rất quý báu của dân tộc, tất cả chúng ta phải rất là giữ gìn lấy nó, chớ để bệnh nói chữ ép chế nó đi ” [ 2 ] .
Quan điểm của Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hóa. rất tổng lực và thâm thúy, từ nội dung đến hình thức diễn đạt. Bản thân Người là nhà văn hóa kiệt xuất, là hình tượng cao đẹp của truyền thống, tính cách, tâm hồn dân tộc là tấm gương cho những nhà văn hóa – văn nghệ học tập và noi theo .
– Tính khoa học của văn hóa
Nhấn mạnh giá trị của truyền thống lịch sử dân tộc, đồng thời quản trị Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ trong truyền thống lịch sử có mặt tích cực và mặt xấu đi. Một trong những thiếu vắng của văn hóa truyền thống là chưa hình thành được một truyền thống lịch sử khoa học. Tư duy nông nghiệp là một loại tư duy kinh nghiệm tay nghề, không mở đường cho khoa học tự nhiên tăng trưởng, nên tư duy lý luận, khái niệm khoa học, giải pháp khoa học chưa trở thành mặt chủ yếu của ý thức toàn xã hội. Trong điều kiện kèm theo đó, mê tín dị đoan dị đoan có đất để tăng trưởng .

 

quản trị Hồ Chí Minh nói : Nay nước ta đã được độc lập, ý thức được giải phóng, cần phải có một nền văn hóa hợp với khoa học và hợp với cả nguyện vọng của nhân dân .
Tính khoa học của văn hóa yên cầu phải đấu tranh chống lại những gì trái với khoa học, phản tiến bộ ; phải truyền bá tư tưởng triết học mácxít. Đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm thần bí, mê tín dị đoan, dị đoan. Người giao cho ngành giáo dục phải “ dạy bảo những cháu thiếu niên về khoa học, kỹ thuật, làm cho những cháu ngay từ thuở nhỏ đã biết yêu khoa học, để tương lai những cháu trở thành những ngưòi có thói quen hoạt động và sinh hoạt và thao tác theo khoa học ” [ 3 ] .
Người nhắc nhở ngành văn hóa : trong việc Phục hồi vốn cũ chỉ “ nên Phục hồi cái gì tốt, còn cái gì không tốt thì phải loại dần ra “, không được “ Phục hồi cả đồng bóng, rước xách thần thánh ’ ’ ” .
Để tuyên truyền nếp sống vệ sinh, phong thái sống và thao tác theo khoa học. quản trị Hồ Chí Minh đã viết những tác phẩm Đời sống mới, Sửa đổi lối thao tác, nhằm mục đích tổ chức triển khai lại những quan hệ văn hóa từ trong một nhà, một làng, một trường học đến những cơ quan, đơn vị chức năng bộ đội, v.v. sao cho việc ăn, ở. học tập, lao động … phải tuân theo Đời sống mới, diệt trừ những phong tục tập quán cổ hủ, làm cho nếp sống xã hội ta mỗi ngày một văn minh hơn, hợp với khoa học và văn minh .

Tính đại chúng của văn hóa
Đây là yếu tố thuộc về tính nhân dân, về đối tượng người tiêu dùng Giao hàng của văn. hóa – thẩm mỹ và nghệ thuật. Trước kia, trong xã hội cũ, văn hóa – nghệ thuật và thẩm mỹ được coi là món ăn ý thức sang trọng và quý phái, chỉ dành riêng cho một thiểu số người ăn trên ngồi chốc. Đó là một trong những điều bất công của xã hội cũ .
quản trị Hồ Chí Minh xuất phát từ ý niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử dân tộc : Quần chúng nhân dân là người phát minh sáng tạo ra mọi của cải vật chất và niềm tin, phát minh sáng tạo ra văn hóa, do đó họ phải được tận hưởng những giá trị văn hóa. Người nói : “ Quần chúng là những người phát minh sáng tạo, công nông là những người phát minh sáng tạo. Nhưng, quần chúng không chỉ phát minh sáng tạo ra những của cải vật chất cho xã hội. Quần chúng còn là người sáng tác nữa .
Từ đó Người đặt yếu tố : ” Văn hóa Giao hàng ai ” và Người khẳng định chắc chắn dứt khoát : Văn hóa phải Giao hàng đại đa số nhân dân, phải hướng về đại chúng, phải phản ánh được tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng, ý chí của nhân dân. Người thường xuyên nhắc nhở người cầm bút : “ Phải đặt câu hỏi : Viết cho ai ?
Viết cho đại đa số : Công – Nông – Binh .
Viết để làm gỉ ?
Để giáo dục, lý giải, cổ động, phê bình. Để ship hàng quần chúng ” 2 .
Tại Hội nghị những người tích cực làm công tác làm việc văn hóa quần chúng ( 2-1960 ), Người nói : “ Văn hóa phải thiết
thực ship hàng nhân dân, góp thêm phần vào việc nâng cao đời sống vui vẻ, lành mạnh của quần chúng ” [ 4 ] .

Văn hóa là trình độ phát triển của con người, do con người làm ra, nó phải trở về phục vụ con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh giải phóng dân tộc để đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, trong đó có văn hóa. Đó là tính nhất quán trong sự nghiệp cách mạng của Người.

Tính đại chúng của văn hóa yên cầu những nhà hoạt động giải trí văn hóa phải tăng cường liên hệ với thực tiễn, đi sâu vào đời sống của nhân dân vừa để tìm hiểu và khám phá và phản ánh những nỗi lo âu và tâm lý, khát vọng và tình yêu, cuộc sống và số phận của nhân dân ; vừa để đem ánh sáng văn hóa đến mọi người mọi nhà, nhất là những vùng sâu, vùng xa. quản trị Hồ Chí Minh đã thẳng thắn phê bình : ” Phải thấy rằng nói chung văn hóa của ta còn loanh quanh trong thành phố, chỗ dễ ăn. chứ chưa đến chỗ đồng bào Mèo, đồng bào Mán ” [ 5 ] .
Tóm lại, ba đặc thù dân tộc, khoa học, đại chúng hợp lại thành một chỉnh thể thống nhất, ngày càng thấm sâu vào ý thức phát minh sáng tạo của những nhà hoạt động giải trí văn hóa nước ta, giúp họ phát minh sáng tạo nên những tác phẩm tiêu biểu vượt trội cho nền văn hóa mới. Dù sau này, đặc thù của nền văn hóa mới có sự biến hóa nhất định về cách diễn đạt, nhưng niềm tin cốt lõi của nó cũng không đi ra ngoài ba đặc thù đã được Đảng ta và quản trị Hồ Chí Minh nêu lên từ những ngày đầu dựng nước .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU