spot_img
19.6 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

‘numeral’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” numeral “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ numeral, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ numeral trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Then how about the binary numeral system?

Thế hệ nhị phân thì sao ?

2. The Sumerians were the first to use a place value numeral system.

Người Sumer là những người tiên phong sử dụng một mạng lưới hệ thống số giá trị vị trí .

3. Leibniz’s system uses 0 and 1, like the modern binary numeral system.

Hệ thống số mà Leibniz dùng chỉ gồm có số 0 và số 1, tương đương với thông số nhị phân đương đại .

4. The number also evokes the binary numeral system used in digital technology.

Số này cũng gợi lên hệ nhị phân dùng trong kỹ thuật số .

5. He is sometimes called “Constantine XI”, a numeral now usually reserved for Constantine Palaiologos.

Đôi lúc ông được gọi là ” Konstantinos XI “, một số hiệu thường được dành cho Konstantinos Palaiologos .

6. Then, what is the way to change 100 to the binary numeral system?

Vậy, chuyển từ 100 sang thông số nhị phân bằng cách nào ?

7. The use of a numeral 0 in modern times originated with the Indian mathematician Brahmagupta in 628.

Khái niệm số không mà tất cả chúng ta lúc bấy giờ vẫn dùng xuất phát từ nhà toán học Ấn Độ Brahmagupta vào năm 628 .

8. Koppa is the source of Latin Q, as well as the Cyrillic numeral sign of the same name (Koppa).

Koppa là nguồn gốc của tiếng Latin Q, cũng như ký hiệu số Cyrillic cùng tên ( Koppa ) .

9. For example, the (decimal) number 17 is a narcissistic number with respect to the numeral system with base b = 3.

Ví dụ : số 17 ( thập phân ) là số tự mãn cho thông số b = 3 .

10. The duodecimal system (also known as base 12 or dozenal) is a positional notation numeral system using twelve as its base.

Các mạng lưới hệ thống số thập nhị phân ( còn được gọi là hệ cơ số 12 ) là một hệ đếm sử dụng mười hai như là cơ sở của nó .

11. This one over here where both the x values and y values are positive we call the first quadrant, and we use the roman numeral 1.

Chúng ta gọi mỗi phần này là 1 góc phần tư .

12. Not only is 0 divisible by 2, it is divisible by every power of 2, which is relevant to the binary numeral system used by computers.

0 không chỉ chia hết cho 2, nó còn chia hết cho mọi lũy thừa của 2, có liên hệ tới thông số nhị phân được máy tính sử dụng .

13. By 130 AD, Ptolemy, influenced by Hipparchus and the Babylonians, was using a symbol for 0 (a small circle with a long overbar) within a sexagesimal numeral system otherwise using alphabetic Greek numerals.

Cho đến khoảng chừng năm 130, nhà thiên văn Ptolemy, chịu tác động ảnh hưởng của Hipparchus và người Babylon, đã ký hiệu cho số 0 bằng hình của thùng chứa trống không ( hình dạng tròn có đầu gạch dài ra ) ( 1 ) trong hệ cơ số 60, những số khác thì sử dụng mạng lưới hệ thống số Hy Lạp .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU