spot_img
19.1 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

‘nurture’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” nurture “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ nurture, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ nurture trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. Nurture a Loving Atmosphere

Nuôi Dưỡng một Bầu Không Khí Yêu Thương

2. Is it nature, genes, or is it nurture?

Tự nhiên, di truyền, hay do được nuôi dưỡng ?

3. Both parents nurture the spiritual growth of their children.

Cả hai cha mẹ đều nuôi dưỡng sự tăng trưởng thuộc linh của con cháu họ .

4. They nurture, serve, and sustain their spouses and children.

Họ nuôi dưỡng, Giao hàng, và tương hỗ những người phối ngẫu và con cháu của mình .

5. God entrusts women to bear and nurture His children.

Thượng Đế phó thác cho người phụ nữ trách nhiệm sinh đẻ và nuôi dưỡng con cháu của Ngài .

6. We need you to nurture families, friends, and neighbors.

Chúng tôi cần những chị em nuôi dưỡng mái ấm gia đình, bè bạn và láng giềng mình .

7. We are born to bring forth life, to nurture it.

Chúng ta được sinh ra để tạo ra sự sống, để nuôi dưỡng nó .

8. So don’t come to me with this nature-nurture horseshit.

Vậy nên đừng đem cái thuyết bẩm sinh – nuôi dưỡng nhảm cứt đó ra nói với tôi .

9. What can husbands and wives do to nurture their friendship?

Những người chồng và những người vợ hoàn toàn có thể làm gì để nuôi dưỡng tình bạn của họ ?

10. In the Church there are endless opportunities to love and nurture.

Trong Giáo Hội, có biết bao thời cơ để yêu thương và chăm nom .

11. * Nurture your testimony until it becomes an anchor to your life

* Nuôi dưỡng chứng ngôn cho tới lúc nó trở thành một cái neo trong đời sống của mình

12. You are responsible for the nurture and upbringing of your children.

Các chị em có nghĩa vụ và trách nhiệm dưỡng dục và nuôi dạy con cháu của mình .

13. DEVOTED parents nurture their children through infancy, childhood, and the teenage years.

CHA MẸ tận tụy dưỡng dục con cháu qua thời thơ ấu cho đến những năm vị thành niên .

14. CA: Capable, generous men do not create victims; they nurture victims?

Những người năng lực và hào phóng không tạo ra nạn nhân ; mà ủng hộ nạn nhân ?

15. Enos’s father taught him “in the nurture and admonition of the Lord.”

Cha của Ê Nốt dạy ông “ theo sự dưỡng dục và sự khuyến nghị của Chúa. ”

16. 13 The law of the Christ, by contrast, does not nurture such attitudes.

13 trái lại, lao lý của đấng Christ không khuyến khích những thái độ như vậy .

17. As we nurture the natural environment, its abundance will give us back even more.

Khi ta nuôi dưỡng môi trường tự nhiên, tự nhiên sẽ trả lại cho chúng ta nhiều hơn.

18. Females also give birth in February and nurture their cubs until the snow melts.

Con cái cũng sinh con vào tháng Hai và nuôi dưỡng đàn con của mình cho đến khi tuyết tan .

19. My job is to nurture the bottom-up and not let it degenerate into chaos.”

Công việc của tôi là nuôi dưỡng rễ cây và không để nó thoái hóa trong hỗn loạn .

20. And we’ve heard those things about ” is it nurture or is it nature, ” right?

Và tất cả chúng ta đã nghe câu hỏi liệu đó là bẩm sinh hay hình thành trong quy trình nuôi dưỡng .

21. Socrates argued that moral excellence was more a matter of divine bequest than parental nurture.

Sokrates lập luận rằng sự xuất sắc ưu tú về đạo đức là một di sản thần thánh hơn là do sự giáo dục của cha mẹ .

22. But the core values: well, capable, generous men do not create victims; they nurture victims.

Nhưng giá trị đích thực : những người có năng lượng và hào phóng không tạo ra nạn nhân ; họ ủng hộ nạn nhân .

23. … It is mothers who nurture them and bring them up in the ways of the Lord.

… Đó là những người mẹ nuôi dưỡng chúng và dạy dỗ chúng trong đường lối của Chúa .

24. It is not the purpose of this article to delve into the “nature-versus-nurture” debate.

Bài này không có mục tiêu bàn sâu về sự tranh luận giữa hai quan điểm nêu trên .

25. S-Pulse operate Youth and Junior Youth teams as part of their academy to nurture local talent.

S-Pulse mở đội Thiếu niên và Nhi đồng như một phần của học viện chuyên nghành để nuôi dưỡng những năng lực địa phương .

26. To nurture means to support each other, to encourage each other, to nourish and love each other.

Chăm sóc có nghĩa là tương hỗ lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau, nuôi dưỡng và yêu thương nhau .

27. On the nurture side of the debate, it is argued that masculinity does not have a single source.

Về góc nhìn nuôi dưỡng, những cuộc tranh luận thường cho rằng Nam tính không có một nguồn duy nhất .

28. The school was founded in 1966 as a national educational institution to nurture Vietnamese students who excelled at mathematics.

Được xây dựng vào năm 1966, bắt đầu, tiềm năng của Trường là tu dưỡng những học viên Nước Ta xuất sắc về toán học .

29. Which is better for Janet’s long-term welfare —that she get the highest grades or that she nurture a love of learning?

Điều gì tốt hơn cho quyền lợi lâu bền hơn của Gấm, điểm trên cao nhất hay phát huy lòng ham thích học hỏi ?

30. One was the procreation of children to be brought up in the fear and nurture of the Lord and faith of God.

Trước tiên là so với con cái nuôi dưỡng chúng với lòng tôn kính và đức tin vào Thiên Chúa

31. 13 Having gone to extraordinary lengths to nurture and cultivate his vineyard, Jehovah rightfully expects it to become “a vineyard of foaming wine!”

13 Vì đã gắng rất là để chăm bón và vun trồng vườn nho của Ngài, Đức Giê-hô-va có quyền kỳ vọng nó sẽ là “ vườn nho sanh ra rượu nho ! ”

32. Those who view pornography may become habitual masturbators and nurture “uncontrolled sexual passion,” which may result in an addiction to sex, perverted desires, serious marital disharmony, and even divorce.

Những ai xem tài liệu khiêu dâm hoàn toàn có thể mắc tật thủ dâm và nuôi dưỡng ham muốn “ tình-dục xấu-hổ ” .

33. Mothers literally make room in their bodies to nurture an unborn baby—and hopefully a place in their hearts as they raise them—but nurturing is not limited to bearing children.

Theo nghĩa đen, những người mẹ đã dành chỗ trong khung hình của mình để nuôi dưỡng thai nhi—và kỳ vọng dành ra một chỗ trong lòng khi họ nuôi dưỡng con cái—nhưng việc nuôi dưỡng không chỉ số lượng giới hạn trong việc nuôi nấng con cháu mà thôi .

34. “We cannot begin to measure or calculate the influence of women who, in their own ways, build stable family life and nurture for everlasting good the generations of the future.

“ Chúng ta không hề khởi đầu thống kê giám sát hoặc thống kê giám sát ảnh hưởng tác động của phụ nữ, là những người kiến thiết xây dựng đời sống mái ấm gia đình không thay đổi và nuôi dưỡng điều tốt đẹp cho những thế hệ tương lai, theo cách riêng của họ .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU