spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

Các mẫu câu có từ ‘on the spur of the moment’ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

1. Was it an emotional, spur-of-the-moment decision ?
Có phải đó chỉ là xúc cảm, quyết định hành động nhất thời không ?
2. Could it have been a spur-of-the-moment act ?

Đó có thể là một hành động bốc đồng không?

3. 11 Was the disciples ’ prompt response a spur-of-the-moment decision ?
11 Phải chăng phản ứng nhanh của những môn đồ là hành vi thiếu xem xét ?
4. A well-stocked kitchen means that you wo n’t run out of staple items and need to buy them on the spur or the moment .
Một phòng bếp tích trữ tốt nghĩa là bạn không thiếu những thứ thiết yếu và không phải mua chúng khi cấp bách .
5. If it is left to chance or to a spur-of-the-moment decision, then it is likely infrequent at best .
Nếu không dự trù trước hoặc quyết định hành động bất chợt thì khó hoàn toàn có thể nào đều đặn được .
6. Palestrina is sited on a spur of the Monti Prenestini, a mountain range in the central Apennines .
Palestrina nằm ở mũi của Monti Prenestini, một dãy núi ở Apennine .
7. He acted on the moment .
Con nó nhất thời hồ đồ .
8. ” A moment on the lips, forever on the hips. ”
” Một lúc trên môi Mãi mãi bên hông ”
9. The spur is usually simple and grows to 3.5 mm in length .
Các cựa thường là đơn thuần và tăng trưởng đến 3,5 mm .
10. The ammonium that clown fish excrete helps spur growth in the host anemone .
Chất a-mô-ni mà cá hề thải ra kích thích hải quỳ tăng trưởng .
11. So every moment it’s on the stage, it’s making the struggle .
Thế là mọi tích tắc trên sân khấu, con rối đều đang đấu tranh .
12. The moment she goes on record, her leverage is gone .
Ả mà khai ra, là lợi thế biến mất .
13. Mellon argued that lower rates would spur economic growth .
Mellon lập luận rằng tỷ suất thấp hơn sẽ thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính .
14. I’m going to show you that moment and all the insights of that moment .
Tôi sẽ cho những bạn xem khoảnh khắc ấy và toàn bộ những chỉ huy của huấn luyện viên .
15. For the moment .
vào một lúc nào đó .
16. BJ : So every moment it’s on the stage, it’s making the struggle .
BJ : Thế là mọi khoảng thời gian ngắn trên sân khấu, con rối đều đang đấu tranh .
17. Reflect for a moment on what you know about the Savior .
Hãy suy ngẫm trong một giây lát về điều những anh chị em biết về Đấng Cứu Rỗi .
18. Exit 49A is for one of Route 24 ‘ s spur routes, NJ 124 .
Lồi ra 49A dành cho những xa lộ nhánh ngắn của NJ 24, Xa lộ New Jersey 124 .
19. Moment of reflection
Giây phút tưởng niệm
20. This is the moment you kill him … on the day after the election .
Đây là khoảnh khắc anh giết hắn … trong cái ngày sau cuộc tuyển cử .
21. But at that moment, you hear a lion roar on the other side of the fence .
Đúng lúc đó, bạn nghe thấy tiếng sư tử gầm rống ở phía bên kia hàng rào .
22. The need for a communications link across the continent was the spur for the development of an east – west crossing .
Sự thiết yếu cho một link truyền thông online trên khắp lục địa để thôi thúc sự tăng trưởng từ đông sang tây .
23. I fairly swoon when I see the moment of terror register on a handsome face .
Ta sẽ chết ngất khi ta thấy sự hoảng sợ thể hiện trên khuôn mặt đẹp trai của cháu đấy .
24. Please reflect on this point for a moment .
Chúng ta nên ngẫm nghĩ về việc này trong giây lát .
25. China has loosened its currency controls in a move that may spur gains in the value of the yuan .
Trung quốc đã thả lỏng trấn áp tiền tệ ; việc đó hoàn toàn có thể làm tăng thêm giá trị của đồng nhân dân tệ .
26. Not at the moment .
Không phải lúc này .
27. One moment there, one moment gone .
Loáng cái là hết .
28. The male passes out at the moment of climax .
Cu cậu ngất xỉu ngay thời gian lên đỉnh .
29. And the moment of joy is upon us .
Và thời gian này đang chế giễu tất cả chúng ta .
30. And the causality requires a moment of discussion .
Và quan hệ nhân quả yên cầu phải có thời hạn nào đó để tranh luận .
31. Please to change position to reflect on a moment .
Xin vui mừng để đổi khác vị trí để phản ánh về một thời gian .
32. Our concern is that he could be on the move at any moment .
Lo ngại của tất cả chúng ta là hắn hoàn toàn có thể vận động và di chuyển bất kỳ khi nào .
33. Finally, though, the moment came .
Cuối cùng, thời gian đã đến .
34. Average happiness is, of course, inadequate, because it doesn’t speak to the moment – by – moment experience, and so this is what we think it looks like when you layer in moment – to – moment experience .
Tất nhiên, mức niềm hạnh phúc trung bình là không thỏa đáng, bởi nó không ứng với những thưởng thức trong từng thời gian, và đây là đồ thị mà chúng tôi tưởng tượng khi bạn thêm vào những thưởng thức trong từng thời gian .
35. Not at the moment, perhaps .
Có lẽ không phải lúc này ,
36. The zipa at the moment of Spanish conquest was Tisquesusa .
Zipa tại thời gian thực dân Tây Ban Nha sang chinh phục là Tisquesusa .
37. The nth factorial moment of the Poisson distribution is λn .
Mômen giai thừa thứ n của phân phối Poisson là λn .
38. Well, kind of got caught up in the moment .
Cũng tại hồi nãy hăng máu quá đó mà !
39. I am a lot of things at the moment .
Lúc này tôi đang rối ren đủ chuyện .
40. From this moment on, you are banished from these lands .
Từ giờ phút này, những ngươi bị trục xuất ra khỏi lãnh địa này .

41. On they came, and in a moment the burly form of Tom appeared in sight, almost at the verge of the chasm.

Ngày họ đến, và trong một thời gian, hình thức vạm vỡ của Tom Open trong tầm nhìn, gần như ở bên bờ của vực thẳm .
42. Easy, mimey, the moment has passed .
Bình tĩnh nào, mimey, khoảnh khắc đó đã qua .
43. The moment we’ve both dreamed about .
Khoảnh khắc tất cả chúng ta cùng mong đợi .
44. The family’s agreed to a moment .
Gia đình họ chấp thuận đồng ý gặp mặt một lát .
45. That’s the moment we should grab !
Đó là thời gian tất cả chúng ta chộp lấy .
46. Trying to find the right moment .
Tớ sẽ tìm thời gian thích hợp .
47. But the panic and horror … remains until the moment of death .
Nhưng sự hoảng sợ và sợ hãi … Vẫn còn đó cho đến tích tắc ta qua đời .
48. The midday sky blackened as the moment of his death approached .
Bầu trời giữa trưa trở nên tối tăm mù mịt khi ngài hấp hối .
49. Now, I want you think about how much time passed between the moment I said, ” Go ! ” and you began hopping on one foot to the moment I said, ” Stop ! ”
Bây giờ, tôi muốn bạn nghĩ bao nhiêu thời hạn đã trôi qua từ lúc tôi nói ” Bắt đầu ! ” và bạn mở màn nhảy lò cò một chân đến khi tôi nói ” Dừng lại ” ?
50. Then she heard his step on the stairs and for a moment she turned white .
Nàng nghe thấy bước chân chàng đi lên cầu thang, đùng một cái nàng biến hóa thần sắc, trắng bệch .
51. ” Can you think of anything ? ” ” Not at the moment, sir. ”
” Bạn hoàn toàn có thể nghĩ bất kỳ điều gì ? ” ” Không phải tại thời gian này, thưa ông. ”
52. My primary concern at the moment is the safety of the cardinals .
Quan tâm lớn nhất của tôi giờ đây. là bảo đảm an toàn của những Hồng y giáo chủ .
53. Every discharge from the unit was a moment of jubilation .
Mỗi người rời cơ sở là một khoảng chừng khắc hoan hỉ .
54. This summit could be the defining moment of his presidency .
Đây sẽ là giờ phút trọng đại nhất …
55. From this moment on, we do not communicate with anybody outside of our secured envelope .
Kể từ lúc này, Tất cả hãy liên lạc Trong khoanh vùng phạm vi bảo đảm an toàn .
56. Why not take a moment to read through the questions listed in the box on page 6 ?
Tại sao bạn không dành thời hạn để xem qua những câu hỏi được liệt kê nơi trang 6 ?
57. In Salina, I-70 intersects with I-135, the longest ” spur ” route in the Interstate system, forming the latter’s northern terminus .
Tại Salina, I-70 giao cắt với I-135, ” xa lộ nhánh ngắn ” dài nhất trong Hệ thống Xa lộ Liên tiểu bang, hình thành đầu phía bắc của I-135 .
58. By heeding Bible principles, we rise above the mood of the moment .
Bằng cách tuân theo những nguyên tắc Kinh Thánh, tất cả chúng ta không bị những trào lưu nhất thời sai khiến .
59. At this moment, the representatives of the Atlantic Alliance, negotiate with Moscow .
đại diện thay mặt của Liên Minh Đại Tây Dương đang thỏa thuận hợp tác với Matxcơva .
60. The species in the tribe Vanilleae are long plants characterized by long, thick, succulent vines and a lip without spur .
Các loài trong tông Vanilleae là những loài thực vật thân dài với đặc trưng là những dây leo dài, dày, mọng nước và cánh môi không có cựa .
61. I’m just in the middle of cleaning up the house at the moment .
Tôi đang dở tay quét dọn căn nhà .
62. Details are still sketchy at the moment .
Các cụ thể vẫn còn là sơ khởi trong lúc này .
63. Take a moment to read the following .
Hãy dành một chút ít thời hạn để đọc những dòng sau đây .
64. We locked coordinates the moment you painted .
Chúng tôi đã khoá toạ độ ngay khi cậu xác định .
65. The moment they get nervous, they disappear .
Lúc chúng thấy lúng túng, chúng lặn mất .
66. So at the moment of conception, they’re doing little butt exercises .
Do vậy, tại thời gian thụ thai, chúng đã làm những bài tập ” húc đầu ” nhỏ
67. One moment, please .
Xin vui vẻ chờ chút .
68. Each choice, each moment … a ripple in the river of time .
Từng lựa chọn, từng khoảnh khắc tạo ra một nhánh rẽ khác trên dòng sông thời hạn .
69. Only a moment .
Cho chị mượn ít tiền đi. 1 ít thôi
70. In a moment .
Một chốc lát thôi .
71. It is, of course, a great moment in the history of the Jewish people .
Đó đương nhiên là một khoảng chừng khắc hùng tráng trong lịch sử vẻ vang. của người Do Thái .
72. You just had a moment of weakness .
Con chỉ vừa mới có một tích tắc yêu đuối .
73. The calm of one moment may well yield to the raging storm of the next .
Biển đang lặng sóng hoàn toàn có thể thình lình chuyển sang dông bão kinh hoàng .
74. But even in that moment, you were already the man of the house .
Nhưng mới từ tuổi đó, con đã là người đàn ông trong nhà .
75. I always worry I’ll go too far in the heat of the moment .
Tôi luôn lo rằng mình sẽ đi quá xa trong những lúc thế này .
76. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment .
Thật tai hại nếu quốc gia này không xem thời gian này là một thời gian cấp bách .
77. That’s why the room is empty at the moment .
Do đó lúc này căn phòng trống không
78. This moment of silence was registered in the Senate’s records of that day .
Khoảnh khắc yên lặng này đã được ĐK trong hồ sơ của Thượng viện ngày hôm đó .

79. The people of Ammon were at a critical moment of their spiritual lives.

Những người dân Am Môn đều đang sống trong một thời gian quan trọng của đời sống thuộc linh của họ .
80. So, let’s give the council members the benefit of the doubt for a moment .
Hãy cho những thành viên Hội đồng thấy quyền lợi của sự không tin .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU