spot_img
13.9 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

perceptive trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

I’m certain that two such perceptive talents will enjoy working together in Sardinia and that it will help to make AngIo-Soviet cooperation a reality.

Tôi chắc rằng có hai bộ óc tài năng… rất thích làm việc ở Sardinia… và nó sẽ giúp chúng ta tạo nên mối hợp tác Anh-Xô thực tiễn.

OpenSubtitles2018. v3

(Matthew 24:14; Hebrews 10:24, 25) If your perceptive powers are keen, you will never lose sight of spiritual goals as you and your parents plan for your future.

(Ma-thi-ơ 24:14; Hê-bơ-rơ 10:24, 25) Nếu khả năng nhận thức của bạn bén nhạy, bạn sẽ không bao giờ quên những mục tiêu thiêng liêng khi bạn và cha mẹ bạn hoạch định cho tương lai.

jw2019

(Hebrews 5:14) How can you use your perceptive powers when choosing music?

Do đó, bạn nên rèn luyện “khả năng nhận thức… để phân biệt điều đúng, điều sai” (Hê-bơ-rơ 5:14).

jw2019

As such, the escape response is fundamental to anatomical and pharmacological research Research has found that habituation, the process that allows individuals to learn to identify harmless events, has a significant impact on the perception of fear in the presence of a predator.

Như vậy, đáp ứng thoát là cơ bản cho nghiên cứu giải phẫu và dược lý Vai trò của phản xạ có điều kiện trong phản ứng thoát hiểm: Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thói quen, quá trình cho phép các cá thể học cách xác định các sự kiện vô hại, có tác động đáng kể đến nhận thức về nỗi sợ hãi trước sự hiện diện của động vật ăn thịt.

WikiMatrix

The reality totally contradicted initial perceptions of this planet.

Thực tế hoàn toàn trái ngược với những nhận định ban đầu về sao Kim.

ted2019

However, claims in the past that saltwater crocodiles are responsible for thousands of human fatalities annually are likely to have been exaggerations and were probably falsified to benefit leather companies, hunting organizations and other sources which may have benefited from maximizing the negative perception of crocodiles for financial gain.

Tuy nhiên, những tuyên bố trong quá khứ rằng cá sấu nước mặn chịu trách nhiệm cho hàng ngàn người tử vong hàng năm có khả năng là cường điệu và có thể làm sai lệch lợi ích cho các công ty da, các tổ chức săn bắn và các nguồn khác có thể hưởng lợi từ việc tối đa hóa nhận thức tiêu cực về cá sấu cho nguồn tài chính đạt được.

WikiMatrix

Rather, readers would need to use their perceptive powers in order to identify things that may not appear on the list but are “like these.”

Thay vì thế, độc giả cần phải dùng khả năng nhận thức để biết những điều tuy không có trong bản liệt kê nhưng lại nằm trong phần “các sự khác giống như vậy”.

jw2019

However, some of these paradoxes qualify to fit into the mainstream perception of a paradox, which is a self-contradictory result gained even while properly applying accepted ways of reasoning.

Tuy nhiên, một số nghịch lý này đủ điều kiện để phù hợp với nhận thức chủ đạo về một nghịch lý, đó là một kết quả tự mâu thuẫn đã đạt được ngay cả khi áp dụng đúng cách các cách thức lý luận được chấp nhận.

WikiMatrix

You have to discover it; and to discover, there must be a state of mind in which there is direct perception.

Bạn phải tìm ra nó; và muốn tìm ra, phải có một trạng thái của cái trí mà trong đó có sự nhận biết trực tiếp.

Literature

For a man who prided himself on his instinct and perception, that was rather galling, indeed.

Với một người đàn ông tự hào về bản thân anh ta về tài khéo léo và tri giác, điều đó quả thực hơi khó chịu.

Literature

The term “gaslighting” has been used colloquially since the 1960s to describe efforts to manipulate someone’s perception of reality.

Thuật ngữ gaslighting bắt đầu được sử dụng từ thập niên ’60 để miêu tả hành động lạm dụng nhận thức nạn nhân.

WikiMatrix

And we talk about how women have such strong perceptions, because of our tenuous position and our role as tradition-keepers, that we can have the great potential to be change-agents.

Chúng tôi trò chuyện về làm thế nào phụ nữ lại có nhận thức mạnh mẽ như vậy bởi vì sự nhạy cảm tinh tế của chúng ta và vai trò làm người giữ truyền thống nên chúng ta là nhân tố rất quan trọng làm nên sự thay đổi

ted2019

You’re as perceptive as I had hoped.

Ông rất thông minh hệt như tôi đã hy vọng.

OpenSubtitles2018. v3

The Ponzo illusion has also been used to demonstrate a dissociation between vision-for-perception and vision-for-action (see Two-streams hypothesis).

Ảo giác Ponzo đã được sử dụng để chứng minh sự phân ly giữa nhận thức và tầm nhìn cho hành động (xem Giả thuyết hai luồng).

WikiMatrix

As of 2011, Israel ranks 36th out of 182 countries in Transparency International’s Corruption Perceptions Index.

Năm 2011, Israel đứng hạng 36 trong số 182 quốc gia về Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.

WikiMatrix

According to 2016 results of Corruption Perception Index of Transparency International, Russia ranked 131st place out of 176 countries with score 29.

Theo bảng xếp hạng năm 2016 về Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Nga xếp thứ 131 trên tổng số 176 quốc gia với số điểm là 29 .

WikiMatrix

(1 Corinthians 2:12; Ephesians 2:2; James 4:4) Let us, then, train our perceptive powers to identify harmful associations and shun them completely.

(1 Cô-rinh-tô 2:12; Ê-phê-sô 2:2; Gia-cơ 4:4) Vậy thì chúng ta hãy rèn luyện khả năng nhận thức để nhìn thấy những sự giao tiếp tai hại và hoàn toàn tránh xa.

jw2019

The Greek word here rendered “discernment” denotes “sensitive moral perception.”

Ở đây chữ Hy Lạp được dịch là “suy-hiểu” có nghĩa “khả năng phân biệt bén nhạy về mặt luân lý”.

jw2019

Regardless of either view, today, the public perception of Mao has improved at least superficially; images of Mao and Mao related objects have become fashionable, commonly used on novelty items and even as talismans.

Dù có những quan điểm trái ngược như vậy, hiện nay quan điểm thông thường của người dân với Mao đã có một số cải thiện, ít nhất cũng ở bề ngoài; những hình ảnh về Mao và các chủ đề liên quan tới Mao đã trở thành một thứ mốt, thường được sử dụng trên các mặt hàng mới.

WikiMatrix

Like you said before, perception stains reality.

Như cậu đã nói lúc trước, Nhận thức làm mờ đi hiện thực.

OpenSubtitles2018. v3

Further study has concluded that the Honi phenomenon does not reliably exist as first thought, but may be explained as sex difference influencing perception, with women interpreting a larger reading as a more meaningful or valuable perception of things than men’s.

Nghiên cứu tiếp theo đã kết luận rằng hiện tượng Honi không tồn tại một cách đáng tin cậy như suy nghĩ đầu tiên, nhưng có thể được giải thích là sự khác biệt giới tính ảnh hưởng đến nhận thức, với phụ nữ diễn giải đọc lớn hơn như một nhận thức có ý nghĩa hơn hoặc có giá trị hơn nam giới.

WikiMatrix

Acknowledging that she had attempted to escape the perceptions of her that had developed during her early career, she commented that she was ready to “forget the painful criticism” and “accept the past, embrace it, use it”.

Thừa nhận ý định thoát khỏi những nhận thức mà cô tạo dựng ở thuở đầu sự nghiệp, cô chia sẻ việc sẵn sàng “quên đi sự chỉ trích đau đớn” và “chấp nhận quá khứ, giữ lấy nó, sử dụng nó”.

WikiMatrix

And everyone here is unfortunately carrying that habitual perception, a little bit, right?

Và mọi người ở đây không may là đều mang tư tưởng đó, một chút ít, đúng chứ?

ted2019

Though it receives less attention, an understanding of human visual perception is valuable to rendering.

Tuy ít được sự chú ý, song sự hiểu biết về thị giác của con người rất có giá trị đối với quá trình kết xuất.

WikiMatrix

But I really hope to have the opportunity to change that perception.

Nhưng tôi thực sự hi vọng có cơ hội thay đổi nhận thức ấy.

ted2019

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU