spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

‘perch’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” perch “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ perch, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ perch trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. It’s a nice perch, ain’t it?

Một con cá rô đẹp quá, phải không ?

2. We take my blood bag and strap him to the lancer’s perch.

Chúng ta sẽ lấy Túi Máu của tao và buộc hắn vào chỗ ngồi của người phóng lao .

3. Though many fish are referred to as perch as a common name, to be considered a true perch, the fish must be of the family Percidae.

Mặc dù nhiều cá được gọi là cá rô như một tên chung, được coi là một cá rô thực thụ thì phải thuộc họ Percidae .

4. And the Aedile’s wife who has seen you tumble from perch.

và chính vợ của Aedile đã khiến anh nhảy nhót như một con cá rô .

5. The generic name Psammoperca derives from the Greek ψάμμος (sand) and πέρκη (perch).

Tên gọi khoa học của chi Psammoperca có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp ψάμμος ( cát ) và πέρκη ( cá vược ) .

6. The introduction of Nile perch (Lates niloticus) to Lake Victoria after 1954 severely upset the lake’s ecosystem.

Cá vược sông Nile hay cá rô sông Nile ( Lates niloticus ) được gia nhập vào hồ Victoria năm 1954 .

7. It is common to smoke any types of fish, like salmon, zander, pike, perch and Baltic herring.

Người ta cũng thường hun khói bất kể loại cá nào, như cá hồi, cá zander, cá chó, chi Cá rô và cá trích biển Baltic .

8. If the air became contaminated, the birds would show signs of distress, even falling off their perch.

Nếu không khí bị nhiễm độc, chim hoàng yến sẽ có biểu lộ không bình thường, thậm chí còn ngã gục xuống .

9. On 2 March, at the Battle of the Java Sea, Sazanami assisted in attacking the submarine USS Perch.

Vào ngày 2 tháng 3, trong trận chiến biển Java Sea, Sazanami đã trợ giúp vào việc đánh chìm tàu ngầm USS Perch .

10. One of the largest freshwater fishes is the Nile perch (Lates niloticus), which grows up to 200 kg (440 lb) and 2 m (6.6 ft).

Một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất là cá rô sông Nile ( Lates niloticus ), cân nặng 200 kg ( 440 lb ) và chiều dài 2 m ( 6.6 ft ) .

11. The species was simply called perch in most coastal rivers where it was caught until the 1960s, when the name Australian bass started to gain popularity.

Loài này chỉ đơn thuần được gọi là cá rô trong hầu hết những con sông ven biển, nơi nó bị bắt cho đến những năm 1960, khi cái tên cá vược Úc mở màn nổi tiếng .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU