spot_img
15.2 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

phạm vi điều chỉnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mở rộng phạm vi điều chỉnh của các quy định pháp luật về XĐLI

Improving policy and legislation on COI management

worldbank.org

Khi chúng tôi thực hiện thay đổi này, chính sách nội dung bị cấm hiện tại của Quảng cáo trong Gmail sẽ bị loại bỏ và khi đó Quảng cáo trong Gmail sẽ hoàn toàn nằm trong phạm vi điều chỉnh của chính sách nội dung Quảng cáo dựa trên sở thích.

When we make this change current Gmail Ads prohibited content policies will be removed, and Gmail Ads will then be covered entirely by our Interest-Based Advertising content policies .

support.google

Chúng tôi không thể cung cấp phạm vi ngày mà điều chỉnh của bạn được phát hành.

We’re unable to provide the date range for which your adjustment was issued .

support.google

Tháng 7 năm 2012, Thẩm phán Tòa án Tối cao Tiểu bang New York Barbara Kapnick đưa ra phán quyết các bản ghi âm trước năm 1972 đã được đề cập trong “đạo luật an toàn” cung cấp bởi Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ Tháng 4 năm 2013, Tòa án phúc thẩm tối cao của tiểu bang New York đã đảo ngược quyết định, nói rằng giấy phép trước năm 1972 không thuộc phạm vi điều chỉnh của DMCA.

In July 2012, New York State Supreme Court Judge Barbara Kapnick ruled that pre-1972 recordings were covered by the “safe harbor” provision of the Digital Millennium Copyright Act In April 2013, the New York State Supreme Court of Appeals reversed the decision, saying that pre1972 licenses are not covered by the DMCA.

WikiMatrix

Để điều chỉnh phạm vi ngày: Hãy nhấp vào phạm vi ngày ở phía trên bên phải của trang.

To adjust the date range : Click the date range in the upper right of the page .

support.google

Kể từ đó việc buôn bán các loài trong chi này đã không được điều chỉnh ngoài phạm vi Australia.

Since then trade of the genus has been unregulated outside of Australia.

WikiMatrix

Việc đưa các nội dung điều chỉnh hiện tại vào đường cơ sở giúp bạn kết hợp nhiều mức điều chỉnhphạm vi ngày trùng lặp.

Including existing adjustments in the baseline allows you to combine multiple adjustment effects with overlapping date ranges .

support.google

Chúng tôi không thể cung cấp phạm vi ngày có phát hành nội dung điều chỉnh của bạn.

We’re unable to provide the date range for which your adjustment was issued .

support.google

Kéo giãn độ tương phản: tùy chọn này tăng cường độ tương phản và độ sáng của giá trị RGB của ảnh, bằng cách kéo giãn giá trị lớn nhất và nhỏ nhất thành phạm vi rộng nhất, điều chỉnh mọi thứ nằm giữa

Stretch Contrast: This option enhances the contrast and brightness of the RGB values of an image by stretching the lowest and highest values to their fullest range, adjusting everything in between

KDE40. 1

Khi bạn so sánh % được phân phát giữa 2 quảng cáo, hãy đảm bảo điều chỉnh phạm vi ngày của bạn thành khoảng thời gian khi cả hai quảng cáo đều đang chạy để tạo so sánh chính xác.

When you’re comparing % served between two ads, make sure that you adjust your date range to a period of time when both ads were running to produce an accurate comparison .

support.google

Khi vua Rama III bố trí lại trung tâm Kanchanaburi và điều chỉnh lại phạm vi, huyện Nuea đã được đổi tên thành Ban Thuan, nằm trên các khu vực núi non và sông chảy về hướng bắc.

When in 1831 King Rama III relocated the center of Kanchanaburi and readjusted its extent, Nuea District was renamed to Ban Thuan, covering the mountainous areas and the northward flowing river.

WikiMatrix

Bộ Nội vụ Hoa Kỳ có một phạm vi trách nhiệm rộng lớn (gồm có điều chỉnh và quy định về các chính phủ lãnh thổ và trông coi cơ bản các khu vực công thổ, et al.).

The Interior Department has a wide range of responsibilities (which include the regulation of territorial governments and the basic stewardship for public lands, et al.).

WikiMatrix

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc phát biểu “hành động dã man của NATO” là “một sự vi phạm thô bạo hiến chương Liên Hiệp Quốc, pháp luật quốc tế và các quy tắc điều chỉnh quan hệ quốc tế” và “một sự vi phạm công ước Genève”.

China’s ambassador to the UN described what he called “NATO’s barbarian act” as “a gross violation of the United Nations charter, international law and the norms governing international relations” and “a violation of the Geneva convention”.

WikiMatrix

Mỗi trò chơi có nhiều mức độ khó, và nhóm nghiên cứu lâm sàng cũng có thể điều chỉnh cho phù hợp với phạm vi khả năng riêng biệt của mỗi bệnh nhân .

Each game has several levels of difficulty, and the clinical team was also able to tailor them to suit each patient ‘s particular ability range .

EVBNews

Các điều chỉnh độ lợi đồng thời làm thay đổi phạm vi của các giá trị sai số trên MV là giữa những giới hạn này.

Adjustments to the gain simultaneously alter the range of error values over which the MV is between these limits.

WikiMatrix

Nếu dự án kết thúc có một phạm vi hoặc điều kiện khác nhau, một tính toán chưa được điều chỉnh sẽ không đánh giá chính xác độ chính xác của ước tính.

If the project ended up having a different scope or conditions, an unadjusted computation does not fairly assess the estimate accuracy.

WikiMatrix

Mức điều chỉnh được phép có thể hẹp hơn đối với một số phạm vi ngày nếu có các điểm đã gần với ranh giới 20% hoặc 300%.

The allowed adjustment may be narrower for some date ranges if they have points that are already close to the 20 % or 300 % boundary .

support.google

Nếu đang sử dụng nhiều loại nhắm mục tiêu hoặc loại trừ, bạn có thể điều chỉnh nhắm mục tiêu nhóm quảng cáo để tăng phạm vi tiếp cận tiềm năng.

If you’re using multiple types of targeting or exclusions, you can adjust your ad group targeting to increase potential reach .

support.google

Chọn bất kỳ hai cột nào quan trọng đối với chiến dịch của bạn và điều chỉnh khung thời gian để xem dữ liệu cho bất kỳ phạm vi ngày nào.

Choose any two columns that matter to your chiến dịch and adjust the timeframe to see data for any date range .

support.google

Phạm vi khách thể chịu điều chỉnh của bộ luật Eshnunna là rộng lớn hơn so với trường hợp của các bộ luật bằng văn tự hình nêm ra đời sớm hơn: awilum – những người đàn ông và đàn bà tự do (mar awilim và marat awilim), muškenum, vợ (aššatum), con trai (maru), các nô lệ cả hai giới: nam (wardum) và nữ (amtum) – không phải là các khách thể duy nhất của bộ luật như trong xã hội chiếm hữu nô lệ nguyên thủy, và các tội trong đó các nạn nhân/khách thể thuộc giai cấp nô lệ phải chịu sự trừng phạt, và tên gọi các giai cấp khác như ubarum, apþarum, mudum (không được xác lập chắc chắn là gì).

The audience of the Laws of Eshnunna is more extensive than in the case of the earlier cuneiform codifications: awilum – free men and women (mar awilim and marat awilim), muškenum, wife (aššatum), son (maru), slaves of both sexes – male (wardum) and female (amtum) – which are not only objects of law as in classical slavery, and delicts where the victims were slaves have been sanctioned, and other class designations as ubarum, apþarum, mudum that are not ascertained.

WikiMatrix

Tốc độ có thể được lựa chọn từ một số phạm vi khác nhau được cài đặt trước, thường là dẫn động được cho là có thể điều chỉnh tốc độ.

Where speeds may be selected from several different pre-set ranges, usually the drive is said to be adjustable speed.

WikiMatrix

Tuy nhiên, nếu chiến dịch của bạn trở thành “bị giới hạn bởi ngân sách” sau khi đặt điều chỉnh giá thầu, hãy cân nhắc tăng ngân sách của bạn để tăng số nhấp chuột hoặc giảm giá thầu hay điều chỉnh giá thầu để nhận được nhiều nhấp chuột hơn trong phạm vi ngân sách của bạn.

However, if your chiến dịch becomes ” limited by budget ” after setting a bid adjustment, consider increasing your budget to increase clicks, or lowering your bids or bid adjustments to get more clicks within your budget .

support.google

Khi lời khuyên bảo, ngay cả lời khiển trách cứng rắn, rõ ràng được thúc đẩy bởi lòng yêu thương và được ban cho với tình thương, thì có lẽ sẽ điều chỉnh lối suy nghĩ hoặc hành vi của người phạm lỗi, nhờ đó mà phục hồi người ấy.—2 Ti-mô-thê 4:2.

When counsel, even firm reproof, is clearly motivated by and given in love, it is likely to realign the thinking or conduct of the erring one, thus restoring him. —2 Timothy 4:2.

jw2019

Nó là rất quan trọng để đảm bảo thông tin liên lạc của chúng tôi, điều chỉnh trở lại và phía trước là chính xác và bạn phải thực hiện thay đổi trong phạm vi

It is crucial to ensure our communication, adjustments back and front are accurate and you have to make changes in scope

QED

Phạm vi cho các điều chỉnh giá thầu mới này, cũng như cho điều chỉnh giá thầu thiết bị di động, là -90% đến +900%.

The range for these new bid adjustments, as well as for mobile bid adjustments, is -90% to +900%.

support.google

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU