spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

An ninh chính trị là gì? Vai trò công tác bảo vệ an ninh chính trị?

An ninh chính trị là gì ? Vai trò công tác làm việc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ ? Vai trò công tác làm việc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Biện pháp tăng cường an ninh tư tưởng nội bộ .

Từ trước đến nay, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ là một trách nhiệm quan trọng có tính kế hoạch, vĩnh viễn trong hàng loạt công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng, thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị trong sáng vững mạnh. Đây không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm của lực lượng Công an, mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của những cấp uỷ, những tổ chức triển khai Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên.

1. An ninh chính trị là gì ?

“An ninh” có nghĩa là tình hình trật tự xã hội bình thường, yên ổn. Không có rối loạn, không rối ren. Hoặc nếu muốn hiểu theo một cách đơn giản hơn. Đó là khả năng có thể giữ vững sự an toàn trước các mối đe dọa.

Mọi người thường cho rằng an ninh chỉ gắn với hội đồng to lớn. Một vương quốc nhưng thực tiễn an ninh đang dần tập trung chuyên sâu vào cá thể nhiều hơn. Khái niệm đó gọi là An ninh con người. Nó đang được ngày càng chú trọng. Bởi khi mỗi con người đều được bảo vệ an ninh sẽ là động lực giúp bảo vệ an ninh cho toàn xã hội. Khi mọi người được bảo vệ an ninh, đời sống sẽ ấm no, niềm hạnh phúc. Bởi con người không phải sống trong những nỗi sợ hãi bởi những mối nguy hại thường trực. Những vấn đề gây nguy cơ tiềm ẩn đến đời sống của họ. Mỗi thành viên trong xã hội chính là động lực để tăng trưởng. Các giải pháp bảo vệ an ninh của mỗi vương quốc. Điều này được bộc lộ rõ trong quan điểm của những nước lớn như Canada, Na Uy, Nhật Bản … An ninh chính trị là một bộ phận của an ninh vương quốc, có nội dung chính là bảo vệ sự không thay đổi chính trị, trật tự xã hội ; nghĩa là bảo vệ hiệu suất cao và hiệu lực thực thi hiện hành của quyền lực tối cao chính trị trong vương quốc đó ; trong đó, yếu tố cốt lõi nhất là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vương quốc.

An ninh chính trị trong tiếng Anh được hiểu là Political security.

Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ là tổng thể và toàn diện những hoạt động giải trí xuất phát từ bên trong mạng lưới hệ thống chính trị nhằm mục đích phòng ngừa, phát hiện, xử lý so với những việc, hiện tượng kỳ lạ, hành vi xâm phạm, gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại so với nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng, uy tín, vị thế chính trị của Đảng, những nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động giải trí, sự đoàn kết, thống nhất, trong sáng nội bộ của Đảng, của mạng lưới hệ thống chính trị và mặt chính trị của cán bộ, đảng viên.

2. Vai trò công tác làm việc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ :

Trong thời gia qua cấp ủy đảng những cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chăm sóc chỉ huy công tác làm việc Bảo vệ chính trị nội bộ. Tuy nhiên, trước những diễn biến của tình hình trong nước và quốc tế, công tác làm việc bảo vệ chính trị nội bộ trong quy trình tiến độ lúc bấy giờ đang đặt ra nhiều yếu tố phải chăm sóc xử lý, đó là : Thứ nhất : Bảo vệ chính trị nội bộ là yếu tố sống còn của chính sách, gắn liền với vận mệnh và vai trò chỉ huy của Đảng, là một trách nhiệm quan trọng có tính kế hoạch vĩnh viễn trong hàng loạt công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng, là nghĩa vụ và trách nhiệm của những cấp uỷ, những tổ chức triển khai Đảng và toàn thể đảng viên, do đó, phải thực thi đúng quan điểm của Đảng, bảo vệ kịp thời, khách quan, tổng lực, tôn vinh ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, vì sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên và sự trong sáng của nội bộ Đảng. Thứ hai : Phải xuất phát từ trách nhiệm và Giao hàng trách nhiệm chính trị của Đảng ; gắn công tác làm việc Bảo vệ chính trị nội bộ với công tác làm việc kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thiết kế xây dựng chính quyền sở tại trong sáng, vững mạnh ; giữ vững lập tr ­ ường chủ nghĩa Mác – Lênin, t ­ ư tưởng Hồ Chí Minh gắn với tổng kết kinh nghiệm tay nghề thực tiễn của Đảng .

Xem thêm: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban quốc phòng và an ninh

Thứ ba : Trong mối quan hệ giữa yếu tố bên trong với bên ngoài thì yếu tố bên trong, nội bộ là cơ bản, quyết định hành động. Cần đề phòng sai lầm đáng tiếc về đ ­ ­ ­ ­ ­ ường lối, chủ trương, chủ trương, coi việc phòng chống chủ nghĩa cá thể, thời cơ chính trị và vi phạm nguyên tắc tổ chức triển khai Đảng là cực kỳ quan trọng. Thứ t ­ ư : Tích cực, dữ thế chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ mình là chính ; giải quyết và xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên thoái hoá biến chất về chính trị ; coi trọng phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu suất cao mọi âm m ­ ưu, hoạt động giải trí phá hoại nội bộ của những thế lực thù địch, chống đối.

Thứ năm: Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và đội ngũ cán bộ tham m­ưu chiến l­ược, đặc biệt những ng­ười đứng đầu tổ chức đảng các cấp.

Thứ sáu : Bảo vệ chính trị nội bộ phải có sự tích hợp để phát huy sức mạnh của toàn Đảng và mạng lưới hệ thống chính trị trong công tác làm việc quan trọng này ; tích hợp hoạt động giải trí của tổ chức triển khai đảng với hoạt động giải trí tích cực của nhân dân tham gia thiết kế xây dựng Đảng. Thứ bảy : Quy định của Bộ Chính trị về Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là địa thế căn cứ, là cơ sở để xem xét, Tóm lại về chính trị của cán bộ, đảng viên ; phải thực thi trang nghiêm, thống nhất ; khắc phục thực trạng giản đơn, vận dụng tùy tiện hoặc máy móc, thành kiến, hẹp hòi. Do đó, công tác làm việc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phải không cho triển khai nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, bảo vệ kịp thời, đúng chuẩn, khách quan, tổng lực, tôn vinh ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, vì sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên và sự trong sáng, vững mạnh của nội bộ Đảng.

3. Biện pháp tăng cường an ninh tư tưởng nội bộ :

Trên cơ sở quan điểm chỉ huy của Đảng so với công tác làm việc Bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình lúc bấy giờ như đã nêu trên, trách nhiệm hầu hết, trọng tâm của công tác làm việc Bảo vệ chính trị nội bộ cần tăng cường chỉ huy, triển khai tốt những nội dung sau : Một là, tham mưu cấp ủy, chỉ huy cơ quan, ban, ngành liên tục không cho, thực thi trang nghiêm, có hiệu suất cao Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền, làm cho cấp ủy, chỉ huy những cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên nhận thức thấu đáo về bộc lộ “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” nguyên do, điều kiện kèm theo phát sinh và đặc thù nguy hại, hậu quả, tai hại của nó, tính cấp thiết của cuộc đấu tranh phòng, chống “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ”, cấp ủy, chỉ huy cơ quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính trong xử lý yếu tố chính trị nội bộ của cơ quan, đơn vị chức năng mình. Hai là, tham mưu cấp ủy, chỉ huy cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác làm việc bảo vệ chính trị nội bộ, dữ thế chủ động phát hiện, xử lý những yếu tố chính trị nội bộ nhất là yếu tố tương quan đến công tác làm việc chính trị, tư tưởng, công tác làm việc cán bộ ; tăng cường những giải pháp nhất quyết ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ. Ba là, liên tục tiến hành kinh khủng những giải pháp phòng ngừa đấu tranh, ngăn ngừa hoạt động giải trí chống phá của những thế lực thù địch phản động ; trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh an toàn việc tổ chức triển khai đại hội đảng những cấp, trong đó tập trung chuyên sâu bảo vệ đường lối, nhân sự đại hội, bảo vệ bí hiểm nhà nước, giải quyết và xử lý những vấn đề phức tạp có tương quan đến công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng, tổ chức triển khai và nhân sự đại hội. Bốn là, tham mưu, phối hợp cấp ủy đảng, chính quyền sở tại, thủ trưởng những cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác làm việc bảo vệ nội bộ, quản trị cán bộ, đảng viên, kiến thiết xây dựng hành lang pháp lý, chế tài thực thi những lao lý, quy định như : Kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí hiểm nhà nước, trao đổi, phân phối thông tin, quan hệ, tiếp xúc với người quốc tế. Có lao lý đơn cử trong quản trị cán bộ, đảng viên tham gia góp ý, yêu cầu chủ trương, chủ trương ; hoan nghênh những quan điểm tận tâm mang tính kiến thiết xây dựng, nhất quyết giải quyết và xử lý nghiêm những trường hợp tận dụng việc tham gia góp ý, đề xuất kiến nghị để gây rối nội bộ. Cùng với đó, những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng phải rất là công tâm trong xem xét, nhìn nhận cán bộ, triển khai quy hoạch, chỉ định, đề bạt, điều động, điều chuyển đúng nguyên tắc, lao lý bảo vệ đoàn kết nội bộ. Năm là, tham mưu cấp ủy những cấp triển khai tốt việc thông dụng, tuyên truyền những văn bản, hướng dẫn của Đảng về việc tổ chức triển khai đại hội những cấp như : Chỉ thị 35 – CT / TW, Kết luận 60 – KL / TW, Hướng dẫn số 26 – HD / B TCTW … Phối hợp làm tốt công tác làm việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất quyết đấu tranh những quan điểm sai lầm, thù địch. Cùng với đó, tăng cường công tác làm việc chỉ huy và quản trị báo chí truyền thông, xuất bản, văn hoá, văn nghệ. Chấn chỉnh thực trạng báo chí truyền thông đưa thông tin sai lệnh để kẻ địch tận dụng phá hoại khối đoàn kết toàn dân, chia rẽ nội bộ Đảng và Nhà nước ; báo chí truyền thông phải thực sự là cơ quan ngôn luận của những cơ quan Đảng, Nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp, là forum của nhân dân, phân phối thông tin, khuynh hướng dư luận, nhất là những giá trị cao đẹp. Sáu là, liên tục không cho và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác làm việc Bảo vệ chính trị nội bộ ; tăng cường việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cẩn trọng cách mạng cho cán bộ, đảng viên ; Bảy là, công tác làm việc Bảo vệ chính trị nội bộ phải góp thêm phần liên tục triển khai có hiệu suất cao Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “ Tăng cường kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu lộ “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ ” ;

Tám là, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; tất cả các trường hợp trước khi tiếp nhận, giới thiệu quy hoạch, bổ nhiệm… phải được thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Những trường hợp có vấn đề về chính trị, phải được thẩm tra, xác minh và có kết luận;

Chín là, tăng cường quản trị cán bộ, đảng viên ra quốc tế và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức triển khai, cá thể quốc tế ; Mười là, tiếp tục thanh tra rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, kiểm soát và chấn chỉnh và có giải pháp giải quyết và xử lý, sử dụng tương thích so với những trường hợp có yếu tố về chính trị ; tăng cường quản trị thông tin, tài liệu, giữ gìn bí hiểm nội bộ, bí hiểm vương quốc ; đấu tranh chống thủ đoạn, hoạt động giải trí “ diễn biến độc lập ”, đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của những thế lực thù địch ; liên tục kiện toàn tổ chức triển khai cỗ máy của bộ phận Bảo vệ chính trị nội bộ những cấp bảo vệ đủ năng lượng tham mưu giúp cấp ủy giải quyết và xử lý, xử lý kịp thời những yếu tố tương quan đến chính trị nội bộ.

Kết luận: An ninh chính trị nội bộ lành mạnh, vững chắc, đảm bảo hỗ trợ tốt cho nền an ninh quốc gia là một trong những yếu tố trụ cột để xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, nền chính trị quốc phòng được giữ vững.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU