spot_img
12.3 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới – Tài liệu text

Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (134.69 KB, 13 trang )

Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.
Với khẩu hiệu: ” ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay”, công ty VINCO
không ngừng vươn lên để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra. Công ty
hiện nay đã và đang đề ra những nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn để tiếp tục đưa
công ty đạt nhiều thành tựu mới.
Để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh và uy tín trên
thị trường, công ty phấn đấu thực hiện những mục tiêu chủ yếu sau:
* Mục tiêu ngắn hạn:
Những dự án đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ hoàn thành trong
năm để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án và làm thủ tục vay vốn
cho chủ đầu tư. Đối với các dự án đã được phê duyệt và đang làm thủ tục vay
vốn thì cố gắng hoàn thành trong năm.
* Mục tiêu dài hạn:
Công ty xác định là phải phát huy tối đa mọi nguồn lực của chính mình,
trước hết là phát huy tổng hợp trí tuệ, sáng tạo của tập thể thành viên để xác
định hướng đi, chọn bước đi thích hợp, mạnh dạn đi vào những lĩnh vực mới có
hiệu quả kinh tế cao.
Công ty VINCO phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao trình độ quản lý, tăng cường
khả năng tích tụ vốn, phấn đấu đến năm 2010 tổng giá trị tài sản đạt trên 500 tỷ
đồng, trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh, hội nhập kinh tế
khu vực và quốc tế.
Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường hoạt động, đặc biệt là các địa
phương như Thanh Hoá, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Nghệ An… Thời gian tới công
ty đang có hướng mở rộng vào các tỉnh phía nam, nơi đang có rất nhiều tiềm
năng.
2. Một số giải pháp phát triển công ty
2.1 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và quản lý dự án tại công
ty VINCO.
Như chúng ta đã biết, công tác lập và quản lý dự án rất quan trọng, có vai
trò quyết định tới sự thành công hay thất bại của một dự án đầu tư. Vì vậy, phải

đặc biệt chú trọng đầu tư để nâng cao chất lượng của các dự án được lập.
2.1.1 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ lập dự án
Trước hết, cần thường xuyên tổ chức nâng cao bồi dưỡng kiến thức cho
đội ngũ cán bộ quản lý dự án, cũng như cán bộ toàn công ty. Đối với đội ngũ
lãnh đạo yêu cầu phải là những người vừa có khả năng nghiệp vụ, vừa có khả
năng về trình độ quản lý, có trình độ và kinh nghiệm. Tuy nhiên, để đáp ứng
những yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý dự án thì cần phải xây dựng
những tiêu chuẩn có thể đối với lãnh đạo như: Có năng lực điều hành hệ thống
tổ chức, nắm vững quy trình nghiệp vụ, nắm vững những chủ trương, chính
sách của Đảng, thường xuyên được đào tạo nâng cao năng lực.
Đối với đội ngũ trực tiếp tham gia quá trình quản lý dự án yêu cầu phải
có năng lực, trình độ và nắm vững quy trình nghiệp vụ quản lý dự án. Đồng
thời, phải có phẩm chất đạo đức, nghiêm túc trong công việc và luôn đặt mục
tiêu chất lượng của dự án lên hàng đầu.
Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý dự án tại công ty đều là những người đã
tốt nghiệp đại học và trên đại học. Cần phải xây dựng kế hoạch nâng cao năng
lực cho cán bộ quản lý dự án như tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo, tập
huấn nghiệp vụ, mời các chuyên gia về tập huấn.
Vì những tài liệu về phân tích dự án chưa được phong phú ở Việt Nam
nên các cán bộ trong quá trình phân tích cần phải tìm hiểu, tham khảo thêm tài
liệu từ sách, báo nước ngoài.
2.1.2 Xây dựng được quy trình lập dự án hợp lý.
Các dự án mà công ty tiến hành lập thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như
công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ…Mỗi lĩnh vực lại có những đặc
điểm riêng đòi hỏi trong quá trình lập dự án, công ty cần phải xây dựng được
một quy trình dự án hợp lý tuân thủ đúng các yêu cầu của Nhà nước và phù hợp
với đặc điểm riêng của từng lĩnh vực.
2.1.3 Nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án.
Việc phân tích tài chính của dự án là hết sức quan trọng, đặc biệt là các
chỉ tiêu NPV, IRR, thời gian thu hồi vốn…

2.1.4 Tăng cường công tác phân tích các chỉ tiêu kinh tế xã hội.
Việc phân tích các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong các dự án của công ty
thường bị xem nhẹ, do đó cần tăng cường công tác này trong quá trình lập dự
án. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội sẽ giúp cho dự án có thể được các cơ quan
chức năng thông qua một cách dễ dàng hơn.
2.1.5 một số giải pháp khác.
– Sử dụng phần mềm tin học ứng dụng vào công tác phân tích và lập dự
án:
việc sử dụng các phần mềm ứng dụng như EXEL, MICROSOFT
PROJECT…sẽ giúp cho công tác lập dự án được nhanh chóng và chính xác hơn,
tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả lập dự án. Vì vậy công ty cần quan tâm
đến việc hiện đại hoá cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, trang bị máy móc…
– Tăng cường thu thập thông tin của dự án.
Công tác lập và quản lý dự án đòi hỏi phải làm tốt khâu chuẩn bị, có
nghĩa là phải xem xét, tính toán toàn diện các khía cạnh kinh tế kỹ thuật, điều
kiện tự nhiên, môi trường pháp lý, xã hội…có liên quan đến quá trình thực hiện
đầu tư, đến sự phát huy tác dụng và hiệu quả đạt được của công cuộc đầu tư,
phải dự đoán các yếu tố bất định (sẽ xảy ra trong suốt quá trình kể từ khi thực
hiện đầu tư cho đến khi các thành quả của hoạt động đầu tư kết thúc sự phát huy
tác dụng theo dự kiến trong dự án) có ảnh hưởng đến sự thành bại của công
cuộc đầu tư.
Vì vậy, trong quá trình thu thập thông tin, công ty cần áp dụng nhiều biện
pháp khác nhau như qua sách báo, qua Internet hay trực tiếp thu thập thông tin
trên thị trường. Cần tăng cường cập nhật các thông tin mới liên quan đến sự
thay đổi của các chính sách Nhà nước, yếu tố bất định của thị trường…
– Tăng cường kiểm tra kiểm soát quá trình hình thành và thực hiện các dự
án đầu tư.
Đây là công việc quan trọng để đảm bảo những dự án được thực hiện theo
đúng quy định của pháp luật và có chất lượng cao. Vì vậy, cần phải đầu tư vào
việc lập kế hoạch chất lượng cho các dự án bao gồm việc lập kế hoạch kiểm tra

nghiệm thu chi các công việc có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của dự án;
thiết kế các biểu mẫu kiểm soát chất lượng để áp dụng cho dự án.
2.2 Các giải pháp về quản lý, tổ chức của công ty.
– Tiếp tục kiện toàn bộ máy ở công ty nhằm nâng cao năng lực quản lý bộ
máy lãnh đạo, rút kinh nghiệm những mô hình tổ chức quản lý hiệu quả để nhân
rộng áp dụng trong toàn công ty.
– Kiện toàn về nhân sự các phòng ban, thực hiện bổ nhiệm cán bộ đúng
thời hạn, đánh giá cán bộ lãnh đạo để qua đó có biện pháp nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ.
– Tiếp tục mở rộng các mối quan hệ với các doanh nghiệp bạn trong và
ngoài nước để tạo sự gắn bó mật thiết về thị trường, hỗ trợ nhau trong sản xuất
kinh doanh.
– Củng cố các mối liên kết giữa công ty với các trường Đại học, các trung
tâm khoa học và mở các mối liên kết mới để tạo nguồn cán bộ và thu hút trí tuệ,
các thành tựu công nghệ mới cho công ty trong những năm sau.
– Nguồn vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh trong năm 2007 và những
năm sau là lớn, vì vậy để củng cố về mặt tài chính, công ty nên thực hiện các
biện pháp:
+ Tăng cường các mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng
trong nước để thu xếp vốn cho các dự án đầu tư.
+ Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn theo quy định của Pháp
luật.
+ Lành mạnh hóa công tác tài chính, sử dụng có hiệu quả các
nguồn vốn huy động phục vụ tốt cho sản xuất, cho đầu tư phát triển. Tăng
cường công tác thu hồi vốn từ các công trình xây dựng.
3. Kiến nghị.
Từ những thuận lợi, khó khăn, các giải pháp và đường lối phát triển của
công ty. Với việc tham khảo các tài liệu và qua thời gian thực tập ở công ty em
xin đưa ra một số kiến nghị, những kinh nghiệm, kỹ năng quản lý dự án sau:
3.1 Kỹ năng quản lý dự án

Các nhà quản trị ngày nay đánh giá kỹ năng giao tiếp, sự trung
thực, liêm chính của cấp dưới ngang bằng nhau và ở vị trí cao nhất trong những
năng lực mà họ mong đợi ở nhân viên. Kế tiếp đó mới là sự năng động, sáng
tạo, làm việc siêng năng và khả năng làm việc theo nhóm.
Sở dĩ những tính chất, kỹ năng nêu trên được đánh giá cao như vậy vì nó
liên quan chặt chẽ đến công tác quản lý dự án, một loại hàng công việc rất quan
trọng mà các doanh nghiệp thường phải thực hiện.
Dưới đây là những cách giúp bạn đạt hiệu quả trong công việc quản lý dự
án.
– Chịu khó nâng cao năng lực lưu trữ kết quả công việc: Khi thành thạo các kỹ
năng quản lý dự án, nhân viên thực hiện công việc nhanh hơn, nhất là việc lưu
trữ kết quả công việc dưới dạng văn bản. Do đó, nên luyện để nâng cao năng lực
lưu trữ kết quả công việc dưới dạng biểu đồ là rất quan trọng.
– Chú ý đến ghi chép và rút kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn thực hiện công việc:
Nội dung cơ bản của quản lý dự án là xây dựng kế hoạch cách thực hiện công
việc hiệu quả nhất với những nguồn lực hiện có trong thời gian ngắn nhất. Mỗi
khi thực hiện xong một công việc gì, bạn hãy ghi lại những gì đã làm được, rút
ra bài học kinh nghiệm thì đó là những tài liệu vô giá của bạn sau này.
đặc biệt quan trọng chú trọng góp vốn đầu tư để nâng cao chất lượng của những dự án Bất Động Sản được lập. 2.1.1 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ lập dự ánTrước hết, cần tiếp tục tổ chức triển khai nâng cao tu dưỡng kiến thức và kỹ năng chođội ngũ cán bộ quản trị dự án Bất Động Sản, cũng như cán bộ toàn công ty. Đối với đội ngũlãnh đạo nhu yếu phải là những người vừa có năng lực nhiệm vụ, vừa có khảnăng về trình độ quản trị, có trình độ và kinh nghiệm tay nghề. Tuy nhiên, để đáp ứngnhững nhu yếu ngày càng cao của công tác làm việc quản trị dự án Bất Động Sản thì cần phải xây dựngnhững tiêu chuẩn hoàn toàn có thể so với chỉ huy như : Có năng lượng quản lý và điều hành hệ thốngtổ chức, nắm vững quá trình nhiệm vụ, nắm vững những chủ trương, chínhsách của Đảng, liên tục được đào tạo và giảng dạy nâng cao năng lượng. Đối với đội ngũ trực tiếp tham gia quy trình quản trị dự án Bất Động Sản nhu yếu phảicó năng lượng, trình độ và nắm vững quá trình nhiệm vụ quản trị dự án Bất Động Sản. Đồngthời, phải có phẩm chất đạo đức, tráng lệ trong việc làm và luôn đặt mụctiêu chất lượng của dự án Bất Động Sản lên số 1. Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản trị dự án Bất Động Sản tại công ty đều là những người đãtốt nghiệp ĐH và trên ĐH. Cần phải thiết kế xây dựng kế hoạch nâng cao nănglực cho cán bộ quản trị dự án Bất Động Sản như tăng cường tổ chức triển khai những cuộc hội thảo chiến lược, tậphuấn nhiệm vụ, mời những chuyên viên về tập huấn. Vì những tài liệu về nghiên cứu và phân tích dự án Bất Động Sản chưa được phong phú và đa dạng ở Việt Namnên những cán bộ trong quy trình nghiên cứu và phân tích cần phải khám phá, tìm hiểu thêm thêm tàiliệu từ sách, báo quốc tế. 2.1.2 Xây dựng được tiến trình lập dự án Bất Động Sản hài hòa và hợp lý. Các dự án Bất Động Sản mà công ty thực thi lập thuộc nhiều nghành khác nhau nhưcông nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ … Mỗi nghành nghề dịch vụ lại có những đặcđiểm riêng yên cầu trong quy trình lập dự án Bất Động Sản, công ty cần phải thiết kế xây dựng đượcmột tiến trình dự án Bất Động Sản hài hòa và hợp lý tuân thủ đúng những nhu yếu của Nhà nước và phù hợpvới đặc thù riêng của từng nghành nghề dịch vụ. 2.1.3 Nâng cao chất lượng nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính dự án Bất Động Sản. Việc nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính của dự án Bất Động Sản là rất là quan trọng, đặc biệt quan trọng là cácchỉ tiêu NPV, IRR, thời hạn tịch thu vốn … 2.1.4 Tăng cường công tác làm việc nghiên cứu và phân tích những chỉ tiêu kinh tế tài chính xã hội. Việc nghiên cứu và phân tích những chỉ tiêu kinh tế tài chính xã hội trong những dự án Bất Động Sản của công tythường bị xem nhẹ, do đó cần tăng cường công tác làm việc này trong quy trình lập dựán. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế tài chính xã hội sẽ giúp cho dự án Bất Động Sản hoàn toàn có thể được những cơ quanchức năng trải qua một cách thuận tiện hơn. 2.1.5 1 số ít giải pháp khác. – Sử dụng ứng dụng tin học ứng dụng vào công tác làm việc nghiên cứu và phân tích và lập dựán : việc sử dụng những ứng dụng ứng dụng như EXEL, MICROSOFTPROJECT. .. sẽ giúp cho công tác làm việc lập dự án Bất Động Sản được nhanh gọn và đúng chuẩn hơn, tiết kiệm chi phí thời hạn, nâng cao hiệu suất cao lập dự án Bất Động Sản. Vì vậy công ty cần quan tâmđến việc hiện đại hoá cơ sở vật chất, điều kiện kèm theo thao tác, trang bị máy móc … – Tăng cường tích lũy thông tin của dự án Bất Động Sản. Công tác lập và quản trị dự án Bất Động Sản yên cầu phải làm tốt khâu sẵn sàng chuẩn bị, cónghĩa là phải xem xét, thống kê giám sát tổng lực những góc nhìn kinh tế tài chính kỹ thuật, điềukiện tự nhiên, môi trường tự nhiên pháp lý, xã hội … có tương quan đến quy trình thực hiệnđầu tư, đến sự phát huy công dụng và hiệu suất cao đạt được của công cuộc góp vốn đầu tư, phải Dự kiến những yếu tố bất định ( sẽ xảy ra trong suốt quy trình kể từ khi thựchiện góp vốn đầu tư cho đến khi những thành quả của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kết thúc sự phát huytác dụng theo dự kiến trong dự án Bất Động Sản ) có tác động ảnh hưởng đến sự thành bại của côngcuộc góp vốn đầu tư. Vì vậy, trong quy trình tích lũy thông tin, công ty cần vận dụng nhiều biệnpháp khác nhau như qua sách báo, qua Internet hay trực tiếp tích lũy thông tintrên thị trường. Cần tăng cường update những thông tin mới tương quan đến sựthay đổi của những chủ trương Nhà nước, yếu tố bất định của thị trường … – Tăng cường kiểm tra trấn áp quy trình hình thành và thực thi những dựán góp vốn đầu tư. Đây là việc làm quan trọng để bảo vệ những dự án Bất Động Sản được triển khai theođúng lao lý của pháp lý và có chất lượng cao. Vì vậy, cần phải góp vốn đầu tư vàoviệc lập kế hoạch chất lượng cho những dự án Bất Động Sản gồm có việc lập kế hoạch kiểm tranghiệm thu chi những việc làm có ảnh hưởng tác động trực tiếp đến chất lượng của dự án Bất Động Sản ; phong cách thiết kế những biểu mẫu trấn áp chất lượng để vận dụng cho dự án Bất Động Sản. 2.2 Các giải pháp về quản trị, tổ chức triển khai của công ty. – Tiếp tục kiện toàn bộ máy ở công ty nhằm mục đích nâng cao năng lượng quản trị bộmáy chỉ huy, rút kinh nghiệm tay nghề những quy mô tổ chức triển khai quản trị hiệu suất cao để nhânrộng vận dụng trong toàn công ty. – Kiện toàn về nhân sự những phòng ban, thực thi chỉ định cán bộ đúngthời hạn, nhìn nhận cán bộ chỉ huy để qua đó có giải pháp nâng cao chất lượngđội ngũ cán bộ. – Tiếp tục lan rộng ra những mối quan hệ với những doanh nghiệp bạn trong vàngoài nước để tạo sự gắn bó mật thiết về thị trường, tương hỗ nhau trong sản xuấtkinh doanh. – Củng cố những mối link giữa công ty với những trường Đại học, những trungtâm khoa học và mở những mối link mới để tạo nguồn cán bộ và lôi cuốn trí tuệ, những thành tựu công nghệ tiên tiến mới cho công ty trong những năm sau. – Nguồn vốn cho góp vốn đầu tư và sản xuất kinh doanh thương mại trong năm 2007 và nhữngnăm sau là lớn, thế cho nên để củng cố về mặt kinh tế tài chính, công ty nên thực thi cácbiện pháp : + Tăng cường những mối quan hệ với những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, ngân hàngtrong nước để sắp xếp vốn cho những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. + Đa dạng hoá những hình thức kêu gọi vốn theo pháp luật của Phápluật. + Lành mạnh hóa công tác làm việc kinh tế tài chính, sử dụng có hiệu suất cao cácnguồn vốn kêu gọi ship hàng tốt cho sản xuất, cho góp vốn đầu tư phát triển. Tăngcường công tác làm việc tịch thu vốn từ những khu công trình thiết kế xây dựng. 3. Kiến nghị. Từ những thuận tiện, khó khăn vất vả, những giải pháp và đường lối phát triển củacông ty. Với việc tìm hiểu thêm những tài liệu và qua thời hạn thực tập ở công ty emxin đưa ra một số ít yêu cầu, những kinh nghiệm tay nghề, kiến thức và kỹ năng quản trị dự án Bất Động Sản sau : 3.1 Kỹ năng quản trị dự ánCác nhà quản trị ngày này nhìn nhận kiến thức và kỹ năng tiếp xúc, sự trungthực, liêm chính của cấp dưới ngang bằng nhau và ở vị trí cao nhất trong nhữngnăng lực mà họ mong đợi ở nhân viên cấp dưới. Kế tiếp đó mới là sự năng động, sángtạo, thao tác siêng năng và năng lực thao tác theo nhóm. Sở dĩ những đặc thù, kiến thức và kỹ năng nêu trên được nhìn nhận cao như vậy vì nóliên quan ngặt nghèo đến công tác làm việc quản trị dự án Bất Động Sản, một loại hàng việc làm rất quantrọng mà những doanh nghiệp thường phải thực thi. Dưới đây là những cách giúp bạn đạt hiệu suất cao trong việc làm quản trị dựán. – Chịu khó nâng cao năng lượng tàng trữ hiệu quả việc làm : Khi thành thạo những kỹnăng quản trị dự án Bất Động Sản, nhân viên cấp dưới thực thi việc làm nhanh hơn, nhất là việc lưutrữ tác dụng việc làm dưới dạng văn bản. Do đó, nên luyện để nâng cao năng lựclưu trữ hiệu quả việc làm dưới dạng biểu đồ là rất quan trọng. – Chú ý đến ghi chép và rút kinh nghiệm tay nghề sau mỗi quá trình triển khai việc làm : Nội dung cơ bản của quản trị dự án Bất Động Sản là kiến thiết xây dựng kế hoạch cách triển khai côngviệc hiệu suất cao nhất với những nguồn lực hiện có trong thời hạn ngắn nhất. Mỗikhi thực thi xong một việc làm gì, bạn hãy ghi lại những gì đã làm được, rútra bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề thì đó là những tài liệu vô giá của bạn sau này .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU