spot_img
19.6 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

seven trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

During heavy North Atlantic gales, Convoy SC 121 lost seven ships to three separate U-boat attacks before reaching Londonderry Port on 13 March.

Trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt mùa Đông tại Bắc Đại Tây Dương, Đoàn tàu SC-121 bị mất bảy tàu buôn bởi ba đợt tấn công riêng biệt của U-boat đối phương trước khi đến được Derry vào ngày 13 tháng 3.

WikiMatrix

Thirty- seven said no, we don’t like it.

37 % không chấp thuận đồng ý, họ không thích .

QED

Millions of listeners and viewers worldwide enjoy the Mormon Channel, which is broadcast in English and Spanish 24 hours a day, seven days a week, from Temple Square in Salt Lake City, Utah, USA.

Hàng triệu khán thính giả trên toàn thế giới thưởng thức Mormon Channel, được phát sóng bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, từ Khuôn Viên Đền Thờ ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ.

LDS

Jehovah had commanded the Israelites to demolish the cities of seven nations in the land of Canaan, killing all their inhabitants.

Đức Giê-hô-va đã ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên phải hủy phá những thành của bảy nước trong đất Ca-na-an, diệt mọi dân trong đó.

jw2019

Luke gives the example of the seven sons of Sceva —members of a priestly family— who sought to do this.

Lu-ca ghi lại trường hợp bảy con trai của Sê-va, là thành viên trong một gia đình thầy tế lễ, đã cố làm điều này.

jw2019

8 Hezekiah invited all of Judah and Israel to a great Passover celebration, followed by the seven-day Festival of Unfermented Cakes.

8 Ê-xê-chia đã mời tất cả dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đến dự một kỳ Lễ Vượt Qua trọng thể, và sau đó là Lễ Bánh Không Men kéo dài bảy ngày.

jw2019

My little seven-year-old Picasso dreams were crushed.

giấc mơ họa sĩ nhí Picasso 7 tuổi của tôi tan biến.

ted2019

That way of speaking does not mean seven pairs, as other Bible texts bear out.

Lối diễn tả này không có nghĩa là bảy cặp, vì có một số câu Kinh Thánh cũng nói theo lối này khi đề cập đến những con số khác.

jw2019

Although it occupied seven of summer’s thirteen weeks, critics remained divided over which is 2008’s Song of the Summer.

Mặc dù 7 tuần dẫn đầu của đĩa đơn này đều nằm trong 13 tuần của mùa hè năm 2008 nhưng giới phê bình vẫn chưa đi đến thống nhất về việc ca khúc nào là Bài hát của Mùa hè 2008.

WikiMatrix

Also on that date, the port visit to Jebel Ali by the aircraft carrier USS George Washington (CVN-73) was cancelled, and the George Washington carrier strike group and its embarked Carrier Air Wing Seven were ordered to remain on station in the Persian Gulf as fighting intensified between Coalition Forces and Iraqi insurgents around Fallujah.

Cũng vào ngày đó, cuộc viếng thăm cảng Jebel Ali của Hàng Không Mẫu Hạm USS George Washington (CVN-73) bị hủy bỏ, và chiếc George Washington cùng phi đội tiêm kích trên tàu cùng Phi đội Tàu sân bay số 7 được lệnh phải sẵn sàng trên Vịnh Persian khi cuộc chiến ngày càng leo thang giữa lực lượng liên minh và phe nổi dậy người Iraq quanh Fallujah.

WikiMatrix

More than seven minutes in length, it was at the time the longest single ever to top the British charts.

Với độ dài hơn 7 phút, vào thời điểm đó nó là đĩa đơn dài nhất đã đạt quán quân tại các bảng xếp hạng ở Anh.

WikiMatrix

Their number being seven signifies divinely determined completeness.

Số bảy mang ý nghĩa sự trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

jw2019

Another 24 people are confirmed dead on American Samoa, while at least seven fatalities have been reported in nearby Tonga .

24 người khác được xác nhận là bị thiệt mạng ở Samoa của Hoa Kỳ, trong khi có ít nhất bảy người chết được cho rằng ở gần Tonga .

EVBNews

However, George Macartney wrote in 1773, in the wake of the territorial expansion that followed Britain’s victory in the Seven Years’ War, of “this vast empire on which the sun never sets, and whose bounds nature has not yet ascertained.”

Tuy nhiên, George Macartneywrote viết vào năm 1773, năm khởi đầu của việc bành trướng lãnh thổ sau chiến thắng của Vương quốc Anh trong Chiến tranh Bảy Năm, “đế quốc rộng lớn với mặt trời không bao giờ lặn, và những giới hạn của tự nhiên chưa đạt được.”

WikiMatrix

In Kenya, in August, I went to visit one of the V-Day safe houses for girls, a house we opened seven years ago with an amazing woman named Agnes Pareyio.

Tại Kenya, tháng Tám, tôi tới thăm một ngôi nhà an toàn V-Day cho các bé gái, một ngôi nhà chúng tôi dựng 7 năm trước với một người phụ nữ tuyệt vời là bà Agnes Pareyio.

ted2019

Twenty-seven.

27 thưa ngài.

OpenSubtitles2018. v3

By him she had seven children; one died as a child and two, Konstantios and Zoe, were born after Constantine became Byzantine emperor in 1059.

Hai người có với nhau bảy đứa con; một đứa mất hồi nhỏ và hai đứa là Konstantios và Zoe đều sinh ra sau khi Konstantinos trở thành Hoàng đế Đông La Mã vào năm 1059.

WikiMatrix

Seven winners from the Second round, Porthmadog, Blaina plus 13 new clubs.

Vòng này có sự tham gia của 7 đội thắng từ vòng Hai, Porthmadog, Blaina cùng với 13 đội bóng mới.

WikiMatrix

Anyway, Martin used to drive the same exact seven miles every day.

Dù sao thì, nghe này, Martin từng lái đúng bảy dặm mỗi ngày.

OpenSubtitles2018. v3

” Gregor, ” a voice called — it was his mother! — ” it’s quarter to seven.

” Gregor “, một giọng nói được gọi là – nó là mẹ của mình – ” đó là 06 : 45 .

QED

Signal your acceptance by arranging for Big Ben to strike seven times at 6 p.m. tomorrow.

Vui lòng phát tín hiệu chấp nhận yêu cầu của chúng tôi bằng cách… cho chuông đồng hồ Big Ben gõ 7 lần… và lúc 6:30 chiều ngày mai.

OpenSubtitles2018. v3

The Northern Football Alliance was founded in 1890 as a single league, with a membership of seven teams.

Northern Football Alliance được thành lập năm 1890, chỉ có 1 hạng đấu gồm 7 đội.

WikiMatrix

About 64 species are grouped in seven to nine genera.

Có khoảng 64 loài được phân nhóm trong 7-9 chi.

WikiMatrix

2011 – Bahraini uprising: Tens of thousands of people march in protest against the deaths of seven victims killed by police and army forces during previous protests.

2011 – Nổi dậy ở Bahrain: hàng chục ngàn người tuần hành phản đối cái chết của bảy nạn nhân do lực lượng cảnh sát và quân đội gây ra trong cuộc biểu tình trước đó.

WikiMatrix

You must not do any hard work, and you must celebrate a festival to Jehovah seven days.

Các ngươi không được làm bất cứ công việc khó nhọc nào, và phải cử hành một kỳ lễ cho Đức Giê-hô-va trong bảy ngày.

jw2019

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU