spot_img
14 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023

‘spotless’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” spotless “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ spotless, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ spotless trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. “Spotless and Unblemished”

“ Không dấu-vít, chẳng chỗ trách được ”

2. Remain “Spotless and Unblemished”

Giữ mình “ không dấu-vít, chẳng chỗ trách được ”

3. My service record is spotless.

Thành tích Giao hàng của tôi không tỳ vết .

4. ‘Keep Spotless, Unblemished, and in Peace’

“ Hãy ở bình-an, không dấu-vít chẳng chỗ trách được ”

5. Just have a spotless record for the last # years

Chỉ cần một bản lý lịch trong sáng trong vòng # năm

6. All the living classmates check out spotless, no connection.

Kiểm tra thì toàn bộ những bạn học còn sống đều trong sáng, không liên hệ .

7. Well, James is a cop with a spotless record.

James là công an với vô vàn chiến công

8. Just have a spotless record for the last 30 years.

Chỉ cần một bản lý lịch trong sáng trong vòng 30 năm .

9. They found prints in the hallway, but the apartment is spotless.

Họ đã tìm thấy vân tay ở hàng lang, nhưng trong căn hộ cao cấp thì không có gì .

10. 10 We need to do our utmost to be found “spotless and unblemished.”

10 Chúng ta cần cố gắng nỗ lực rất là để ăn ở cách “ không dấu-vít, chẳng chỗ trách được ” .

11. The one way to avoid her attention was to keep everything spotless, everything perfect.

Cách để bà ta không chú ý là không để lại dấu vết gì, giữ mọi thứ tuyệt đối .

12. Why must we do our utmost to remain “spotless and unblemished,” and what does that require of us?

Tại sao tất cả chúng ta phải rất là giữ mình “ không dấu-vít, chẳng chỗ trách được ” ? Và điều đó yên cầu gì ?

13. 27 Families that stay united in happy, balanced service to God, endeavoring wholeheartedly to remain “spotless and unblemished” from the corrupting influences of this world, are a source of joy to Jehovah.

27 Gia đình nào đoàn kết trong việc phụng sự Đức Chúa Trời một cách vui tươi và cân đối, cố gắng nỗ lực hết lòng giữ “ không dấu-vít, chẳng chỗ trách được ” và tránh khỏi tác động ảnh hưởng bại hoại của trần gian này, thì sẽ là nguồn vui cho Đức Giê-hô-va ( II Phi-e-rơ 3 : 14 ; Châm-ngôn 27 : 11 ) .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU