spot_img
4.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

Nguyên tắc tập trung – dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước

Nguyên tắc tập trung – dân chủ được xem là nguyên tắc cơ bản, nền tảng và quan trọng trong tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống chính trị nói chung và cỗ máy nhà nước ta nói riêng .

1. Nguyên tắc tập trung dân chủ là gì?

Nguyên tắc tập trung dân chủ là sự kết hợp giữa hai yếu tố tập trung và dân chủ. Nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp trên với việc mở rộng dân chủ cho cấp dưới, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Nguyên tắc này được thể hiện trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ở một số khía cạnh cơ bản như sau:

– Thứ nhất, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của cỗ máy nhà nước do nhân dân thiết kế xây dựng nên. Quốc hội, hội đồng nhân dân và những cơ quan nhà nước đều được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo nguyên tắc này. Nhân dân bầu ra đại diện thay mặt cho mình trong cơ quan quyền lực nhà nước là Quốc hội và hội đồng nhân dân những cấp. Cơ quan quyền lực nhà nước lại bầu ra những thành viên của nhà nước, ủy ban nhân dân những cấp là những cơ quan hành chính nhà nước, kiến thiết xây dựng pháp lý về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của cỗ máy nhà nước trên nguyên tắc tập trung – dân chủ. Như vậy, nguyên tắc này được tuân thủ trong toàn bộ máy nhà nước. – Thứ hai, quyết định hành động của cấp trên, của TW buộc cấp dưới, địa phương phải triển khai. Đây là biểu lộ của sự tập trung quyền lực tối cao vào cơ quan cấp TW, đồng thời dân chủ trong việc kêu gọi sự dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo trong triển khai quyết định hành động của những cấp địa phương. – Thứ ba, những yếu tố quan trọng của cơ quan nhà nước phải được đưa ra tranh luận tập thể và quyết định hành động theo hầu hết. Đây là biểu lộ của sự tập trung trong việc thống nhất quan điểm, dân chủ trong việc góp phần quan điểm và quyết định hành động ở đầu cuối. – Thứ tư, mọi yếu tố quan trọng của quốc gia phải được Quốc hội trải qua, trước khi Quốc hội bàn luận và trải qua phải được đưa ra trưng cầu quan điểm của nhân dân. Biểu hiện của tập trung trải qua quyết định hành động tối cao của Quốc hội, đồng thời dân chủ bộc lộ trong việc lấy quan điểm của nhân dân.

2. Vai trò của nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước:

Đây là nguyên tắc phối hợp hài hòa giữa chỉ huy tập trung thống nhất của cấp trên với việc lan rộng ra dân chủ cho cấp dưới, bảo vệ nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao trong quản trị nhà nước. Dân chủ là thực chất của nhà nước XHCN, có bảo vệ dân chủ mới hoàn toàn có thể tập trung sức mạnh của tập thể và phát huy trí tuệ, phát huy tính dữ thế chủ động và sức phát minh sáng tạo của nhân dân. Quản lí nhà nước, quản lí xã hội yên cầu phải có sự tập trung quyền lực tối cao, có tập trung quyền lực tối cao mới quản lí được xã hội, mới thiết lập được trật tự xã hội. Tập trung và dân chủ là hai mặt của một thể thống nhất phối hợp hòa giải với nhau. Nếu thiên về tập trung mà không chú trọng tới dân chủ sẽ dẫn đến tập trung quan liêu, độc đoán trái với thực chất của nhà nước ta. Ngược lại nếu quá thiên về dân chủ mà coi nhẹ tập trung sẽ dẫn đến dân chủ quá trớn làm cho hoạt động giải trí của nhà nước kém hiệu suất cao. Vì vậy, tập trung phải luôn gắn liền với dân chủ. Tập trung và dân chủ là hai mặt của một thể thống nhất không hề tách rời.

3. Phân tích nguyên tắc tập chung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước:

Nguyên tắc tập trung – dân chủ trong quản trị hành chính nhà nước là sự phối hợp giữa hai yếu tố tập trung và dân chủ. Nguyên tắc tập trung – dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước được biểu lộ ở những nội dung sau :

a, Sự  phụ thuộc của cơ quan hành chính nhà nước vào cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp.

Xem thêm: Quản lý hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước?

Hiến pháp 1992 pháp luật : “ Nhân dân sử dụng quyền lực tối cao nhà nước trải qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện thay mặt cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhân dân. ” Như vậy, Hiến pháp pháp luật tổng thể quyền lực tối cao nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực tối cao nhà nước trải qua những cơ quan quyền lực nhà nước do chính họ bầu ra để đại diện thay mặt mình trực tiếp triển khai những quyền lực tối cao đó. Ðể thực thi tính năng quản trị hành chính nhà nước, mạng lưới hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được xây dựng và nó luôn có sự nhờ vào vào những cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp. + Tập trung được bộc lộ ở việc những cơ quan quyền lực nhà nước có những quyền hạn nhất định trong việc xây dựng, sáp nhập hay giải thể những cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp. Ở TW Quốc hội xây dựng ra nhà nước và trao cho nó quyền hành pháp. Ở địa phương những Ủy Ban Nhân Dân do HĐND cùng cấp bầu ra và thực thi hoạt động giải trí quản lí hành chính nhà nước ở địa phương. Ví dụ : Luật tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân lao lý : Khoản 3 Điều 17 pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh : “ Phê chuẩn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ; quyết định hành động xây dựng, sáp nhập, giải thể một số ít cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp theo hướng dẫn của nhà nước ” Điều 2 : “ Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên. … Uỷ ban nhân dân thực thi công dụng quản trị nhà nước ở địa phương, góp thêm phần bảo vệ sự chỉ huy, quản trị thống nhất trong cỗ máy hành chính nhà nước từ TW tới cơ sở ”. Tập trung còn được bộc lộ trong hoạt động giải trí, những cơ quan hành chính nhà nước luôn chịu sự chỉ huy, giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình hoạt động giải trí của mình với cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp. Luật tổ chức triển khai HĐND và Ủy Ban Nhân Dân năm 2003 lao lý :

Xem thêm: Khái niệm và các phương pháp quản lý hành chính nhà nước

Điều 1 : “ Hội đồng nhân dân thực thi quyền giám sát so với hoạt động giải trí của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, … ” Điều 120 : “ Uỷ ban nhân dân chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và báo cáo giải trình công tác làm việc trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và báo cáo giải trình công tác làm việc trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và nhà nước. ” + Dân chủ được biểu lộ trong việc cơ quan quyền lực nhà nước trao quyền dữ thế chủ động phát minh sáng tạo cho những cơ quan hành chính nhà nước trong việc chỉ huy thực thi hiến pháp, luật và những văn bản khác của cơ quan quyền lực nhà nước. Khoản 1 Điều 94 Luật tổ chức triển khai HĐND và Ủy Ban Nhân Dân lao lý trách nhiệm quyền hạn của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh như sau : “ Tổ chức, chỉ huy và kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, luật, những văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp ; tổ chức triển khai thực thi công tác làm việc tuyên truyền, giáo dục pháp lý ở địa phương ” Thêm vào đó, cơ quan quyền lực nhà nước còn tạo điều kiên thuận tiện thiết yếu để những cơ quan hành chính nhà nước hoàn thành xong tốt tính năng, trách nhiệm của mình là quản lí hành chính nhà nước trên mọi nghành nghề dịch vụ của đời sống xã hội. Điều đó được biểu lộ trong việc : nhà nước, bộ và những cơ quan ngang bộ phát hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Tất cả sự phụ thuộc vào này nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ cho hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, tương thích với ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân lao động, bảo vệ sự tập trung quyền lực tối cao vào cơ quan quyền lực, cơ quan do dân bầu và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhân dân.

b, Sự phục tùng của cấp dưới đối với cấp trên, của địa phương đối với trung ương.

Nhờ có sự phục tùng này cấp trên và TW mới tập trung quyền lực tối cao nhà nước để chỉ huy, giám sát hoạt động giải trí của cấp dưới và của địa phương, nếu không có sự phục tùng sẽ xảy ra thực trạng cục bộ địa phương, tùy tiện, vô chính phủ. Điều này được biểu lộ ở một số ít góc nhìn cơ bản sau :

Xem thêm: Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đối tượng quản lý

+ Tất cả những nhu yếu, mệnh lệnh do cấp trên và Trung ương đưa ra cấp dưới và địa phương phải có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai. Theo Luật tổ chức triển khai HĐND và Ủy Ban Nhân Dân, Điều 7 : “ Uỷ ban nhân dân cấp dưới chịu sự chỉ huy của Uỷ ban nhân dân cấp trên. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu sự chỉ huy của nhà nước ”. Khoản 7 Điều 17 pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh : “ Bãi bỏ một phần hoặc hàng loạt quyết định hành động, thông tư trái pháp lý của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết trái pháp lý của Hội đồng nhân dân cấp huyện ” + Mặt khác, cấp trên, TW cũng phải tôn trọng quan điểm của cấp dưới, địa phương về công tác làm việc tổ chức triển khai, hoạt động giải trí và về những yếu tố khác của quản trị hành chính nhà nước. Sự phục tùng mệnh lệnh không mang ý nghĩa tuyệt đối, phục tùng vô điều kiện mà là sự phục tùng những mệnh lệnh hợp pháp trên cơ sở pháp luật của pháp lý. Cấp trên, TW phải tạo điều kiện kèm theo để cấp dưới, địa phương phát huy sự dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo nhằm mục đích triển khai xong tốt trách nhiệm được giao, nhằm mục đích dữ thế chủ động triển khai được “ thẩm quyền cấp mình ”. Có như vậy mới khắc phục thực trạng quan liêu, áp đặt ý chí, làm mất đi tính dữ thế chủ động phát minh sáng tạo tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của địa phương, cấp dưới.

c, Sự phân cấp quản lý.

Phân cấp quản lý là sự chuyển giao thẩm quyền từ cấp trên xuống cấp dưới nhằm đạt được một cách có hiệu quả mục tiêu chung của hoạt động quản lí hành chính nhà nước. Khi tiến hành phân cấp quản lí đã có sự phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp trong bộ máy hành chính nhà nước. Mỗi cấp quản lý có những mục tiêu, nhiệm vụ, thẩm quyền và những phương thức cần thiết để thực hiện một cách tốt nhất những mục tiêu, nhiệm vụ của cấp mình.

Phân cấp quản trị là một biểu lộ của nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuy nhiên, việc phân cấp phải bảo vệ những nhu yếu sau : + Phải bảo vệ quyền quyết định hành động của TW so với những nghành nghề dịch vụ then chốt, những yếu tố có ý nghĩa kế hoạch để bảo vệ sự tăng trưởng cân đối hòa giải của toàn xã hội, bảo vệ sự quản trị tập trung và thống nhất của nhà nước trong khoanh vùng phạm vi toàn nước. + Phải mạnh dạn trao quyền cho những địa phương, những đơn vị chức năng cơ sở để phát huy tính dữ thế chủ động phát minh sáng tạo trong quản trị, tích cực phát huy sức người, sức của, tăng cường sản xuất và Giao hàng đời sống nhằm mục đích hoàn thành xong trách nhiệm mà cấp trên phó thác .

Xem thêm: Việc phân cấp quản lý trong nguyên tắc tập trung dân chủ

+ Phải phân cấp quản trị đơn cử, hài hòa và hợp lý trên cơ sở pháp luật của pháp lý. Hạn chế thực trạng cấp trên gom quá nhiều việc, khi không làm xuể việc làm ấy thì giao lại cho cấp dưới. Phân cấp quản trị phải xác lập tính năng cơ quan. Mỗi loại việc chỉ được thực thi bởi một cấp cơ quan, hoặc một vài cấp cơ quan. Cấp trên không phải khi nào cũng triển khai được một số ít công dụng một cách có hiệu suất cao như cấp dưới. Từ nghị quyết đại hội đảng IX yếu tố phân cấp – phân quyền cho cỗ máy nhà nước đã đặt thành yếu tố cấp thiết và mở màn thực thi trên trong thực tiễn, đánh đấu bằng việc ban hành pháp lệnh Thành Phố Hà Nội, Nghị định 93/2001 / NĐ-CP của nhà nước ngày 12/12/2001 “ về phân cấp quản lí một số ít nghành nghề dịch vụ cho thành phố Hồ Chí Minh ” ; và 1 số ít hành động khác. Ở đây cần quan tâm, phân cấp quản trị không phải là phân quyền. Phân quyền là sự phân loại quyền lực tối cao, còn phân cấp quản trị là sự chuyển giao thẩm quyền từ cấp trên xuống cấp dưới nhằm mục đích đạt được một cách có hiệu suất cao tiềm năng chung của hoạt động giải trí quản lí hành chính nhà nước. Quyền lực vẫn được bảo vệ tập trung vào cấp trên, TW, còn cấp dưới, địa phương được trao một số ít thẩm quyền mà họ hoàn toàn có thể làm được để giảm bớt gánh nặng phải xử lý nhiều yếu tố của cấp trên, TW. Cấp trên, TW vẫn bảo vệ sự tập trung quyền lực tối cao trong việc giao quyền, triển khai kiểm tra, thanh tra, xử lí những sai lầm trong quản lí hành chính nhà nước. Điển hình như gần đây, nhà nước và thủ tướng cơ quan chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp xử lí những sai phạm về quản lí đất đai của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng Đất Cảng trong việc tịch thu đất và cưỡng chế tịch thu đất so với đầm nuôi tôm của mái ấm gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ra quyết định hành động không bổ nhiệm quản trị, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố TP. Hải Phòng, bãi bỏ những quyết định hành động trái pháp lý của Uỷ ban nhân dân huyện đưa ra so với trường hợp của ông Đoàn Văn Vươn. Sự việc này cho tất cả chúng ta thấy rằng, trong sự phân cấp quản lí hành chính nhà nước vẫn bảo vệ tập trung quyền lực tối cao vào cấp trên, TW.

d, Hướng về cơ sở.

Hướng về cơ sở là việc những cơ quan hành chính nhà nước lan rộng ra dân chủ trên cơ sở quản trị tập trung so với hoạt động giải trí của hàng loạt mạng lưới hệ thống những đơn vị chức năng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống xã hội thường trực. Các đơn vị chức năng kinh tế tài chính được nhà nước bảo lãnh quyền sở hữu những gia tài hợp pháp, có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh thương mại, đồng thời cũng được nhà nước hướng dẫn, trợ giúp về vật chất và niềm tin. Các đơn vị chức năng văn hóa – xã hội được nhà nước phân phối những trang thiết bị thiết yếu để giúp sức hoạt động giải trí, trợ giúp về vật chất, niềm tin, nhằm mục đích tạo ra những điều kiện kèm theo tốt nhất để những đơn vị chức năng này hoạt động giải trí có hiệu suất cao. Nhà nước có chủ trương và giải pháp xử lí 1 cách thống nhất và ngặt nghèo tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống những đơn vị chức năng cơ sở .

Xem thêm: Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

e, Sự phụ thuộc hai chiều của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đều tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo nguyên tắc song trùng thường trực. Sự phụ thuộc vào này bộc lộ ở cả hai mặt là tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của cơ quan hành chính nhà nước. Điều này được biểu lộ ở việc : Ðối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền chung một mặt nhờ vào vào cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, mặt khác nhờ vào vào cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Biểu hiện của nó là ở việc Uỷ ban nhân dân thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp hoặc Quốc hội ( mối nhờ vào ngang ) và Uỷ ban nhân dân cấp trên hoặc nhà nước ( mối nhờ vào dọc ). Đối với cơ quan trình độ, một mặt nhờ vào vào cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung cùng cấp, mặt khác nó nhờ vào vào cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trình độ cấp trên trực tiếp. Chẳng hạn như : Sở tài nguyên và thiên nhiên và môi trường của Ủy ban nhân dân thành phố TP.HN chịu sự quản lí của Uỷ ban nhân dân thành phố TP. Hà Nội và Bộ tài nguyên và thiên nhiên và môi trường. Nguyên tắc song trùng thường trực của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương bảo vệ sự thống nhất giữa quyền lợi chung của nhà nước với quyền lợi của địa phương, giữa quyền lợi ngành với quyền lợi của chủ quyền lãnh thổ. Trong đó, mối phụ thuộc vào ngang tạo điều kiện kèm theo thiết yếu cho cấp dưới phát huy dân chủ, thế mạnh của địa phương để triển khai xong trách nhiệm được giao, mối phụ thuộc vào dọc giúp cho cấp trên hoàn toàn có thể tập trung quyền lực tối cao nhà nước nhằm mục đích chỉ huy hoạt động giải trí của cấp dưới, tạo nên một hoạt động giải trí chung thống nhất.

Nguyên tắc tập trung - dân chủ trong quản lí hành chính nhà nướcNguyên tắc tập trung - dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

4. Ý nghĩa của nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước hiện nay:

a. Ý nghĩa của nguyên tắc tập trung – dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước : Trong quản trị hành chính nhà nước, tập trung nhằm mục đích bảo vệ tóm gọn quyền lực tối cao nhà nước vào chủ thể quản trị để quản lý, chỉ huy việc thực thi chủ trương, pháp lý một cách thống nhất. Trong khi đó, dân chủ hướng tới việc lan rộng ra quyền cho đối tượng người tiêu dùng quản lí nhằm mục đích phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động giải trí quản lí, phát huy năng lực tiềm tàng của đối tượng người tiêu dùng quản lí trong quy trình thực thi chủ trương, pháp lý. Cần phải có sự phối hợp một cách đồng nhất, ngặt nghèo việc bảo vệ cả hai yếu tố này trong quản lí hành chính nhà nước. Nếu chỉ có sự chỉ huy tập trung mà không lan rộng ra quyền dân chủ thì sẽ tạo điều kiện kèm theo cho những hành vi lạm quyền, tham nhũng tăng trưởng. Ngược lại không có sự chỉ huy tập trung thống nhất sẽ dẫn đến thực trạng tùy tiện, vô chính phủ, cục bộ địa phương. Trong điều kiện kèm theo lúc bấy giờ sự chỉ huy tập trung trên cơ sở là nhu yếu khách quan của việc “ thực thi đồng điệu chủ trương tăng trưởng nền kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa ” ( Điều 15 Hiến pháp 1992 sửa đổi bổ xung năm 2001 ). Do đó hoàn toàn có thể thấy, trong quản lí hành chính nhà nước, tập trung – dân chủ có ý nghĩa sau : – Nguyên tắc tập trung – dân chủ là nguyên tắc cơ bản, đóng vai trò là tưởng chỉ huy, xuyên suốt trong quy trình triển khai quản lí nhà nước, quản lí xã hội. Trong quản lí hành chính nhà nước thì nguyên tắc này bảo vệ cho sự tập trung quyền lực tối cao nhà nước vào tay chủ thể quản lí để quản lý, chỉ huy việc triển khai chủ trương pháp lý một cách thống nhất, đồng thời nguyên tắc này bảo vệ việc lan rộng ra quyền cho đối tượng người tiêu dùng quản lí nhằm mục đích phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động giải trí quản lí, phát huy năng lực tiềm tang của đối tượng người tiêu dùng quản lí trong quy trình thực thi chủ trương pháp lý. Từ đó giúp cho công tác làm việc quản lí hành chính nhà nước đạt được những hiệu suất cao tốt trong việc tăng hiệu suất cao hoạt động giải trí của công tác làm việc quản lí hành chính nhà nước. – Nội dung của nguyên tắc này lao lý những đặc thù chung, mang tính quy luật khách quan trong hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống quản lí xã hội chủ nghĩa, đồng thời nó phản ánh sự thống nhất giữa cơ sở tư tưởng, kế hoạch và tổ chức triển khai của xã hội chủ nghĩa. – Thực hiện nguyên tắc tập trung – dân chủ trong cải cách hành chính sẽ bảo vệ sự thống nhất trong tổ chức triển khai và hành vi của cỗ máy nhà nước, phát huy đồng nhất và tích hợp ngặt nghèo sức mạnh của cả cơ quan hành chính TW lẫn cơ quan hành chính địa phương, của cả mạng lưới hệ thống cỗ máy hành chính và từng tổ chức triển khai cấu thành trong nó trong việc thực thi những trách nhiệm do tiến trình cải cách nền hành chính đặt ra. Ngược lại, nếu xa rời nó, xã hội tất yếu sẽ rơi vào thực trạng hoặc là vô chính phủ, hoặc là độc đoán chuyên quyền. Do đó nó không chỉ bác bỏ thực trạng lạm quyền của cấp dưới, mà cả trong thực tiễn cơ quan cấp trên “ làm thay ”, “ lấn sân ” vào thẩm quyền cơ quan cấp dưới, đồng thời cũng phải phủ nhận việc cơ quan cấp dưới ỷ lại, đùn đẩy việc làm cho cấp trên, và khuyến khích cấp dưới tham gia vào việc xử lý yếu tố chung thuộc thẩm quyền cấp trên, yêu cầu những đề xuất kiến nghị để xử lý chúng. – Việc vận dụng nguyên tắc tập trung – dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước giúp cho việc thực thi quyền làm chủ của nhân dân hoàn thành xong hơn, dân cư hoàn toàn có thể triển khai quyền giám sát của mình một những hữu hiệu, tạo nên một chính sách bảo vệ cho quần chúng tích cực tham gia vào công tác làm việc quản lí. b. Những ưu điểm và hạn chế trong việc vận dụng nguyên tắc này trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta lúc bấy giờ : Về ưu điểm, nguyên tắc tập trung – dân chủ đã được tuân thủ triệt để, tổng lực trong quản lí hành chính nhà nước ở những khâu tổ chức triển khai và hoạt động giải trí. Nó tạo điều kiện kèm theo hiệu suất cao trong quản lí hành chính nhà nước. Bằng chứng là việc quốc gia đã tăng trưởng nhanh gọn về mọi mặt kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội, … Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, chất lượng đời sống đã có những cải tổ đáng kể. Tuy nhiên, trong cơ chế thị trường và xu thế hội nhập quốc tế, việc vận dụng nguyên tắc này một cách máy móc đang làm cho cỗ máy hành chính nhà nước trở nên lỗi thời, ì ạch, ngưng trệ sự tăng trưởng của quốc gia, đẩy lùi bước tiến của xã hội. Nó làm cho cơ quan quản lí hành chính cấp dưới trở nên ỉ lại, lạm quyền, nhũng nhiễu nhân dân, đòi hối lộ … còn cơ quan quản lí hành chính cấp trên trở nên loay hoay, trên bảo dưới không nghe, tệ quan liêu tham nhũng tràn ngập, chia bè đảng trong cỗ máy chỉ huy, không ai chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với những sai phạm trong quản lí hành chính … Điều đó đặt ra yếu tố bức thiết trong việc cải cách hành chính để bảo vệ tập trung – dân chủ đúng theo ý nghĩa vốn có của nó.

c. Giải pháp hoàn thiện nền hành chính dựa trên nguyên tắc tập trung – dân chủ:

Thứ nhất, cần phải triển khai can đảm và mạnh mẽ chỉ huy của Đảng và Bộ chính trị trong việc cải cách hành chính, lấy cải cách thủ tục hành chính là khâu nâng tầm trên ý thức tinh giản cỗ máy hành chính nhằm mục đích giải bớt những khâu trung gian và những cơ quan hoạt động giải trí không hiệu suất cao. Công khai, minh bạch những thủ tục hành chính để nhân dân được biết nhằm mục đích tránh tệ hách dịch, cửa quyền, xoá bỏ văn hoá “ phong bì ” đã làm xấu hình ảnh của cỗ máy hành chính nhà nước. Công khai những hoạt động giải trí của nhà nước và Ủy ban nhân dân trong hoạt động giải trí quản lí hành chính trên mọi nghành nghề dịch vụ để dân biết, dân kiểm tra. Thứ hai, cần tinh giản biên chế cán bộ, công chức nhà nước thao tác không hiệu suất cao. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cũng như đạo đức của cán bộ, công chức để hoạt động giải trí hiệu suất cao. Tuyển dụng những nhân tài trên mọi nghành vào thao tác trong cỗ máy hành chính nhà nước theo sự ra mắt của nhân dân, của cơ quan quyền lực nhà nước, của Đảng … với chính sách đãi ngộ tốt, giữ vị trí cao trong cỗ máy hành chính nhà nước. Thứ ba, tăng cường tăng trưởng kinh tế tài chính, kiềm chế lạm phát kinh tế, cải tổ đời sống cho nhân dân, đặc biệt quan trọng chăm sóc tới đội ngũ cán bộ, công chức để họ không thay đổi đời sống, làm giàu bằng sự góp phần xứng danh của mình, hoàn thành xong trách nhiệm cao quý mà nhân dân phó thác.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU