spot_img
18 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
spot_img
spot_img

thông tin liên hệ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Để chỉ định thông tin liên hệ cá nhân của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

To specify your personal contact information, follow these steps :

support.google

Thông tin liên hệ ở phía dưới cùng của biên lai đơn đặt hàng của bạn.

Contact information is on the bottom of your order’s receipt .

support.google

Trước khi thay đổi thông tin liên hệ của bạn, hãy ghi nhớ những điều sau:

Before changing your contact information, keep the following in mind :

support.google

Tìm hiểu thêm về những tính năng của Google Ads yêu cầu thông tin liên hệ ở trên.

Learn more about what Google Ads features require the above contact information .

support.google

Bạn cũng có thể xem xét liên kết đế trang có thông tin liên hệ.

You may also consider a link to a page with contact information .

support.google

Để biết thêm thông tin về thông tin liên hệ WHOIS, hãy xem phần Thông tin liên hệ.

For more information on WHOIS contact information, see Contact information .

support.google

Tra cứu WHOIS sẽ trả về thông tin liên hệ, bao gồm các địa chỉ email.

The WHOIS lookup will return contact information, including email addresses .

support.google

Ngoài ra, bạn có thể xem thư mời để biết thông tin liên hệ.

See your invitation for contact information .

support.google

Để biết thông tin liên hệ, hãy truy cập vào g.co/pixel/contact.

For contact information, visit g.co/pixel/contact .

support.google

Tìm hiểu cách tùy chỉnh thông tin liên hệ.

Learn how to customize your contact information .

support.google

Bài viết này giải thích cách xác minh thông tin liên hệ của bạn khi bạn đăng ký miền.

This article explains how to verify your contact information when you register a domain .

support.google

Để đảm bảo phân phối kịp thời, hãy đảm bảo thông tin liên hệ của bạn được cập nhật.

To ensure timely delivery, make sure your contact information is up-to-date .

support.google

Một số tính năng nhất định trong Google Ads yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ sau:

Certain features in Google Ads require you to provide the following contact information :

support.google

Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ.

You can find contact information on the hosting provider’s website .

support.google

ICANN yêu cầu tất cả các tổ chức đăng ký tên miền phải ủy thác thông tin liên hệ miền.

ICANN requires all domain registrars to place domain contact information in escrow .

support.google

Lưu ý: Thông tin liên hệ được ủy thác cho miền của bạn dựa trên cài đặt đăng ký riêng tư.

Note : The contact information that is escrowed for your domain is based on your private registration setting .

support.google

Tính năng bảo vệ quyền riêng tư giúp bạn tránh thư rác và bảo vệ thông tin liên hệ của mình.

Privacy protection helps you avoid spam and protect your contact information .

support.google

Bạn không bắt buộc phải thêm các tùy chọn cài đặt bổ sung, như thông tin liên hệ cho nhà cung cấp.

Additional settings, like contact information for the vendor are optional .

support.google

Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ thanh toán trong tài khoản Google Ads của mình bất cứ lúc nào.

At any time, you can change the billing contact information in your Google Ads account .

support.google

Lumen sẽ biên tập lại thông tin liên hệ cá nhân của người gửi (ví dụ: số điện thoại, email và địa chỉ).

Lumen will redact the submitter’s personal contact information ( i. e. phone number, e-mail and address ) .

support.google

– Phải cung cấp cho Tổ chức đăng ký tên miền thông tin liên hệ để khiếu nại hoặc báo cáo việc lạm dụng đăng ký.

– Must provide Registrar with contact information for complaints or reports of registration abuse .

support.google

Người đăng ký phải cung cấp thông tin liên hệ cho tổ chức đăng ký tên miền để đưa vào cơ sở dữ liệu WHOIS.

The registrant must provide contact information to the registrar for inclusion in the WHOIS database .

support.google

Bạn có thể thêm, xem lại và chỉnh sửa thông tin liên hệ này trong Google Ads bằng cách thực hiện theo các bước sau:

You can add, review, and edit this contact information in the Google Ads by following these steps:

support.google

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU