spot_img
12.9 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰĐiều 361. Phạm vi vận dụngViệc dân sự là việc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể không có tranh chấp, nhưng có nhu yếu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là địa thế căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác ; nhu yếu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động .

Những quy định của Phần này được áp dụng để giải quyết việc dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27, các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29, các khoản 1, 2, 3 và 6 Điều 31, các khoản 1, 2 và 5 Điều 33 của Bộ luật này. Trường hợp Phần này không quy định thì áp dụng những quy định khác của Bộ luật này để giải quyết việc dân sự.

Điều 362. Đơn nhu yếu Tòa án giải quyết việc dân sự1. Người nhu yếu Tòa án giải quyết việc dân sự phải gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền pháp luật tại Mục 2 Chương III của Bộ luật này .Trường hợp Chấp hành viên nhu yếu Tòa án giải quyết việc dân sự theo lao lý của Luật thi hành án dân sự thì có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nhu yếu giải quyết việc dân sự theo lao lý của Bộ luật này .2. Đơn nhu yếu phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm làm đơn ;b ) Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự ;c ) Tên, địa chỉ ; số điện thoại cảm ứng, fax, địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) của người nhu yếu ;d ) Những yếu tố đơn cử nhu yếu Tòa án giải quyết và nguyên do, mục tiêu, địa thế căn cứ của việc nhu yếu Tòa án giải quyết việc dân sự đó ;đ ) Tên, địa chỉ của những người có tương quan đến việc giải quyết việc dân sự đó ( nếu có ) ;e ) Các thông tin khác mà người nhu yếu xét thấy thiết yếu cho việc giải quyết nhu yếu của mình ;g ) Người nhu yếu là cá thể phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức triển khai thì đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn ; trường hợp tổ chức triển khai nhu yếu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực thi theo pháp luật của Luật doanh nghiệp .3. Kèm theo đơn nhu yếu, người nhu yếu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ cho nhu yếu của mình là có địa thế căn cứ và hợp pháp .Điều 363. Thủ tục nhận và giải quyết và xử lý đơn nhu yếu1. Thủ tục nhận đơn nhu yếu được thực thi theo lao lý tại khoản 1 Điều 191 của Bộ luật này .Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đơn nhu yếu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn nhu yếu .2. Trường hợp đơn nhu yếu chưa ghi khá đầy đủ nội dung theo lao lý tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này thì Thẩm phán nhu yếu người nhu yếu sửa đổi, bổ trợ trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được nhu yếu. Thủ tục sửa đổi, bổ trợ đơn nhu yếu được thực thi theo lao lý tại khoản 1 Điều 193 của Bộ luật này .3. Trường hợp người nhu yếu triển khai không thiếu nhu yếu sửa đổi, bổ trợ thì Thẩm phán triển khai thủ tục thụ lý việc dân sự .Hết thời hạn pháp luật tại khoản 2 Điều này mà người nhu yếu không sửa đổi, bổ trợ đơn nhu yếu thì Thẩm phán trả lại đơn nhu yếu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ .4. Trường hợp xét thấy đơn nhu yếu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện kèm theo thụ lý thì Thẩm phán thực thi như sau :a ) Thông báo cho người nhu yếu về việc nộp lệ phí nhu yếu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được thông tin nộp lệ phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo lao lý của pháp lý về phí, lệ phí ;b ) Tòa án thụ lý đơn nhu yếu khi người nhu yếu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí nhu yếu giải quyết việc dân sự ;c ) Trường hợp người nhu yếu được miễn hoặc không phải nộp lệ phí thì Thẩm phán thụ lý việc dân sự kể từ ngày nhận được đơn nhu yếu .Điều 364. Trả lại đơn nhu yếu1. Tòa án trả lại đơn nhu yếu trong những trường hợp sau đây :a ) Người nhu yếu không có quyền nhu yếu hoặc không có đủ năng lượng hành vi tố tụng dân sự ;b ) Sự việc người nhu yếu nhu yếu đã được Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết ;c ) Việc dân sự không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án ;d ) Người nhu yếu không sửa đổi, bổ trợ đơn nhu yếu trong thời hạn pháp luật tại khoản 2 Điều 363 của Bộ luật này ;đ ) Người nhu yếu không nộp lệ phí trong thời hạn lao lý tại điểm a khoản 4 Điều 363 của Bộ luật này, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp lệ phí hoặc chậm nộp vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan ;e ) Người nhu yếu rút đơn nhu yếu ;g ) Những trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý .2. Khi trả lại đơn nhu yếu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .3. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn nhu yếu được thực thi theo pháp luật tại Điều 194 của Bộ luật này .Điều 365. Thông báo thụ lý đơn nhu yếu1. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày thụ lý đơn nhu yếu, Tòa án phải thông tin bằng văn bản cho người nhu yếu, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc giải quyết việc dân sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn nhu yếu .2. Văn bản thông tin phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm làm văn bản thông tin ;b ) Tên, địa chỉ Tòa án đã thụ lý đơn nhu yếu ;c ) Tên, địa chỉ của đương sự ;d ) Những yếu tố đơn cử đương sự nhu yếu Tòa án giải quyết ;đ ) Danh mục tài liệu, chứng cứ đương sự nộp kèm theo đơn nhu yếu ;e ) Thời hạn người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan phải có quan điểm bằng văn bản nộp cho Tòa án so với nhu yếu của người nhu yếu và tài liệu, chứng cứ kèm theo ( nếu có ) ;g ) Hậu quả pháp lý của việc người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không nộp cho Tòa án văn bản về quan điểm của mình so với nhu yếu giải quyết việc dân sự .Điều 366. Chuẩn bị xét đơn nhu yếu1. Thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét đơn nhu yếu là 01 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn nhu yếu, trừ trường hợp Bộ luật này có lao lý khác .2. Trong thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét đơn nhu yếu, Tòa án thực thi việc làm sau đây :a ) Trường hợp xét thấy tài liệu, chứng cứ chưa đủ địa thế căn cứ để Tòa án giải quyết thì Tòa án nhu yếu đương sự bổ trợ tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được nhu yếu của Tòa án ;b ) Trường hợp đương sự có nhu yếu hoặc khi xét thấy thiết yếu thì Thẩm phán ra quyết định hành động nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phân phối tài liệu, chứng cứ ; triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá gia tài. Nếu hết thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét đơn nhu yếu lao lý tại khoản 1 Điều này mà chưa có tác dụng giám định, định giá gia tài thì thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét đơn nhu yếu được lê dài nhưng không quá 01 tháng ;c ) Quyết định đình chỉ việc xét đơn nhu yếu và trả lại đơn nhu yếu, tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu người nhu yếu rút đơn nhu yếu ;d ) Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự .3. Tòa án phải gửi ngay quyết định hành động mở phiên họp giải quyết việc dân sự và hồ sơ việc dân sự cho Viện kiểm sát cùng cấp để nghiên cứu và điều tra. Viện kiểm sát phải điều tra và nghiên cứu trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ ; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải trả hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp giải quyết việc dân sự .4. Tòa án phải mở phiên họp để giải quyết việc dân sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động mở phiên họp .Điều 367. Những người tham gia phiên họp giải quyết việc dân sự1. Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp phải tham gia phiên họp ; trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì Tòa án vẫn triển khai phiên họp .2. Người nhu yếu hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ phải tham gia phiên họp theo giấy triệu tập của Tòa án .Người nhu yếu vắng mặt lần thứ nhất thì Tòa án hoãn phiên họp, trừ trường hợp người nhu yếu đề xuất Tòa án giải quyết việc dân sự vắng mặt họ. Trường hợp người nhu yếu đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị coi là từ bỏ nhu yếu và Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ giải quyết việc dân sự ; trong trường hợp này, quyền nhu yếu Tòa án giải quyết việc dân sự đó theo thủ tục do Bộ luật này lao lý vẫn được bảo vệ .3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp. Trong trường hợp thiết yếu, Tòa án hoàn toàn có thể triệu tập người làm chứng, người giám định, người phiên dịch tham gia phiên họp ; nếu có người vắng mặt thì Tòa án quyết định hành động hoãn phiên họp hoặc vẫn thực thi phiên họp .Điều 368. Quyết định việc đổi khác người thực thi tố tụng khi giải quyết việc dân sự1. Trước khi mở phiên họp, việc đổi khác Thẩm phán, Thư ký phiên họp do Chánh án của Tòa án đang giải quyết việc dân sự đó quyết định hành động ; nếu Thẩm phán bị đổi khác là Chánh án của Tòa án đang giải quyết việc dân sự đó thì việc đổi khác do Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp quyết định hành động .2. Tại phiên họp giải quyết việc dân sự, việc biến hóa Thẩm phán, Thư ký phiên họp được thực thi như sau :a ) Trường hợp việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì việc đổi khác Thẩm phán, Thư ký phiên họp do Chánh án của Tòa án đang giải quyết việc dân sự đó quyết định hành động ; nếu Thẩm phán bị biến hóa là Chánh án của Tòa án đang giải quyết việc dân sự đó thì việc đổi khác do Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp quyết định hành động ;b ) Trường hợp việc dân sự do Hội đồng giải quyết việc dân sự gồm ba Thẩm phán giải quyết thì việc biến hóa thành viên Hội đồng, Thư ký phiên họp do Hội đồng giải quyết việc dân sự quyết định hành động .3. Trước khi mở phiên họp, việc đổi khác Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết định hành động .

Tại phiên họp, việc thay đổi Kiểm sát viên do Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự quyết định. Trường hợp phải thay đổi Kiểm sát viên thì Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự ra quyết định hoãn phiên họp và thông báo cho Viện kiểm sát.

Việc cử Kiểm sát viên thay thế sửa chữa Kiểm sát viên bị biến hóa do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết định hành động. Nếu Kiểm sát viên bị đổi khác là Viện trưởng Viện kiểm sát thì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định hành động .Điều 369. Thủ tục triển khai phiên họp giải quyết việc dân sự1. Phiên họp giải quyết việc dân sự được thực thi theo trình tự sau đây :a ) Thư ký phiên họp báo cáo giải trình Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự về sự xuất hiện, vắng mặt của những người tham gia phiên họp ;b ) Thẩm phán chủ tọa phiên họp khai mạc phiên họp, kiểm tra về sự xuất hiện, vắng mặt của những người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của họ, lý giải quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia phiên họp ;c ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người nhu yếu, người nhu yếu hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ trình diễn về những yếu tố đơn cử nhu yếu Tòa án giải quyết, nguyên do, mục tiêu và địa thế căn cứ của việc nhu yếu Tòa án giải quyết việc dân sự đó ;d ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ trình diễn quan điểm về những yếu tố có tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trong việc giải quyết việc dân sự ;đ ) Người làm chứng trình diễn quan điểm ; người giám định trình diễn Kết luận giám định, lý giải những yếu tố còn chưa rõ hoặc có xích míc ( nếu có ) ;e ) Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự xem xét tài liệu, chứng cứ ;g ) Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết việc dân sự và gửi văn bản phát biểu quan điểm cho Tòa án để lưu vào hồ sơ việc dân sự ngay sau khi kết thúc phiên họp ;h ) Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự xem xét, quyết định hành động gật đầu hoặc không gật đầu nhu yếu giải quyết việc dân sự .2. Trường hợp có người được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp vắng mặt thì Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự cho công bố lời khai, tài liệu, chứng cứ do người đó phân phối trước khi xem xét tài liệu, chứng cứ .Điều 370. Quyết định giải quyết việc dân sự1. Quyết định giải quyết việc dân sự phải có những nội dung sau đây :a ) Ngày, tháng, năm ra quyết định hành động ;b ) Tên Tòa án ra quyết định hành động ;c ) Họ, tên của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký phiên họp ;d ) Tên, địa chỉ của người nhu yếu giải quyết việc dân sự ;đ ) Những yếu tố đơn cử nhu yếu Tòa án giải quyết ;e ) Tên, địa chỉ của người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ;g ) Nhận định của Tòa án và những địa thế căn cứ để đồng ý hoặc không đồng ý đơn nhu yếu ;h ) Căn cứ pháp lý để giải quyết việc dân sự ;i ) Quyết định của Tòa án ;k ) Lệ phí phải nộp .2. Quyết định giải quyết việc dân sự phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, người nhu yếu giải quyết việc dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày ra quyết định hành động .Việc gửi quyết định hành động giải quyết việc dân sự cho cơ quan thi hành án được thực thi theo pháp luật của Luật thi hành án dân sự .3. Quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án có tương quan đến việc đổi khác hộ tịch của cá thể phải được Tòa án gửi cho Ủy ban nhân dân nơi đã ĐK hộ tịch của cá thể đó theo pháp luật của Luật hộ tịch .4. Quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ), trừ quyết định hành động có chứa thông tin pháp luật tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này .Điều 371. Kháng cáo, kháng nghị quyết định hành động giải quyết việc dân sựNgười nhu yếu, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng nghị, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị quyết định hành động giải quyết việc dân sự để nhu yếu Tòa án trên một cấp trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm, trừ quyết định hành động giải quyết việc dân sự lao lý tại khoản 7 Điều 27, khoản 2 và khoản 3 Điều 29 của Bộ luật này .Điều 372. Thời hạn kháng nghị, kháng nghị1. Người nhu yếu, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng nghị quyết định hành động giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định hành động. Trường hợp họ không xuất hiện tại phiên họp giải quyết việc dân sự thì thời hạn đó được tính từ ngày họ nhận được quyết định hành động giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định hành động đó được thông tin, niêm yết .2. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định hành động giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định hành động .Điều 373. Chuẩn bị xét kháng nghị, kháng nghị1. Thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét kháng nghị, kháng nghị là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận kháng nghị, kháng nghị .2. Trong thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét kháng nghị, kháng nghị, Tòa án triển khai những việc làm sau đây :a ) Trường hợp xét thấy tài liệu, chứng cứ chưa đủ địa thế căn cứ để Tòa án giải quyết thì Tòa án nhu yếu đương sự bổ trợ tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được nhu yếu của Tòa án ;b ) Trường hợp đương sự có nhu yếu hoặc khi xét thấy thiết yếu, Thẩm phán ra quyết định hành động nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phân phối tài liệu, chứng cứ ; triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá. Nếu hết thời hạn lao lý tại khoản 1 Điều này mà chưa có hiệu quả giám định, định giá thì thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét kháng nghị, kháng nghị được lê dài nhưng không quá 15 ngày ;c ) Trong thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét kháng nghị, kháng nghị, nếu tổng thể người kháng nghị rút đơn kháng nghị, Viện kiểm sát rút kháng nghị thì Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ giải quyết việc xét đơn nhu yếu theo thủ tục phúc thẩm. Trong trường hợp này, quyết định hành động giải quyết việc dân sự theo thủ tục xét xử sơ thẩm có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý kể từ ngày Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định hành động đình chỉ ;d ) Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự .3. Tòa án phải gửi ngay quyết định hành động mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự và hồ sơ việc dân sự cho Viện kiểm sát cùng cấp để điều tra và nghiên cứu. Viện kiểm sát phải nghiên cứu và điều tra trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ ; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải trả hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự .4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động mở phiên họp, Thẩm phán phải mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự .Điều 374. Những người tham gia phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự1. Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp phải tham gia phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự ; trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì Tòa án vẫn triển khai phiên họp, trừ trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm .2. Người có đơn kháng nghị, người đại diện thay mặt hợp pháp, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ phải tham gia phiên họp theo giấy triệu tập của Tòa án .Người kháng nghị vắng mặt lần thứ nhất có nguyên do chính đáng thì Tòa án hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự, trừ trường hợp người kháng nghị nhu yếu giải quyết vắng mặt họ. Nếu người kháng nghị đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị coi là từ bỏ kháng nghị và Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự so với nhu yếu kháng nghị của họ, trừ trường hợp họ có đơn đề xuất giải quyết vắng mặt hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan .3. Người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, người đại diện thay mặt hợp pháp, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp. Trong trường hợp thiết yếu, Tòa án hoàn toàn có thể triệu tập người làm chứng, người giám định, người phiên dịch tham gia phiên họp ; nếu có người vắng mặt thì Tòa án quyết định hành động hoãn phiên họp hoặc vẫn thực thi phiên họp .Điều 375. Thủ tục triển khai phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự1. Phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự được triển khai theo trình tự sau đây :a ) Thư ký phiên họp báo cáo giải trình về sự xuất hiện, vắng mặt của những người tham gia phiên họp ;b ) Thẩm phán chủ tọa phiên họp khai mạc phiên họp, kiểm tra về sự xuất hiện, vắng mặt của những người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của họ, lý giải quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia phiên họp ;c ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người kháng nghị, người kháng nghị hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ trình diễn về nội dung kháng nghị và địa thế căn cứ của việc kháng nghị ;Trường hợp chỉ có Viện kiểm sát kháng nghị thì Kiểm sát viên trình diễn về nội dung kháng nghị và địa thế căn cứ của việc kháng nghị. Trường hợp vừa có kháng nghị, vừa có kháng nghị thì những đương sự trình diễn về nội dung kháng nghị và những địa thế căn cứ của việc kháng nghị trước, sau đó Kiểm sát viên trình diễn về nội dung kháng nghị và địa thế căn cứ của việc kháng nghị. Trường hợp Viện kiểm sát không kháng nghị thì Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết kháng nghị trước khi Hội đồng phúc thẩm ra quyết định hành động .Ngay sau khi kết thúc phiên họp, Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu quan điểm cho Tòa án để lưu vào hồ sơ việc dân sự ;d ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ trình diễn quan điểm về những yếu tố có tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trong nội dung kháng nghị, kháng nghị ;đ ) Người làm chứng trình diễn quan điểm ; người giám định trình diễn Kết luận giám định, lý giải những yếu tố còn chưa rõ hoặc có xích míc .2. Trường hợp có người được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp vắng mặt thì Thẩm phán cho công bố lời khai, tài liệu, chứng cứ do người đó phân phối .3. Hội đồng phúc thẩm xem xét quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm bị kháng nghị, kháng nghị, tài liệu, chứng cứ có tương quan và ra một trong những quyết định hành động sau đây :a ) Giữ nguyên quyết định hành động giải quyết việc dân sự của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ;b ) Sửa quyết định hành động giải quyết việc dân sự của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ;c ) Hủy quyết định hành động giải quyết việc dân sự của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và chuyển hồ sơ việc dân sự cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục xét xử sơ thẩm ;d ) Hủy quyết định hành động giải quyết việc dân sự của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và đình chỉ giải quyết việc dân sự ;đ ) Đình chỉ giải quyết việc xét đơn nhu yếu theo thủ tục phúc thẩm nếu tại phiên họp tổng thể người kháng nghị rút đơn kháng nghị, Viện kiểm sát rút kháng nghị .

4. Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định và được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 370 của Bộ luật này.

5. Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự có hiệu lực hiện hành pháp lý được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ), trừ quyết định hành động có chứa thông tin pháp luật tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này .( Bộ luật Tố tụng Dân sự năm ngoái )

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU