spot_img
20.8 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022
spot_img
spot_img

ban bí thư trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ông trở Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng vào năm 1980, và Ủy viên Hội đồng Nhà nước vào tháng 5 năm 1982.

He became a member of the Central Secretariat in 1980, and State Councilor in May 1982.

WikiMatrix

Tuy nhiên, tại Đại hội Đảng lần thứ 9 năm 1920 đã bãi nhiệm bà khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban Bí thư.

However, the 9th Congress of 1920 dropped her both from the Central Committee and from the party secretariat.

WikiMatrix

Trong thời gian 1919-1952 Orgburo cũng được bầu theo cách thức của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các phiên họp toàn thể của Trung ương Đảng.

In 1919–1952, the Orgburo was also elected in the same manner as the Politburo and the Secretariat by the plenums of the Central Committee.

WikiMatrix

Hội nghị lần thứ 1 tổ chức ngày 13/11/1970 bầu Kim Il-sung làm Tổng Bí thư, bầu 15 thành viên Ủy ban Chính trị và 10 thành viên Ban Bí thư.

The 1st Plenum on 13 November 1970 appointed Kim Il-sung as General Secretary, a 15-member Political Committee and a 9-member Secretariat.

WikiMatrix

Ông còn là một thành viên của Ban Bí thư Trung ương Đảng vào ngày 29 tháng 11 năm 1919 và giữ cương vị Bí thư trách nhiệm của Đảng trong một năm rưỡi.

He was also made a member of the Central Committee Secretariat on 29 November 1919 and served as the party’s Responsible Secretary for the next year and a half.

WikiMatrix

Cho đến năm 1966, Đảng Lao động không có cơ quan nào giống với Ban bí thư; Điều này bất thường, vì một Ban bí thư là một trong những cơ quan quyền lực nhất của các Đảng cộng sản cầm quyền khác.

Until 1966, the WPK had no body similar to the Secretariat; this was unusual, since a Secretariat was one of the most powerful bodies in other ruling communist parties.

WikiMatrix

Yêu cầu của Stalin được Malenkov phát biểu là giảm bớt trách nhiệm của ông trong Ban Bí thư Đảng do tuổi cao sức yếu đã bị Đại hội Đảng từ chối, cũng vì các đại biểu đã không chắc chắn về ý định của Stalin.

His request, voiced through Malenkov, to be relieved of his duties in the party secretariat due to his age, was rejected by the party congress, as delegates were unsure about Stalin’s intentions.

WikiMatrix

Ngày nay, ở Việt Nam không có một lãnh đạo tối cao, và quyền lực được chia sẻ bởi Tổng bí thư đảng, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cùng với các cơ quan như Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Trung ương đảng.

Nowadays, in Vietnam there is not one paramount leader, and power is shared by the party General Secretary, President and the Prime Minister along with collegial bodies such as the Politburo, Secretariat and the Central Committee.

WikiMatrix

Trong mười đơn vị và người đầu tiên được trao tặng có 5 công ty công nghiệp, 3 phi công, và Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Avel Enukidze.

Also among the first ten recipients were five industrial companies, three pilots, and the Secretary to the Central Executive Committee Avel Enukidze.

WikiMatrix

Ông giữ chức vụ Bí thư thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba từ năm 2011.

He has been Second Secretary of the Communist Party of Cuba since 2011.

WikiMatrix

Lễ ký được tiến hành tại Washington DC, nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tống bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ.

The signing took place in Washington DC, on the occasion of the first official visit of General Secretary Nguyen Phu Trong to the United States.

worldbank.org

Từ năm 1940 cho đến năm 1954, Yanjmaa là một ủy viên trong Bộ chính trị của Đảng và là Bí thư của Uỷ ban Trung ương Đảng từ năm 1941 đến năm 1947.

From 1940 until 1954, Yanjmaa served on the MPRP politburo and was Secretary of the party’s Central Committee from 1941 until 1947.

WikiMatrix

Lãnh đạo Ban bí thư lúc đó là Tổng bí thư.

The head of the Secretariat at the time was the General Secretary.

WikiMatrix

Đại hội bầu ra Ban chấp hành Tỉnh ủy mới và ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Confirmed by the newly elected Congress and sworn in as Vice President.

WikiMatrix

Tháng 11 năm 2013, ông rời khỏi các vị trí của mình trong thế giới khoa học và được chuyển sang Quảng Đông để làm phó chủ tịch tỉnh và đồng thời là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của tỉnh.

In November 2013, Ma left his posts in the world of science and was transferred to Guangdong to serve as deputy party chief of the province and concurrently the Secretary of the provincial Political and Legal Affairs Commission.

WikiMatrix

Bà trở về Pháp với tư cách là một đồng bào của UNESCO và trở thành Bí thư thường trực của Ủy ban Hợp tác Costa Rica cho tổ chức này.

In 1949, she returned to France as a UNESCO fellow and became the Permanent Secretary of the Costa Rican Cooperative Commission for the organization.

WikiMatrix

Đảm nhiệm chức vụ Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương luôn là một Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là các cơ quan ra quyết định cao nhất và có quyền lực lớn de facto ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

The office holders are always a thành viên of the Central Politburo or the Politburo Standing Committee which are the de facto highest and powerful decision-making bodies in People’s Republic of China .

WikiMatrix

Khi Stalin qua đời vào ngày 5 tháng 3 năm 1953, Malenkov được xem là thành viên quan trọng nhất của Ban Bí thư bao gồm luôn cả Nikita Khrushchev.

When Stalin died on 5 March 1953, Malenkov was the most important member of the Secretariat, which also included Nikita Khrushchev, among others.

WikiMatrix

Từ tháng 8 năm 1981 đến tháng 5 năm 1982, ông là Phó Giám đốc, Phó Bí thư Thị ủy, và cuối cùng là Giám đốc Ủy ban Giáo dục Thiên Tân.

From August 1981 to May 1982, he served as the Deputy Director, the Deputy Party Secretary, and eventually the Director of the Tianjin Education Committee.

WikiMatrix

Ông là Bí thư Ban Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từ tháng 9 năm 1982 đến tháng 1 năm 1983, và tỉnh trưởng Quý Châu, từ tháng 1 năm 1950 đến tháng 4 năm 1951.

He served as the secretary of the Secretariat of the Communist Party of China Central Committee between September 1982 and January 1983, and governor of Guizhou, from January 1950 to April 1951.

WikiMatrix

Tại đại hội Đảng lần thứ V, đảng đã bãi bỏ Ban Bí thư 9 người và thay đổi sự lựa chọn của người đứng đầu Đảng, từ Tổng Bí thư tới Chủ tịch.

At the Fifth Party Congress, the party abolished the nineperson Secretariat of the Central Committee and changed the designation of the head of the party (Kaysone) from general secretaryl to chairman.

WikiMatrix

Ban Bí thư đã bị bãi bỏ tại Đại hội này và được thay thế bởi Thường vụ Bộ Chính trị; Đỗ Mười là một trong năm thành viên của cơ quan mới này.

The Secretariat was abolished at the congress and replaced by the Politburo Standing Committee (PSB); Đỗ Mười was one of five members.

WikiMatrix

Vào đầu những năm 1920, đảng này hoạt động theo nguyên tắc Tập trung dân chủ, trong đó cơ quan lãnh đạo của đảng là Ban bí thư, nhóm họp tối thiểu một lần mỗi năm.

In the early 1920s, the party operated under the principle of democratic centralism, whereby the leading body of the party was the Congress, meeting at least once a year.

WikiMatrix

Trong thập niên 1950, Stalin ngày càng rút khỏi công việc của Ban Bí thư và giao lại sự giám sát ban cho Georgy Malenkov nhằm kiểm tra thân tín của mình như một người kế nhiệm tiềm năng.

In the 1950s, Stalin increasingly withdrew from Secretariat business, leaving the supervision of the body to Georgy Malenkov, possibly to test him as a potential successor.

WikiMatrix

Năm 1956, Cố được bổ nhiệm Bí thư trưởng Hội đồng Quốc phòng; năm 1967, ông trở thành Phó chủ tịch Ủy ban Cố vấn chiến lược.

In 1956, Gu was appointed as secretary general of the National Defense Council; in 1967 he was named as deputy head of the strategic advisory committee.

WikiMatrix

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU