spot_img
17.3 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022
spot_img
spot_img

Level 2 – No. 200/2014/TT-BTC – Finance in English from laws – Memrise

Ready to learn
     
Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore / unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session .All None

Ignore?

short-term assets( n ) gia tài thời gian ngắn

cash and cash equivalents( n ) tiền và những khoản tương tự tiền

short-term investments( n ) góp vốn đầu tư kinh tế tài chính thời gian ngắn

trading securities( n ) sàn chứng khoán kinh doanh thương mại

allowances for decline in value of trading securities( n ) dự trữ giảm giá sàn chứng khoán kinh doanh thương mại

held to maturity investments( n ) góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

short-term receivables( n ) những khoản phải thu thời gian ngắn

short-term trade receivables( n ) phải thu thời gian ngắn của người mua

short-term repayments to suppliers( n ) trả trước cho người bán thời gian ngắn

short-term intra-company receivables( n ) phải thu nội bộ thời gian ngắn

receivables under schedule of construction contract( n ) phải thu theo quá trình kế hoạch hợp đồng kiến thiết xây dựng

short-term loan receivables( n ) phải thu về cho vay thời gian ngắn

other short-term receivables( n ) phải thu thời gian ngắn khác

short-term allowances for doubtful debts( n ) dự trữ phải thu thời gian ngắn khó đòi

shortage of assets awaiting resolution( n ) gia tài thiếu chờ giải quyết và xử lý

inventories( n ) hàng tồn dư

allowances for decline in value of inventories( n ) dự trữ giảm giá hàng tồn dư

other current assets( n ) gia tài thời gian ngắn khác

short-term prepaid expenses( n ) ngân sách trả trước thời gian ngắn

deductible vat( n ) thuế gtgt được khấu trừ

taxes and other receivables from government budget( n ) thuế và những khoản khác phải thu nhà nước

government bonds purchased for resale( n ) thanh toán giao dịch mua và bán lại trái phiếu chính phủ nước nhà

long-term assets( n ) gia tài dài hạn

long-term receivables( n ) những khoản phải thu dài hạn

long-term trade receivables( n ) phải thu dài hạn của người mua

long-term repayments to suppliers( n ) trả trước cho người bán dài hạn

working capital provided to sub-units( n ) vốn kinh doanh thương mại ở đơn vị chức năng thường trực

long-term intra-company receivables( n ) phải thu nội bộ dài hạn

long-term loan receivables( n ) phải thu về cho vay dài hạn

other long-term receivables( n ) phải thu dài hạn khác

long-term allowances for doubtful debts( n ) dự trữ phải thu dài hạn khó đòi

fixed assets( n ) gia tài cố định và thắt chặt

tangible fixed assets( n ) gia tài cố định và thắt chặt hữu hình

finance lease fixed assets( n ) gia tài cố định và thắt chặt thuê kinh tế tài chính

intangible fixed assets( n gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung

historical costs( n ) nguyên giá

accumulated depreciation( n ) giá trị hao mòn luỹ kế

investment properties( n ) bất động sản góp vốn đầu tư

long-term assets in progress( n ) gia tài dở dang dài hạn

long-term work in progress( n ) chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang dài hạn

construction in progress( n ) ngân sách kiến thiết xây dựng cơ bản dở dang

long-term investments( n ) góp vốn đầu tư kinh tế tài chính dài hạn

investments in subsidiaries( n ) góp vốn đầu tư vào công ty con

investments in joint ventures and associates( n ) góp vốn đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, link

investments in equity of other entities( n ) góp vốn đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

allowances for long-term investments( n ) dự trữ góp vốn đầu tư kinh tế tài chính dài hạn

held to maturity investments( n ) góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

other long-term assets( n ) gia tài dài hạn khác

long-term prepaid expenses( n ) ngân sách trả trước dài hạn

deferred income tax assets( n ) gia tài thuế thu nhập hoãn lại

long-term equipment and spare parts for replacement( n ) thiết bị, vật tư, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn

other long-term assets( n ) gia tài dài hạn khác

short-term liabilities( n ) nợ thời gian ngắn

short-term trade payables( n ) phải trả người bán thời gian ngắn

short-term prepayments from customers( n ) người mua trả tiền trước thời gian ngắn

taxes and other payables to government budgetthuế và những khoản phải nộp nhà nước

payables to employeesphải trả người lao động

short-term accrued expensesngân sách phải trả thời gian ngắn

short-term intra-company payablesphải trả nội bộ thời gian ngắn

payables under schedule of construction contractphải trả theo tiến trình kế hoạch hợp đồng kiến thiết xây dựng

short-term unearned revenueslệch giá chưa triển khai thời gian ngắn

other short-term paymentsphải trả thời gian ngắn khác

short-term borrowings and finance lease liabilitiesvay và nợ thuê kinh tế tài chính thời gian ngắn

short-term provisionsdự trữ phải trả thời gian ngắn

bonus and welfare fundquỹ khen thưởng, phúc lợi

price stabilization fundquỹ bình ổn giá

government bonds purchased for resalethanh toán giao dịch mua và bán lại trái phiếu cơ quan chính phủ

long-term liabilitiesnợ dài hạn

long-term trade payablesphải trả người bán dài hạn

long-term repayments from customersngười mua trả tiền trước dài hạn

long-term accrued expensesngân sách phải trả dài hạn

intra-company payables for operating capital receivedphải trả nội bộ về vốn kinh doanh thương mại

long-term intra-company payablesphải trả nội bộ dài hạn

long-term unearned revenueslệch giá chưa triển khai dài hạn

other long-term payablesphải trả dài hạn khác

long-term borrowings and finance lease liabilitiesvay và nợ thuê kinh tế tài chính dài hạn

convertible bondstrái phiếu quy đổi

preference sharesCP khuyến mại

deferred income tax payablesthuế thu nhập hoãn lại phải trả

long-term provisionsdự trữ phải trả dài hạn

science and technology development fundquỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến

owner’s equityvốn chủ sở hữu

contributed capitalvốn góp của chủ sở hữu

ordinary shares with voting rightsCP đại trà phổ thông có quyền biểu quyết

preference sharesCP khuyễn mãi thêm

capital surplusthặng dư vốn CP

conversion options on convertible bondsquyền chọn quy đổi trái phiếu

other capitalvốn khác của chủ sở hữu

treasury sharesCP quỹ

differences upon asset revaluationchênh lệch nhìn nhận lại gia tài

exchange rate differenceschênh lệch tỷ giá hối đoái

development and investment fundsquỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng

enterprise reorganization assistance fundquỹ tương hỗ sắp xếp doanh nghiệp

other equity fundsquỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

undistributed profit after taxdoanh thu sau thuế chưa phân phối

undistributed profit after tax brought forwardlnst chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

undistributed profit after tax for the current yearlnst chưa phân phối kỳ này

capital expenditure fundsnguồn vốn góp vốn đầu tư xdcb

funding sources and other fundsnguồn kinh phí đầu tư và quỹ khác

funding sourcesnguồn kinh phí đầu tư

funds used for fixed asset acquisitionnguồn kinh phí đầu tư đã hình thành tscđ

income statementbáo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

revenues from sales and services renderedlệch giá bán hàng và phân phối dịch vụ

revenue deductionsnhững khoản giảm trừ lệch giá

net revenues from sales and services renderedlệch giá thuần về bán hàng và phân phối dịch vụ

costs of goods soldgiá vốn hàng bán

gross revenues from sales and services rendereddoanh thu gộp về bán hàng và phân phối dịch vụ

financial incomelệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính

financial expensesngân sách kinh tế tài chính

in which : interest expensestrong đó : ngân sách lãi vay

selling expensesngân sách bán hàng

general administration expensesngân sách quản trị doanh nghiệp

net profits from operating activitiesdoanh thu thuần từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

other incomethu nhập khác

other expensesngân sách khác

other profitsdoanh thu khác

total net profit before taxtổng doanh thu kế toán trước thuế

current corporate income tax expensesngân sách thuế tndn hiện hành

deferred corporate income tax expensesngân sách thuế tndn hoãn lại

profits after enterprise income taxdoanh thu sau thuế thu nhập doanh nghiệp

basic earnings per sharelãi cơ bản trên CP

diluted earnings per sharelãi suy giảm trên CP

cash flow statementbáo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ

cash flows from operating activitieslưu chuyển tiền từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

proceeds from sales and services rendered and other revenuestiền thu từ bán hàng, phân phối dịch vụ và lệch giá khác

expenditures paid to supplierstiền chi trả cho người phân phối sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ

expenditures paid to employeestiền chi trả cho người lao động

paid intereststiền lãi vay đã trả

paid enterprise income taxthuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

other proceeds from operating activitiestiền thu khác từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

other expenditures on operating activitiestiền chi khác cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

net cash flows from operating activitieslưu chuyển tiền thuần từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

cash flows from investing activitieslưu chuyển tiền từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư

expenditures on purchase and construction of fixed assets and long-term assetstiền chi để shopping, kiến thiết xây dựng tscđ và những gia tài dài hạn khác

proceeds from disposal or transfer of fixed assets and other long-term assetstiền thu từ thanh lý, nhượng bán tscđ và những gia tài dài hạn khác

expenditures on loans and purchase of debt instruments from other entitiestiền chi cho vay, mua những công cụ nợ của đơn vị chức năng khác

proceeds from lending or repurchase of debt instruments from other entitiestiền tịch thu cho vay, bán lại những công cụ nợ của đơn vị chức năng khác

expenditures on equity investments in other entitiestiền chi góp vốn đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

proceeds from equity investment in other entitiestiền tịch thu góp vốn đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

proceeds from interests, dividends and distributed profitstiền thu lãi cho vay, cổ tức và doanh thu được chia

net cash flows from investing activitieslưu chuyển tiền thuần từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư

cash flows from financial activitieslưu chuyển tiền từ hoạt động giải trí kinh tế tài chính

proceeds from issuance of shares and receipt of contributed capitaltiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu

repayment of contributed capital and repurchase of stock issuedtiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành

proceeds from borrowingstiền thu từ đi vay

repayment of principaltiền trả nợ gốc vay

repayment of financial principaltiền trả nợ gốc thuê kinh tế tài chính

dividends and profits paid to ownerscổ tức, doanh thu đã trả cho chủ sở hữu

net cash flows from financial activitieslưu chuyển tiền thuần từ hoạt động giải trí kinh tế tài chính

net cash flows during the fiscal yearlưu chuyển tiền thuần trong kỳ

cash and cash equivalents at the beginning of fiscal yeartiền và tương tự tiền đầu kỳ

effect of exchange rate fluctuationsảnh hưởng tác động của đổi khác tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

profit before taxdoanh thu trước thuế

cash and cash equivalents at the end of fiscal yeartiền và tương tự tiền cuối kỳ

adjustments forkiểm soát và điều chỉnh cho những khoản

depreciation of fixed assets and investment propertieskhấu hao tscđ và bđsđt

provisionsnhững khoản dự trữ

gains ( losses ) on exchange rate differences from revaluation of accounts derived from foreign currencieslãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

gains ( losses ) on investing activitieslãi, lỗ từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư

interest expensesngân sách lãi vay

other adjustmentsnhững khoản kiểm soát và điều chỉnh khác

operating profit before changes in working capitaldoanh thu từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trước đổi khác vốn lưu động

increase ( decrease ) in receivablestăng, giảm những khoản phải thu

increase ( decrease ) in inventoriestăng, giảm hàng tồn dư

increase ( decrease ) in payables ( exclusive of interest payables, enterprise income tax payables )tăng, giảm những khoản phải trả ( không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp )

increase ( decrease ) in prepaid expensestăng, giảm ngân sách trả trước

increase ( decrease ) in trading securitiestăng, giảm sàn chứng khoán kinh doanh thương mại

interest paidtiền lãi vay đã trả

enterprise income tax paidthuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

other receipts from operating activitiestiền thu khác từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

other payments on operating activitiestiền chi khác cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

purchase or construction of fixed assets and other long-term assetstiền chi để shopping, thiết kế xây dựng tscđ và những gia tài dài hạn khác

proceeds from disposals of fixed assets and other long-term assetstiền thu từ thanh lý, nhượng bán tscđ và những gia tài dài hạn khác

loans and purchase of debt instruments from other entitiestiền chi cho vay, mua những công cụ nợ của đơn vị chức năng khác

collection of loans and repurchase of debt instruments of other entitiestiền tịch thu cho vay, bán lại những công cụ nợ của đơn vị chức năng khác

equity investments in other entitiestiền chi góp vốn đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

proceeds from equity investment in other entitiestiền tịch thu góp vốn đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

interest and dividend receivedtiền thu lãi cho vay, cổ tức và doanh thu được chia

proceeds from issuance of shares and receipt of contributed capitaltiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu

repayments of contributed capital and repurchase of stock issuedtiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành

proceeds from borrowingstiền thu từ đi vay

repayment of principaltiền trả nợ gốc vay

repayment of financial principaltiền trả nợ gốc thuê kinh tế tài chính

dividends or profits paid to ownerscổ tức, doanh thu đã trả cho chủ sở hữu

Pursuant to the Law on Accounting datedCăn cứ Luật Kế toán ngày

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU